Quyết định 630/QĐ-UBND

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 630/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 16 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 98/TTr-SKHĐT ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã và lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 và Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- C
c KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Lưu:
VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠT VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 630/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

01

BKH-GLA-271326

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã);

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT).

02

BKH-GLA-271943

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP (Nghị định số 107/2017/NĐ-CP);

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

03

BKH-GLA-271944

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

04

BKH-GLA-271954

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

05

BKH-GLA-271945

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

06

BKH-GLA-271946

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT

07

BKH-GLA-271947

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

08

BKH-GLA-271948

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

09

BKH-GLA-271949

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

10

BKH-GLA-271972

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

11

BKH-GLA-271955

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

12

BKH-GLA-271956

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

13

BKH-GLA-271957

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

14

BKH-GLA- 271958

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

-Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

15

BKH-GLA- 271959

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ;

-Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT .

II. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

THỦ TỤC VỀ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TƯ VẤN

16

BKH-GLA-272062

Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

Không quy định

Quầy số 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tnh Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ;

- Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT .

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 630/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

01

BKH-GLA-271960

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

02

BKH-GLA-271949

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

03

BKH-GLA-271951

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

04

BKH-GLA-271950

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

05

BKH-GLA-271952

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 630/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu630/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 630/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 630/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 630/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu630/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýHuỳnh Nữ Thu Hà
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 630/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 630/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai

         • 06/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực