Quyết định 63/2018/QĐ-UBND

Quyết định 63/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo thông báo thẩm định quyết toán An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2018/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH, THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1858/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán năm và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước đối với vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm, đơn vị dự toán và các cấp ngân sách.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước; các chủ đầu tư và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm; cơ quan tài chính.

Điều 2. Quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán năm và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước đối với vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm, đơn vị dự toán và các cấp ngân sách

1. Thời gian gửi báo cáo quyết toán:

Kết thúc năm ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách (kể cả chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản) phải đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán giữa các cơ quan liên quan, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của đơn vị theo biểu mẫu quy định gửi cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp theo thời gian quy định như sau:

a) Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm:

- Đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh quản lý: Các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi là cấp huyện) và Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 4 năm sau.

- Đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp huyện, xã quản lý: Chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

b) Đối với báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách theo quy định tại Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính:

- Đối với đơn vị dự toán cấp I vừa là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách thì lập báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm sau (đối với cấp tỉnh) và gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện chậm nhất ngày 28 tháng 2 năm sau (đối với cấp huyện).

- Đối với đơn vị dự toán cấp I (có đơn vị dự toán trực thuộc) quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán trực thuộc, nhưng phải đảm bảo thời gian tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm sau (đối với cấp tỉnh); gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm sau (đối với cấp huyện).

- Đối với ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã): Ban Tài chính cấp xã lập báo cáo quyết toán ngân sách xã trình Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt báo cáo Ban Kinh tế – Xã hội cấp xã để thẩm tra, đồng gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm định chậm nhất ngày 28 tháng 2 năm sau.

- Đối với ngân sách cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện sau khi xét duyệt (thẩm định) báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán thuộc cấp mình và ngân sách cấp dưới, tổng hợp quyết toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để gửi Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân cấp huyện thẩm tra, đồng gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm sau.

- Đối với ngân sách tỉnh: Sở Tài chính sau khi xét duyệt (thẩm định) báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán thuộc cấp mình và ngân sách cấp dưới, tổng hợp quyết toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi Ban Kinh tế – Ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, đồng gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm sau.

2. Thời gian thẩm định, xét duyệt và thông báo kết quả quyết toán năm đối với vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm, đơn vị dự toán và các cấp ngân sách:

a) Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định), Sở Tài chính (đối với vốn thuộc ngân sách tỉnh quản lý), Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện (đối với vốn thuộc ngân sách huyện quản lý) phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm cho các đơn vị cùng cấp và đơn vị trực thuộc theo mẫu số 01/TBTĐ ban hành kèm theo Thông tư 85/2017/TT- BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

b) Đối với quyết toán năm của các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách:

- Đơn vị dự toán cấp I (có đơn vị trực thuộc): Sau khi nhận báo cáo quyết toán của đơn vị trực thuộc phải tiến hành xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị trực thuộc, nhưng phải đảm bảo tổng hợp quyết toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và ngân sách cấp xã theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán và thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị dự toán cấp I và ngân sách cấp xã; xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách.

- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và ngân sách huyện theo quy định, Sở Tài chính thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán và thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị dự toán cấp I và ngân sách huyện; xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

1. Các đơn vị dự toán (kể cả chủ đầu tư), đơn vị dự toán cấp I có đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu được đưa vào báo cáo quyết toán hàng năm; lập, thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán gửi cơ quan tài chính đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị dự toán nhận được thông báo kết quả xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán ngân sách (15 ngày làm việc đối với thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư) của cơ quan tài chính, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung trong thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định). Trường hợp không thống nhất với nội dung thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) của cơ quan tài chính thì phải có văn bản giải trình hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, quyết định.

Trong khi chờ quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp thì đơn vị phải thực hiện đầy đủ theo nội dung thẩm định của cơ quan tài chính.

2. Cơ quan tài chính các cấp:

a) Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm do các đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi, cơ quan tài chính thực hiện thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn Luật.

b) Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo quyết toán (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính) do đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị cấp dưới trực thuộc, các chủ đầu tư) thực hiện chưa đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán năm:

- Căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính kiểm tra, tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp để đảm bảo thời gian quyết toán ngân sách các cấp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Cơ quan tài chính có quyền tạm đình chỉ chi ngân sách hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư hoặc các khoản chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị dự toán cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán của đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời có văn bản thông báo cho đơn vị biết để phối hợp thực hiện.

3. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 372/2005/QĐ-UB ngày 03/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo kế toán, quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo thông báo thẩm định quyết toán An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo thông báo thẩm định quyết toán An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực09/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 63/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo thông báo thẩm định quyết toán An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2018/QĐ-UBND thời gian gửi báo cáo thông báo thẩm định quyết toán An Giang

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực