Quyết định 635/QĐ-UBND

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường bộ của Sở Giao thông Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-UBND

 Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 55/TTr-SGTVT ngày 16/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ và Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ và 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực đường bộ

1

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, Đ/c: số 206A, Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa hoặc gửi qua đường Bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

 

Không

 

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Chính phủ;

 

 

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải

 

2

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Không quá 08 (tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4

Cấp Giấy phép xe tập lái

Không quá 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, Đ/c: số 206A, Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa hoặc gửi qua đường Bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

 

 

Không

 

 

 

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Chính phủ;

 

 

 

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải

 

5

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra.

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

8

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

9

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị.

Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Ghi chú

I.

Lĩnh vực đường bộ

1

T-PYE-276885-TT

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Được công bố tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

2

T-PYE-276886-TT

T-PYE-276877-TT

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

3

T-PYE-276875-TT

Cấp Giấy phép xe tập lái

4

T-PYE-276884-TT

T-PYE-276876-TT

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

5

T-PYE-276874-TT

T-PYE-276974-TT

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

6

T-PYE-276863-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

nt

7

T-PYE-276887-TT

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

8

T-PYE-276888-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

II.

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

T-PYE-276867-TT

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hết hiệu lực

Được công bố tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

2

T-PYE-276868-TT

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

3

T-PYE-276869-TT

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 635/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu635/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 635/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường bộ của Sở Giao thông Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường bộ của Sở Giao thông Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu635/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Chí Hiến
       Ngày ban hành26/04/2019
       Ngày hiệu lực26/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường bộ của Sở Giao thông Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 635/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính đường bộ của Sở Giao thông Phú Yên

           • 26/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực