Quyết định 633/QĐ-BTTTT

Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2011 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013 đối với đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2011 giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2013 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4703/BTC-HCSN ngày 9 tháng 4 năm 2011 về việc thẩm định phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Chi tiết phân loại từng đơn vị sự nghiệp và mức kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên của năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2011) đối với đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và các đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính quy định tại Điều 1-Quyết định này, các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;
- Vụ TC HCSN, Vụ NSNN (Bộ TC);
- Kho bạc Nhà nước;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 633/QĐ-BTTTT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 633/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2011
Ngày hiệu lực 29/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 633/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2011 giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2011 giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 633/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Trần Đức Lai
Ngày ban hành 29/04/2011
Ngày hiệu lực 29/04/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2011 giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm

Lịch sử hiệu lực Quyết định 633/QĐ-BTTTT năm 2011 giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm

  • 29/04/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực