Quyết định 631/QĐ-UBND

Quyết định 631/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 631/QĐ-UBND 2017 kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH KIM TRA VIC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH NĂM 2017

Căn c Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ quy về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2017:

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan, địa phương có tên trong KH;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 631/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Văn bản quy định

Nội dung kiểm tra

Cơ quan chủ trì kiểm tra

Cơ quan phối hợp

Cơ quan được kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Chính sách, chiến lược, quy hoạch

 

 

 

 

 

1

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và văn bản số 701/TTg-KTN ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Kiểm tra 137 hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở và rà soát danh sách các hộ theo đề án được duyệt; 160 hộ nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở và rà soát danh sách các hộ theo đề án được duyệt

Sở Xây dựng

Sở LĐTBXH,

UBND các huyện, TPLC

Quý I, II

Tổ chức đoàn kiểm tra

2

Luật Xây dựng; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Kiểm tra năng lực các Ban QLDA chuyên ngành; Ban QLDA khu vực

Sở Xây dựng

Sở Tài chính; KHĐT, UBND các huyện, TPLC

Các Ban QLDA chuyên ngành; Ban QLDA khu vực

Quý II

Tổ chức đoàn kiểm tra

3

Luật giáo dục nghề nghiệp

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp năm 2016-2017

Sở LĐTBXH

Sở Tài chính

Phòng Lao động TBXH và Trung tâm GDNN- GDTX huyện

Quý II và IV

Thông qua báo cáo

4

Luật giáo dục nghề nghiệp

Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm năm 2016-2017

Sở LĐTBXH

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, TPLC

Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, TPLC; các dự án được vay vốn

Quý II và IV

Thông qua báo cáo

5

Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ đánh giá và công nhận xã, phưng, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2017 tại cấp xã và cấp huyện; kiểm tra công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong tình hình mới

Sở LĐTBXH

các ngành: Sở KHĐT, Tài chính, GD & ĐT, Y tế, VHTTDL, Nội vụ, Tư pháp, NN và PTNT, UBMTTQ, Tỉnh Đoàn, Hội phụ nữ

Cấp xã, phường, thị trấn, huyện, TPLC

Quý IV

Tổ chức đoàn kiểm tra

6

Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ Chỉ tiêu về giới Quốc gia thu thập các chỉ tiêu về thực hiện mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới

Kiểm tra đánh giá thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Sở LĐTBXH

Các Sở, ngành: Y tế, VHTTDL, TTTT, Nội vụ, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thống kê, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước, UBMTTQVN tỉnh

Các sở, ngành: Nội vụ, TTTT, Y tế, VHTTDL, Tư pháp. Huyện: Văn n, Sa Pa, Si Ma Cai, Mường Khương

Quý III, IV năm 2017

Thông qua báo cáo

7

Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (DA thành phần CT 135); Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở vùng ĐBKK

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kết quả thực hiện

Ban Dân tộc tỉnh

Các Sở: KHĐT, Tài chính, NN và PTNT

Huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương

Quý III, IV

Làm việc với cơ quan được kiểm tra

II

Quyết định, Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

1

Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Việc xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện các giải pháp; Đánh giá những khó khăn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền trong tổ chức thực hiện chính sách

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các địa phương và doanh nghiệp

Quý II

Thông qua báo cáo

2

Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  Quyết định 1620/QĐ-BTBMT ngày 21/7/2016 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại các dự án xả nước thải trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án nằm trong quyết định thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố Lào Cai

Chủ các cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện, thành phố

Quý II, III

Tổ chức đoàn kiểm tra

3

Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ, công tác triển khai và kết quả thực hiện chính sách xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2017

Sở Giao thông Vận tải

Sở KHĐT, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh

Cấp huyện, xã

Quý III

Tổ chức đoàn kiểm tra

4

Kế hoạch s296/KH-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2017

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

Sở Tư pháp

 

UBND TPLC, UBND huyện Bát Xát

Quý III, IV

Thông qua báo cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 631/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu631/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 631/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 631/QĐ-UBND 2017 kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 631/QĐ-UBND 2017 kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu631/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành01/03/2017
        Ngày hiệu lực01/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 631/QĐ-UBND 2017 kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 631/QĐ-UBND 2017 kiểm tra việc thực hiện chính sách chiến lược quy hoạch Lào Cai

           • 01/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực