Quyết định 634/QĐ-BTNMT

Quyết định 634/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 634/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bsung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, công khai mà không phải chuẩn hóa nội dung thủ tục hành chính tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung thủ tục hành chính chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Nội dung các thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều này được chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Danh mục thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này được đăng tải và cập nhật trên Chuyên mục cải cách hành chính, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://subportal.monre.gov.vn/cchc/450/15/0/Cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html

Điều 3. Tổ chức cập nhật, công khai thủ tục hành chính

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Minh Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 634/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu634/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2016
Ngày hiệu lực29/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 634/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu634/QĐ-BTNMT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
     Người kýNguyễn Minh Quang
     Ngày ban hành29/03/2016
     Ngày hiệu lực29/03/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường 2016