Quyết định 635/QĐ-BTP

Quyết định 635/QĐ-BTP năm 2016 về Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và Điều chỉnh nội dung dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp Tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22/4/2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn quốc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (viết tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP).

- Đảm bảo hiệu quả trong triển khai các hoạt động, phát huy nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Triển khai có trọng tâm, trọng Điểm, xác định hoạt động ưu tiên trong việc triển khai kế hoạch; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao có hiệu quả công tác này trên toàn quốc;

- Bám sát Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; thực hiện theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện các hoạt động theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; đảm bảo tính khả thi, hợp lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2016

1. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Chương trình 585; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành liên quan.

Sản phẩm chính cần đạt được: Ý kiến giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua: văn bản, email (thư điện tử), điện thoại và phương thức khác theo quy định pháp luật.

Kinh phí bảo đảm thực hiện: Kinh phí cấp riêng cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trong năm 2016.

2. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp

Thông qua các hình thức: tiếp nhận bằng văn bản; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi, tiếp thu ý kiến, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực pháp luật (01 tọa đàm tại Hà Nội).

Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Sản phẩm chính cần đạt được: Tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí bảo đảm thực hiện: Kinh phí cấp riêng cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trong năm 2016.

3. Tổ chức trao đổi và học tập kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (01 tọa đàm tại Hà Nội).

Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Sản phẩm chính cần đạt được: Báo cáo trao đổi và học tập kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Kinh phí bảo đảm thực hiện: Kinh phí cấp riêng cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trong năm 2016.

4. Tổ chức chỉ đạo, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và Điều chỉnh nội dung dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở các Bộ, ngành và địa phương, qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các Điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Các hoạt động trong năm 2016:

Hoạt động 1: Tăng cường năng lực cho các cơ quan tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Hoạt động 2: Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp (bao gồm xây dựng và phát sóng các Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp);

Hoạt động 3: Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể (bao gồm: bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp; triển khai hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên các địa phương có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo hướng có trọng tâm, trọng Điểm mang lại hiệu quả cao, thiết thực cho doanh nghiệp).

Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Chương trình 585, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Sản phẩm chính cần đạt được: Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg và các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở các Bộ, ngành và địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Kinh phí bảo đảm thực hiện: Kinh phí cấp riêng cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trong năm 2016 và kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2010-2014.

5. Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2016.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Chương trình 585; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Sản phẩm chính cần đạt được: Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.

Kinh phí bảo đảm thực hiện: Kinh phí cấp riêng cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trong năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì thực hiện Kế hoạch này.

2. Ban Quản lý Chương trình 585, các đơn vị thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí, cấp phát kinh phí đúng tiến độ để triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với quy định của chế độ tài chính hiện hành và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2016./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 635/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu635/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 635/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu635/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành08/04/2016
        Ngày hiệu lực08/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016

         • 08/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực