Quyết định 635/QĐ-UBND

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Giao thông Vận tải thực hiện tại Một cửa điện tử

Nội dung toàn văn Quyết định 635/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 676/TTr-SGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải thực hiện tại Một cửa điện tử (Phụ lục số 1, 2).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ trên Một cửa điện tử; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả (phần Người thực hiện) trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC (do luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức), thay đổi về thời gian thực hiện TTHC (TTHC công bố sửa đổi, bổ sung); TTHC bị bãi bỏ thì Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành thì Sở Giao thông Vận tải tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại Một cửa điện tử theo quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTHCC, KTN, KSTT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý.

Tng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.

Tng thi gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xlý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.

Tng thi gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tchức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

Tng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

0,5 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

09 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

01 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

1,5 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trlời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tchức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý.

Tổng thi gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

39 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết qu(theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tchức, cá nhân.

 

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

39 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

...

- Văn bản trả lời

 

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tchức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

10. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác và gia hạn Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào quốc lộ.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

- Văn bản trả lời

....

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

05 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tchức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

11. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 13 (ngày làm việc) x 08 giờ = 104 giờ đối với dự án nhóm B và 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ đối với dự án nhóm C.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm Hành chính công

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ thẩm định.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo phòng

Kiểm soát, chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra hồ sơ;

2. Đề xuất tổ chức kiểm tra hiện trường (nếu cần);

3. Tham mưu văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị (theo quy định);

4. Tham mưu Văn bản thông báo kết quả thẩm định trình lãnh đạo Phòng kiểm tra;

5. Lưu hồ sơ thẩm định.

84 giờ đối với dự án nhóm B và 60 giờ đối với dự án nhóm C

 

 

 

Trong quá trình kiểm soát của lãnh đạo phòng và kiểm tra của chuyên viên, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định thì chuyên viên tham mưu văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định kèm theo văn bản gia hạn thời gian (nếu cần) hoặc trả lại hồ sơ trình thẩm định.

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Kim tra và trình lãnh đạo Sở ký các văn bản nêu trên do Chuyên viên tham mưu

04 giờ

 

 

 

Cơ quan, liên quan

Văn bản cho ý kiến thẩm định

80 giờ đối với dự án nhóm B và 56 giờ đối với dự án nhóm C

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

...

Ký Văn bản xin ý kiến thẩm định (nếu có), Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, gia hạn tiến độ xử lý, hoặc trả hồ sơ thẩm định (nếu có); ký duyệt Văn bản thông báo kết quả thẩm định

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Văn phòng

Văn thư

- Ghi số, đóng dấu, lưu văn bản

- Gửi kết quả đến Trung tâm hành chính công.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Hành chính công

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình giao thông

Tổng thi gian thực hiện TTHC: 13 (ngày làm việc) x 08 giờ = 104 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm Hành chính công

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ thẩm định.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo phòng

Kiểm soát, chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra hồ sơ;

2. Đxuất tổ chức kiểm tra hiện trường (nếu cần);

3. Tham mưu văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị (theo quy định);

4. Tham mưu Văn bản thông báo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Phòng kiểm tra;

5. Lưu hồ sơ thẩm định.

84 giờ

 

 

 

 

Trong quá trình kiểm soát của lãnh đạo phòng và kiểm tra của chuyên viên, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định thì chuyên viên tham mưu văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định kèm theo văn bản gia hạn thời gian (nếu cần) hoặc trả lại hồ sơ trình thẩm định.

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra và trình lãnh đạo Sở ký các văn bản nêu trên do Chuyên viên tham mưu

04 giờ

 

 

 

Cơ quan, liên quan

 

Văn bản cho ý kiến thẩm định

56 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ký văn bản xin ý kiến thẩm định, Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, gia hạn tiến độ hoặc trhồ sơ thẩm định (nếu có); Ký phê duyệt Văn bản thông báo kết quả thm định, Quyết định phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Văn phòng

Văn thư

- Ghi số, đóng dấu, lưu văn bản.

- Gửi kết quả đến Trung tâm hành chính công.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Hành chính công

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

13. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình giao thông

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ đối với công trình cấp II, III và 13 (ngày làm việc) x 08 giờ = 104 giờ đối với công trình còn lại.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm Hành chính công

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo phòng

Kiểm soát và chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra hồ sơ;

2. Đề xuất tổ chức kiểm tra hiện trường (nếu cần);

3. Tham mưu văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị (theo quy định);

4. Tham mưu Văn bản thông báo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Phòng kiểm tra;

5. Lưu hồ sơ thẩm định.

140 giờ đối với công trình cấp II, III và 84 giờ đối với công trình còn lại

 

 

 

 

Trong quá trình kiểm soát của lãnh đạo phòng và kiểm tra của chuyên viên, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định thì chuyên viên tham mưu văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định kèm theo văn bản gia hạn thời gian (nếu cần) hoặc trả lại hồ sơ trình thẩm định.

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra và trình lãnh đạo Sở ký các văn bản nêu trên do Chuyên viên tham mưu

04 giờ

 

 

 

Cơ quan, liên quan

 

Văn bản cho ý kiến thẩm định

80 giờ đi với công trình cấp II, III và 56 giờ đối với công trình còn lại

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

...

Ký văn bản xin ý kiến thm định, Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, gia hạn tiến độ hoặc trả hồ sơ thẩm định (nếu có); Ký phê duyệt Văn bản thông báo kết quả thẩm định, Quyết định phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Văn phòng

Văn thư

- Ghi s, đóng dấu, lưu văn bản.

- Gửi kết quả đến Trung tâm hành chính công.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Hành chính công

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

14. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh, phát sinh công trình giao thông

Tổng thi gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ đối với công trình cấp II, III và 13 (ngày làm việc) x 08 giờ = 104 giờ đối với công trình còn lại.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm Hành chính công

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo phòng

Kim soát và chuyn hồ sơ cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra hồ sơ;

2. Đề xuất tổ chức kiểm tra hiện trường (nếu cần);

3. Tham mưu văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị (theo quy định);

4. Tham mưu Văn bản thông báo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Phòng kiểm tra;

5. Lưu hồ sơ thẩm định.

140 giờ đối với công trình cấp II, III và 84 giờ đối với công trình còn lại

 

 

 

 

Trong quá trình kiểm soát của lãnh đạo phòng và kiểm tra của chuyên viên, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định thì chuyên viên tham mưu văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định kèm theo văn bản gia hạn thời gian (nếu cần) hoặc trả lại hồ sơ trình thẩm định.

40 giờ

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra và trình lãnh đạo Sở ký các văn bản nêu trên do Chuyên viên tham mưu

04 giờ

 

 

 

Cơ quan, liên quan

...

Văn bản cho ý kiến thm định

80 giờ đối với công trình cấp II, III và 56 giờ đối với công trình còn lại

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ký văn bản xin ý kiến thẩm định, Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, gia hạn tiến độ hoặc trả hồ sơ thẩm định (nếu có); Ký phê duyệt Văn bản thông báo kết quả thẩm định, Quyết định phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Văn phòng

Văn thư

- Ghi số, đóng dấu, lưu văn bản.

- Gửi kết quả đến Trung tâm hành chính công.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Hành chính công

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

15. Tên thủ tục hành chính: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng giao thông đưa vào khai thác sử dụng (theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP , ngày 12/5/2015)

Tng thi gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm Hành chính công

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Lãnh đạo phòng

Kiểm soát, chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra hồ sơ;

2. Tham mưu tổ chức kiểm tra hiện trường;

3. Tham mưu Văn bản thông báo kết quả kiểm tra;

4. Lưu hồ sơ.

60 giờ

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, trình lãnh đạo Sở ký Văn bản thông báo kết quả kiểm tra

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Kiểm tra, ký văn bản thông báo kết quả kiểm tra

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Văn phòng

Văn thư

- Ghi số, đóng dấu, lưu văn bản.

- Gửi kết quả đến Trung tâm hành chính công.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm Hành chính công

 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

16. Tên thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép lái xe

Tổng thi gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch x 08 giờ = 80 gi

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm hành chính công

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ của người học lái xe không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công. Đồng thời loại khỏi danh sách thí sinh được phép dự sát hạch.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo

- Phê duyệt Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe.

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo Chuyên viên

1. Tổ chức kỳ sát hạch lái xe theo đúng quy định.

2. Sau khi kết thúc kỳ sát hạch cơ quan quản lý sát hạch rà soát, tổng hợp kết quả, trình Lãnh đạo phê duyệt Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch và phê duyệt in giấy phép lái xe.

08 Giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo

- Phê duyệt Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch và phê duyệt in giấy phép lái xe.

08 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

1. Thực hiện in giấy phép lái xe, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

48 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

17. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch x 08 giờ = 80 giờ (Đối với trường hợp phải sát hạch lại).

- 64 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu không phát hiện GPLX đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý: 64 ngày x 08 giờ = 512 giờ (Đối với trường hợp GPLX bị mất được xét cấp lại).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm hành chính công

1. Nếu h sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Lãnh đạo phòng

Lãnh đạo phòng

- Duyệt h sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của h sơ:

- Trường hợp hồ sơ của người học lái xe không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mc 2.

2. Xử lý hồ sơ:

- Trường hợp: Người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng, giấy phép lái xe bị mất và quá hạn sử dụng phải sát hạch lại:

+ Lập danh sách thí sinh được phép dự sát hạch, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt quyết định tổ chức kỳ sát hạch;

+ Thông báo cho thí sinh đến tham dự kỳ sát hạch qua điện thoại.

- Trường hợp: Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe:

+ Xử lý dữ liệu, trình lãnh đạo phê duyệt in giấy phép lái xe.

- 08 Giờ đối với trường hợp phải sát hạch lại;

- 480 giờ đối với trường hợp được xét cấp lại GPLX.

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe (đi với trường hợp phải sát hạch lại).

- Phê duyệt in giấy phép lái xe (đối với trường hợp được xét cấp lại giấy phép lái xe).

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng, ban chuyên môn

CV

1. Trường hợp: Người có giấy phép lái xe quá hạn sdụng, giấy phép lái xe bị mất và quá hạn sử dụng phải sát hạch lại:

- Tổ chức kỳ sát hạch lái xe theo đúng quy định.

- Sau khi kết thúc kỳ sát hạch cơ quan quản lý sát hạch rà soát, tổng hợp kết quả, trình Lãnh đạo phê duyệt Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch và phê duyệt in giấy phép lái xe.

2. Trường hợp: Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe:

- Thực hiện in giấy phép lái xe, hoàn thiện hồ sơ;

- Gửi kết quả TTHCC.

- 06 giờ (Đối với trường hợp phải sát hạch lại).

- 22 giờ (Đối với trường hợp GPLX bị mất được xét cấp lại).

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch và phê duyệt in giấy phép lái xe (đối với trường hợp phải sát hạch lại).

08 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên

1. Thực hiện in giấy phép lái xe, hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp phải sát hạch lại);

2. Gửi kết quả TTHCC.

48 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

18. Tên thủ tục hành chính: Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình Lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

14 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

19. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xlý hồ sơ, trình Lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

22 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên

viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

20. Tên thủ tục hành chính: Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

22 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tchức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

21. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

22 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

22. Tên thủ tục hành chính: Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Tổng thi gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

22 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

23. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lái xe quốc tế

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

22 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

24. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình lãnh đạo phê duyệt in GPLX.

22 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt in GPLX.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Thực hiện in GPLX, hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

10 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

25. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ:

- Xác minh (nếu có).

- Tiến hành kiểm tra Xe máy chuyên dùng:

+ Trường hp thông tin xe máy chuyên dùng không đúng với hồ sơ đăng ký thì Sở GTVT không cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số và thông báo bằng văn bản, trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

+ Trường hợp thông tin xe máy chuyên dùng đúng với hồ sơ đăng ký thì thực hiện mục 3.

3. Thực hiện in Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phê duyệt.

108 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

26. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Tng thời gian thực hiện TTHC: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hsơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ:

- Xác minh (nếu có).

- Tiến hành kiểm tra Xe máy chuyên dùng:

+ Trường hợp thông tin xe máy chuyên dùng không đúng với hồ sơ đăng ký thì Sở GTVT không cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số và thông báo bằng văn bản, trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

+ Trường hợp thông tin xe máy chuyên dùng đúng với hồ sơ đăng ký thì thực hiện mục 3.

3. Thực hiện in Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phê duyệt.

84 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

27. Tên thủ tục hành chính: Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ, thực hiện in Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phê duyệt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

28. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dung bị mất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy đnh (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bn và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ, thực hiện in Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phê duyệt.

Sau 29 ngày (232 giờ) nếu không có tranh chấp.

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

01 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

2 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tchức, cá nhân.

 

 

 

 

29. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ, thực hiện in Giấy chứng nhận tạm thời, trình lãnh đạo phê duyệt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

30. Tên thủ tục hành chính: Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ, thực hiện in Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

31. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 gi.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ:

- Tiến hành kiểm tra Xe máy chuyên dùng:

+ Trường hợp thông tin xe máy chuyên dùng không đúng với hồ sơ đăng ký thì Sở GTVT không cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số và thông báo bằng văn bản, trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

+ Trường hợp thông tin xe máy chuyên dùng đúng với hồ sơ đăng ký thì thực hiện mục 3.

3. Thực hiện in Giấy chứng nhận, trình lãnh đạo phê duyệt.

108 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

32. Tên thủ tục hành chính: Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

 

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ, thực hiện in Phiếu di chuyển, trình lãnh đạo phê duyệt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

33. Tên thủ tục hành chính: Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt tờ khai xóa sổ đăng ký.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Hoàn thiện hồ sơ.

2. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

34. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Tng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Soạn thảo quyết định tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo. Trình lãnh đạo ký.

14 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt Quyết định tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản theo mẫu quy định.

2. Sau khi kết thúc kiểm tra, in và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

48 giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

35. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Soạn thảo quyết định tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo. Trình lãnh đạo ký.

14 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt Quyết định tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản theo mẫu quy định.

2. Sau khi kết thúc kiểm tra, in và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

36. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. in và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

. . .

- Phê duyệt giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

37. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định x 08 giờ = 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thi hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Soạn thảo quyết định tổ chức kiểm tra thực tế. Trình lãnh đạo ký.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Phê duyệt Quyết định tổ chức kiểm tra.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Tổ chức kiểm tra thực tế trung tâm sát hạch, lập biên bản theo mẫu quy định.

2. Sau khi kết thúc kiểm tra, in và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy chứng nhận cho cho trung tâm sát hạch đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC

04 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

38. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Đối với trường hợp: Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định x 08 giờ = 80 giờ.

- Đi với trường hợp: Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Soạn thảo quyết định tổ chức kim tra thực tế. Trình lãnh đạo ký.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt Quyết định tổ chức kiểm tra.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Đi với trường hợp: cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đi về thiết bị sát hạch, chủng loại, slượng xe cơ giới sử dụng đsát hạch lái xe

- Tổ chức kiểm tra thực tế trung tâm sát hạch, lập biên bản theo mẫu quy định.

- Sau khi kết thúc kiểm tra, in và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy chứng nhận cho cho trung tâm sát hạch đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đi với trường hợp: Cp lại Giy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe khi bị hỏng, mất, có sự thay đi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận

- in và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy chứng nhận cho cho trung tâm sát hạch đủ điều kiện. Trường hp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

56 giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

39. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xe tập lái

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Kim tra xe tập lái.

3. In và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy phép xe tập lái đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

03 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy phép xe tập lái đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

01 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

01 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

40. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép xe tập lái

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc, kể từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Kiểm tra thực tế xe tập lái.

3. In và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy phép xe tập lái đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy phép xe tập lái đủ điều kiện hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

41. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

+ 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, tổ chức kiểm tra, đánh giá x 08 giờ = 40 giờ.

+ 03 ngày làm việc, ktừ ngày đạt kết quả kim tra x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và thực hiện tiếp mục 2.

2. In và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy chứng nhận giáo viên đủ điều kiện. Trường hp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

08 giờ

 

 

 

 

 

 

40 giờ

 

04 giờ

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giy chng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hp cá nhân không đạt kết quả.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

1. Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

2. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

42. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đtheo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thực hiện tiếp mục 2.

2. In và trình Lãnh đạo phê duyệt giấy chứng nhận giáo viên đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

08 giờ

 

 

 

04 giờ

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hoặc phê duyệt văn trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Chuyên viên

1. Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tchức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

43. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

03 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, in Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

09 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

44. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bsung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

03 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, in Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

09 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tchức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

45. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho CV xử

03 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Xử lý dữ liệu, trình văn bản chấp thuận hoặc văn bản từ chi có nêu rõ lý do

09 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt văn bản chấp thuận hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tchức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

46. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyn theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Trình lãnh đạo Sở phê duyệt

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt hồ sơ

0,5 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

0,5 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

47. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc văn bản từ chối.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

08 giờ

 

 

 

c 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

48. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

- Đối với trường hp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giy phép 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

- Đối với trường hp Giấy phép bị mt: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

I. Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép:

1. Kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc văn bản từ chối có lý do.

II. Đối với trường hợp Giấy phép bị mất

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2, 3.

2. Kiểm tra, xác minh thông tin.

3. In Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

16 giờ

 

 

 

216 giờ

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc văn bản từ chối.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

49. Tên thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thm quyn theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In phù hiệu hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt phù hiệu hoặc văn bản từ chối.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

50. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

Tổng thời gian thc hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In phù hiệu hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt phù hiệu hoặc văn bản từ chối.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

51. Tên thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu xe nội bộ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hin

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In phù hiệu hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt phù hiệu hoặc văn bản từ chối.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

52. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In phù hiệu hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt phù hiệu hoặc văn bản từ chối.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

53. Tên thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu xe trung chuyển

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In phù hiệu hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt phù hiệu hoặc văn bản từ chối.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết qu TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

54. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In phù hiệu hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt phù hiệu hoặc văn bản từ chối.

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

55. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn đối với Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt hồ sơ

0,5 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

0,5 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

56. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia.

Tng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Trình lãnh đạo Sở phê duyệt

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt hồ sơ

0,5 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

0,5 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

57. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In Giấy phép liên vận, hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

58. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In Giấy phép liên vận, hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

59. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In Giấy phép liên vận, hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

60. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

...

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. In Giấy phép liên vận, hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

06 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

61. Tên thủ tục hành chính: Công bố đưa Bến xe khách vào khai thác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Thực hiện kiểm tra thực tế bến xe và làm biên bản kiểm tra.

3. Trình Quyết định công bố bến xe hoặc văn bản từ chối.

72 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo

- Ký duyệt hồ sơ

32 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

62. Tên thủ tục hành chính: Công bố lại đưa Bến xe khách vào khai thác.

Tổng thời gian thực hin TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kim tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Thực hiện kiểm tra thực tế bến xe và làm biên bản kiểm tra.

3. Trình Quyết định công bố bến xe hoặc văn bản từ chối.

72 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt hồ sơ

32 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

...

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

63. Tên thủ tục hành chính: Công bố lại đưa Bến xe hàng vào khai thác

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Thực hiện kiểm tra thực tế bến xe và làm biên bản kiểm tra.

3. Trình Quyết định công bố bến xe hoặc văn bản từ chối.

72 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

...

- Ký duyệt hồ sơ

32 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

64. Tên thủ tục hành chính: Công bố đưa Trạm dừng nghỉ vào khai thác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyn cho chuyên viên xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT thông báo bằng văn bản và trả hồ sơ cho Trung tâm hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện mục 2.

2. Thực hiện kiểm tra thực tế trạm dừng nghỉ và làm biên bản kiểm tra.

3. Trình Quyết định công bố trạm dừng nghỉ hoặc văn bản từ chối.

72 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

- Ký duyệt hồ sơ

32 giờ