Quyết định 632/QĐ-UBND

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 632/QĐ-UBND 2017 Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Đà Nẵng 2020 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ s 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy đnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật qung cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Tng tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nng đến năm 2030 và tm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Văn bản số 2140/BVHTTDL-VHCS ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng quy hoạch quảng cáo;

Căn cứ Nhiệm vụ số 01/NVQH, ngày 10 tháng 02 năm 2015 về quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND thành phố phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng Quy hoạch qung cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nng năm 2020, đnh hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nng ti T trình s 460/TTr-SVHTT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Quy hoạch qung cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020, định hưng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hồ sơ quy hoạch kèm theo.

Điều 2. Các vị trí quảng cáo không còn phù hợp với Quy hoạch quảng cáo này phải được điều chỉnh hoặc tháo dỡ theo đúng quy định và có lộ trình, cụ th:

1. Đến ngày 01/01/2018: Hoàn thành việc điều chỉnh kích thước, chiều cao đảm bảo đúng quy chuẩn (những trường hợp có thời gian gia hạn tồn tại đến sau ngày 01/01/2018 thì cũng chấm dứt gia hạn vào ngày 31/12/2017).

2. Đến ngày 01/01/2020: Hoàn thành việc tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm vị trí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Ch trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và y ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố.

- Có trách nhiệm công bố để đấu thầu công khai, rộng rãi.

- Quản lý Quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Trin khai công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo và chu trách nhiệm về nội dung đối với các phương tiện quảng cáo theo quy hoạch.

- Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải báo cáo đxuất UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp phát sinh ngoài quy hoạch.

- Định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả, tiến độ thực hiện quy hoạch.

2. Sở Xây dựng

- Chịu trách nhiệm về mỹ quan đô thị đối với quy hoạch quảng cáo.

- Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận huyn và các đơn vị có liên quan đề xuất UBND thành phố điều chỉnh kích thước các bảng quảng cáo đã được phê duyt trong các quy hoạch trước đây cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Điều 31 của Luật quảng cáo đối với các vị trí trong quy hoạch được duyệt.

3. Sở Giao thông - Vận tải

Chịu trách nhiệm cp phép xây dựng cho các vị trí nm trong hành lang an toàn đường bộ theo sự quản lý ngành.

4. UBND các quận huyện

Quản và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy hoạch quảng cáo trên địa bàn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định s6873/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tn địa bàn thành phố Đà Nng (giai đoạn 1) và Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nng (giai đoạn 2).

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Th thao, Xây dựng, Giao thông Vận ti, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5:
- TTTU, TTHĐND th
ành phố;
- CT, các PCT U
BND thành phố;
- VPUB: CVP
, các PCVP;
- Các phòng KG-VX, QLĐTh - VPUBNDTP
- Lưu: VT
, SVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 632/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 632/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 632/QĐ-UBND 2017 Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Đà Nẵng 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 632/QĐ-UBND 2017 Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Đà Nẵng 2020 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu632/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 632/QĐ-UBND 2017 Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Đà Nẵng 2020 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 632/QĐ-UBND 2017 Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Đà Nẵng 2020 2030

            • 25/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực