Quyết định 633/QĐ-UBND

Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của cơ quan, đơn vị và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 633/QĐ-UBND 2014 Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 169/TTr-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Hội đồng thẩm định

a. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ.

b. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

c. Các Ủy viên:

- Mời bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Mời ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Mời ông Đào Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Ông Võ Ngọc Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Thanh Mừng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lâm Trường Định, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

- Ông Lê Đức Phương, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Tổ Thư ký

a. Tổ trưởng: Ông Lâm Trường Định, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

b. Các thành viên:

- Bà Trần Thị Thu Lượng, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Văn Khá, Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định và Tổ Thư ký

1. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

a. Kiểm tra, thẩm định kết quả tự đánh giá; đề xuất điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của năm 2013 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh.

b. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký

a. Tổng hợp, rà soát kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng đối với từng tiêu chí thành phần tại báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

b. Giúp Hội đồng thẩm định xây dựng kế hoạch thẩm định, dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trên cơ sở kết quả tự đánh giá chấm điểm của các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 633/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu633/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 633/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 633/QĐ-UBND 2014 Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 633/QĐ-UBND 2014 Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu633/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 633/QĐ-UBND 2014 Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 633/QĐ-UBND 2014 Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 Bình Định

            • 13/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực