Quyết định 6377/QĐ-UBND

Quyết định 6377/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6377/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2010 TẠI HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Căn cứ Kế hoạch số 17/ KH-UBND ngày 27/10/2008 của UBND thành phố về việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại tờ trình số: 1809/TTr-VHTT ngày 6/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội (Có nội dung chương trình chi tiết kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Là đơn vị thường trực giúp UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội triển khai các công việc có liên quan; Là đầu mối liên hệ với các cơ quan liên quan của Trung ương và các địa phương để tiếp nhận thông tin, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Phối hợp với sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện tổng hợp kế hoạch chung của toàn Thành phố, tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ đúng thời gian, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, triển khai các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội; Chủ trì triển khai các công việc liên quan đến hoạt động trong chuỗi sự kiện; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan: Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Năm Quốc gia Du lịch 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch Đầu tư; Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các PTTg Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: VHTT&DL, Ngoại giao, KH&ĐT, TC, TTTT (để báo cáo);
- Tổng cục Du lịch (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành, UBMTTQ và Đoàn thể TP;
 - UBND quận, huyện, thị xã;
- CPVP, các phòng CV;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

CHƯƠNG TRÌNH

NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2010 TẠI HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 là sự kiện du lịch lớn với chủ đề: “Thăng Long – Hà Nội – Hội tụ ngàn năm”, được tổ chức xuyên suốt trong cả năm, nhằm quảng bá điểm đến du lịch cho quốc gia với mục đích thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy thị trường du lịch nội địa; Các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010 được tổ chức gắn liến với quá trình triển khai chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và cả nước. Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia cũng để khẳng định với du khách trong và ngoài nước một Hà Nội – thành phố Hòa Bình, điểm đến an toàn từ nhiều năm nay.

2. Năm Du lịch Quốc gia 2010 góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch.

3. Các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010 được tổ chức gắn liền với các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010. Với tinh thần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội, của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, các tổ chức trong và ngoài nước với phương châm “Hội nhập – Hợp tác – Phát triển”.

4. Hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2010)

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NĂM DU LỊCH QUỐC GIA

1. Tổ chức Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

2. Đầu tư, xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và hoàn thành các dự án, công trình về du lịch chào mừng Đại lễ 1000 Thăng Long – Hà Nội và Năm du lịch Quốc gia 2010:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch Việt Nam, các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh – thành phố, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội.

a. Các sản phẩm tập trung xây dựng:

- UBND Thành phố chỉ đạo đầu tư nâng cấp sản phẩm du lịch tại các điểm danh thắng trên địa bàn Hà Nội như: Khu di tích Thành cổ Hà Nội, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, di tích Chùa Hương, Khu di tích Làng cổ - Đường Lâm, chùa Tây Phương, chùa Thầy…

- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế khảo sát và hoàn chỉnh việc xây dựng tour “Hành trình qua một số vùng kinh đô Việt cổ”.

- Khảo sát và chuẩn hóa phần thuyết trình du lịch cho khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long (mời một số nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khảo cổ học, nhà Hà Nội học và chuyên gia Du lịch tham gia).

- Khảo sát và xây dựng tour du lịch chuyên đề các Bảo tàng ở Hà Nội, như các bảo tàng Lịch sử, bảo tàng Mỹ Thuật, bảo tàng Lịch sử Quân sự, Bảo tàng Dân tộc học, bảo tàng phụ nữ, Bảo tàng Đường Trường Sơn…

- Khảo sát và xây dựng các chương trình du lịch sinh thái khu vực Ba Vì.

- Tiếp tục nâng cấp, phát triển tuyến du lịch trên sông Hồng.

- Gắn biển một số cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Hỗ trợ phát triển du lịch gắn với phố nghề - làng nghề (Bát Tràng, Vạn Phúc, Quất Động, Chuyên Mỹ…); làng cổ - phố cổ (khu phố cổ Hà Nội, Cổ Loa, Thành cổ Sơn Tây, làng Việt cổ Đường Lâm…).

- Nâng cấp, khai thác và đẩy mạnh việc quảng bá du lịch văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Hà Nội. Hỗ trợ việc gắn kết các hoạt động nghệ thuật và ẩm thực truyền thống với du lịch như: rối nước (Chàng Sơn, Thạch Xá, Bình Phú – Thạch Thất), chèo tàu (Tân Hội – Đan Phượng) … cốm làng Vòng (Từ Liêm), bánh tẻ Phú Nhi (Sơn Tây), giò chả Ước Lễ (Thanh Oai)…

- Khảo sát và hoàn thành việc xây dựng một số tour theo mô hình du lịch cộng đồng (homestay) tại một số huyện ngoại thành của Hà Nội.

- Chỉ đạo và hỗ trợ Quận Hoàn Kiếm xây dựng và triển khai chương trình du lịch tham quan thành phố (Hà Nội City tour) bằng phương tiện sạch (xe chạy điện).

- Xây dựng tour võ thuật Hà Nội, khai thác các nét tiêu biểu, đặc sắc và thế mạnh của võ thuật Việt Nam và Hà Nội để kết hợp với phát triển du lịch.

Các sản phẩm du lịch cần mang đậm ý nghĩa lịch sử của Thủ đô Hà Nội đồng thời cũng thể hiện được một Hà Nội mới, hiện đại. Các sản phẩm cần khai thác được những lợi thế về bề dày lịch sử qua các di tích, bảo tàng; nét tài hoa của người Hà Nội qua các làng nghề - phố nghề; cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của các khu sinh thái…

(Việc xây dựng từng sản phẩm du lịch nói trên có đề án riêng cụ thể)

b. Hoàn thành một số dự án du lịch:

Dự án Cảng du lịch Bát Tràng.

Dự án Cải tạo đường chợ Sa đi Chợ Tó (Cổ Loa – Đông Anh).

Dự án Cầu Suối Bơn và đoạn nối đường Tản Lĩnh Yên Bài đến đường Láng – Hòa Lạc (Huyện Ba Vì);

Dự án hạ tầng du lịch đền Hai Bà Trưng – Huyện Phúc Thọ.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các quận huyện liên quan.

3. Liên hoan ẩm thực Hà Thành:

Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Địa điểm: Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội.

4. Phát động các phong trào “Người Hà Nội đón bạn thăm nhà”; “Năm Du lịch Xanh” tại Hà Nội:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Thời gian: Trong 2 năm 2009 – 2010.

Địa điểm: tại các quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

5. Tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch giỏi Hà Nội:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố.

Thời gian: Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7/2010 với các vòng sơ kết, bán kết và đêm chung kết của Hà Nội dự kiến vào tháng 6/2010. Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức đêm Chung kết cuộc thi hướng dẫn viên giỏi toàn quốc vào dịp 09/7/2010 (Chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự đêm Chung kết toàn quốc nhân Ngày Du lịch Việt Nam 09/7).

Địa điểm dự kiến: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

6. Tổ chức Festival Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Thời gian: Từ 02 đến 09/10/2010.

Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

7. Lễ hội Áo dài ba Miền Việt Nam:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Tập đoàn Bảo Sơn.

Thời gian: Trong tháng 10/2010.

Địa điểm: Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức.

8. Tổng kết Năm Du lịch Quốc gia 2010:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Thời gian: Ngày 31/12/2010.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DU LỊCH LỒNG GHÉP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM ĐẠI LỄ 2010 - KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

1. Lồng ghép với các hoạt động, sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì:

1.1. Lễ hội Phố Hoa.

1.2. Triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng – cổ truyền và hiện đại”, giới thiệu công trình nghệ thuật ghép gốm “Con đường gốm sứ”.

1.3. Liên hoan thả diều 3 Miền.

1.4. Đêm Hội Văn hóa Nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

2. Tuần lễ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2010 (HaNoi Craft Week 2010) do Sở Công Thương chủ trì tổ chức với Chủ đề “Nghìn năm tinh hoa”.

3. Các hoạt động phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức: Theo lịch sự kiện và các lễ hội do UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng cụ thể.

4. Các hoạt động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các bộ, ngành Trung ương:

4.1. Chiến dịch tổng thể phát động thị trường Nhật Bản (tại Osaka, Nagoya, Fukuoka, Tokyo) và tham dự Hội chợ JATA – Nhật Bản (Hội chợ chuyên đề du lịch lớn nhất Châu Á). Tổng cục Du lịch chủ trì. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia để giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội và Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (từ 10-22/9/2009).

4.2. Hội thị Chế biến món ăn dân tộc Việt Nam toàn quốc 12/2009 tại Công viên nước Hồ Tây (Tổng cục Du lịch chủ trì).

4.3. Festival MeKong – Nhật Bản tại Cần Thơ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

4.4. Triển lãm VietHotel tại Hà Nội tháng 12/2009 (Tổng cục Du lịch chủ trì).

4.5. Chương trình giới thiệu điểm đến Việt Nam tại Bắc Kinh – Thượng Hải – Hồ Nam – Thâm Quyến (Trung Quốc) từ 22-30/8/2009 (Tổng cục Du lịch chủ trì).

4.6. Tổ chức Tour Du lịch Quốc tế leo núi cắm cờ “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi” trên đỉnh Fan xi păng (Tổng cục Du lịch chủ trì)

4.7. Tham gia Hội chợ Travex trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Châu Á tại Brunei 01/2010 (Tổng cục Du lịch chủ trì).

4.8. Tổ chức trưng bày triển lãm Việt Nam trong Triển lãm Quốc tế Expor Thượng Hải 2010 với chủ đề “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, từ tháng 5 – 10/2010 (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

4.9. Hội nghị của Ủy ban Đông Á – Thái Bình Dương và Ủy ban Nam Á của UNWTO (Tổ chức Du lịch Thế giới) lần thứ 22, và Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Dự án Đào tạo Nguồn nhân lực cho ngành Du lịch Việt Nam của EU được tổ chức tại Hà Nội khoảng tháng 6/2010 (Tổng cục Du lịch chủ trì).

4.10. Các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (1960 - 2010) (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch chủ trì).

4.11. Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

4.12. Lễ hội làng nghề - phố nghề Thăng Long – Hà Nội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

5. Các hoạt động phối hợp với các địa phương: (Có kế hoạch riêng).

5.1. Festival hoa Đà Lạt 2010 (do Tỉnh Lâm Đồng chủ trì).

5.2. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại đền Hùng và chương trình nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long (do tỉnh Phú Thọ chủ trì).

5.3. Lễ dâng hương tại đền Đô và Festival Văn hóa – Du lịch Bắc Ninh 2010 (do tỉnh Bắc Ninh chủ trì).

5.4. Lễ hội Đức Thánh Trần và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tái hiện, tôn vinh lịch sử nhà Trần, gắn với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (do tỉnh Nam Định chủ trì).

5.5. Lễ hội cố đô Hoa Lư và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tôn vinh lịch sử nhà Đinh, Tiền Lê và Lý (do tỉnh Ninh Bình chủ trì).

5.6. Lễ hội Lam Kinh và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tôn vinh anh hùng dân tộc Lê Lợi (do tỉnh Thanh Hóa chủ trì).

5.7. Lễ hội làng Sen và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (do tỉnh Nghệ An chủ trì).

5.8. Festival Huế 2010 gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (do tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì).

5.9. Festival Tây Sơn – Bình Định lần thứ II và Liên hoan Võ thuật cổ truyền Quốc tế tại Bình Định (do tỉnh Bình Định chủ trì).

5.10. Hội thảo khoa học “1000 năm thương nhớ đất Thăng Long”; Lễ hội “Tự hào Thăng Long – Hà Nội 1000 năm” (do TP Hồ Chí Minh chủ trì).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Hợp tác với các Thành phố tỉnh, thành phố có quan hệ với Hà Nội:

1.1. Các tỉnh thành phố của Trung Quốc thuộc phạm vi “Hai hành lang – một vành đai kinh tế” bao gồm Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, Hải Nam:

- Đề nghị các tỉnh, thành phố nước bạn hỗ trợ Hà Nội trong việc xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch và chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 để khách du lịch Trung Quốc tham gia.

- Mời tham gia Festival du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội tổ chức vào tháng 10/2010.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

1.2. Các thành phố hợp tác trong mạng lưới ANMC21 (Mạng lưới các thành phố lớn Châu Á thế kỷ 21) và CPTA (Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á):

- Đề nghị các thành phố thành viên ANMC21 và CPTA hỗ trợ Hà Nội trong việc xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch và chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 để khách du lịch từ các thành phố thành viên tham gia chương trình.

- Đề nghị các thành phố thành viên CPTA tham gia Festival du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội tổ chức vào tháng 10/2010.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

1.3. Các thành phố có ký kết hợp tác song phương với thủ đô Hà Nội như Bangkok – Thái Lan, Viêng Chăn – Lào, Fukuoka – Nhật Bản, Singapore.

- Đề nghị các tỉnh, thành phố nước bạn hỗ trợ Hà Nội trong việc xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch và chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 để khách du lịch quốc tế tham gia.

- Mời tham gia Festival du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội tổ chức vào tháng 10/2010.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

2. Hợp tác thông qua các Đại sứ quán các nước tại Hà Nội:

- Đề nghị Đại sứ quán các nước tại Việt Nam hỗ trợ thông tin tuyên truyền về Năm du lịch quốc gia tại mạng thông tin của cơ quan ngoại giao nước bạn.

- Đề nghị Đại sứ quán các nước có quan hệ mật thiết với Việt Nam như Lào, Campuchia hỗ trợ mời doanh nghiệp nước bạn tham gia Festival du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội tổ chức vào tháng 10/2010.

Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức.

C. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ CHO NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2010

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Hoạt động tuyên truyền quảng bá cho Năm Du lịch Quốc gia 2010 là một trong những hoạt động chủ yếu nhằm quảng bá hình ảnh Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi, xúc tiến và thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước đến với Hà Nội trong dịp này.

Công tác tuyên truyền quảng bá thực hiện qua nhiều kênh thông tin khác nhau trong nước và quốc tế đảm bảo quảng bá tốt nhất hình ảnh Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, điểm đến du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế và trong nước nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ

1. Phát hành ấn phẩm quảng bá du lịch Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội:

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Thời gian: từ tháng 8 đến tháng 12/2009.

Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt, tiếng Anh và một số ngoại ngữ cần thiết khác.

- Phim quảng bá du lịch Hà Nội (DVD) khoảng 30 phút bằng 5 thứ tiếng.

- Phát hành ấn phẩm quảng bá, giới thiệu chung về Hà Nội, giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm tại Hà Nội, giới thiệu hệ thống doanh nghiệp Hà Nội và các thông tin về bệnh viện, ngân hàng, Đại sứ quán, bưu điện…

- Tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến, triển lãm du lịch, hội nghị - hội thảo ở trong và ngoài nước (Hội chợ du lịch ITB Singapore 10/2009, Hội chợ ITE TP Hồ Chí Minh tháng 10/2009, WTM tại Anh tháng 11/2009, ITB tại Đức tháng 3/2010…).

- Các hãng truyền thông, báo chí có những bài viết chuyên đề, thường kỳ về các điểm đến và các hoạt động trong chuỗi Hành trình 1.000 năm Thăng Long.

- Trang Thông tin điện tử (website) của Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội, các Tổ chức hợp tác quốc tế mà Du lịch Hà Nội là thành viên như CPTA, TPO.

- Các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch năm 2009 – 2010.

2. Xây dựng các biển quảng bá tấm lớn chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Năm Du lịch Quốc gia 2010 trên các trục đường vào cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, 02 biển tấm lớn trên trục đường dẫn đến sân bay Đà Nẵng và sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

3. Xây dựng biển quảng bá tấm nhỏ, tập gấp cho một số làng nghề du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

4. Tuyên truyền trên báo, đài của Trung ương và địa phương về ý nghĩa mục đích, các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Tuyên truyền và vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn, khu dân cư về: Ý nghĩa mục đích Năm Du lịch Quốc gia 2010; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh nơi công cộng.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương và nguồn Chương trình hành động Quốc gia về du lịch cấp cho Thành phố Hà Nội thực hiện một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu nhất và công tác đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch cho Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

2. Ngân sách của thành phố Hà Nội: cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã liên quan để tổ chức, thực hiện các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia trong 2 năm 2009 và năm 2010.

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa: Huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia các sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội, xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO – TỔ CHỨC

1. Ban Chỉ đạo Nhà nước Năm Du lịch Quốc gia: Đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trực tiếp chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia.

2. Thành lập Ban Tổ chức gồm:

- Trưởng ban: Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban;

- Phó Trưởng ban: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phụ trách lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

- Ủy viên: Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành thành phố, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Chỉ đạo Nhà nước Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội

Đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chỉ đạo xuyên suốt quá trình hoạt động, tổ chức sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Là đơn vị thường trực giúp UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội triển khai các công việc.

Phối hợp với sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kế hoạch chung của toàn Thành phố, tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ đúng thời gian, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Là đầu mối liên hệ với các cơ quan liên quan của Trung ương và các địa phương để tiếp nhận thông tin, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ được phân công đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội; Chủ trì triển khai các công việc liên quan đến hoạt động trong chuỗi sự kiện; Tuyên truyền trên pano, khẩu hiệu, băng rôn… trên các trục tuyến phố chính, các khu vực diễn ra sự kiện theo chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Là đầu mối liên lạc, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã liên quan thực hiện tốt các hoạt động theo nhiệm vụ được giao; Tổng hợp tình hình, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, đề xuất phương án, báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết; Thực hiện các công việc phát sinh liên quan.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo công tác tư tưởng, tuyên truyền triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân về sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

- Chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo đài Hà Nội (Báo Hà Nội Mới, Kinh tế & Đô thị, An ninh Thủ đô, Đài Truyền hình Hà Nội…) thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong suốt quá trình chuẩn bị, quá trình diễn ra và sau khi kết thúc Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

4. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá Năm Du lịch Quốc gia qua các kênh thông tin và các hoạt động đối ngoại.

- Phối hợp với các đơn vị Trung ương và Thành phố chủ trì, phối hợp đảm bảo công tác Lễ tân và đối ngoại theo nghi lễ ngoại giao.

5. Công an Thành phố

- Căn cứ chương trình Năm Du lịch Quốc gia, phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công an xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Năm Du lịch Quốc gia.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của sự kiện (tại các địa điểm, các cơ sở lưu trú được lựa chọn cho các hoạt động).

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động tại Thủ đô trong thời gian này.

- Đảm bảo an toàn, an ninh cho khách trong nước và quốc tế, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

6. Sở Tài chính

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan đảm bảo kinh phí phục vụ và hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lập dự toán phục vụ các hoạt động, hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

- Tổng hợp dự toán kinh phí chi phục vụ tổ chức sự kiện, báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét quyết định.

7. Sở Kế hoạch Đầu tư: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính trong công tác xét duyệt, bổ sung kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch của Thành phố cho hoạt động xúc tiến Năm Du lịch Quốc gia 2010.

Đôn đốc các dự án Du lịch trọng điểm 2010 đảm bảo đúng tiến độ đưa vào phục vụ du khách.

8. Sở Giao thông vận tải: Đơn vị thường trực công tác An toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì phối hợp với Công an Thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng, sắp xếp giao thông, đảm bảo không ùn tắc giao thông, thuận lợi cho các đoàn quan chức, các đoàn khách quốc tế tham dự hội nghị, hội thảo, Lễ khai mạc, bế mạc.

- Thay thế, sửa chữa biển báo, biển hiệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mỹ quan Thành phố.

- Xây dựng phương án xe ô tô phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị, Hội thảo, Lễ khai mạc, bế mạc, và các dự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia.

9. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng y tế, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; Kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

10. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan báo cáo UBND Thành phố khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phục vụ sự kiện này.

11. Sở Xây dựng: Đơn vị thường trực chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị thành phố với phương châm: Trật tự, kỷ cương, an toàn, xanh – sạch – đẹp (Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 7/4/2008 của UBND Thành phố).

- Tổ chức vệ sinh, bố trí cây hoa, chỉnh trang đường phố, đảm bảo Thành phố xanh – sạch – đẹp trong Năm Du lịch Quốc gia.

- Đảm bảo tốt công tác chiếu sáng và trang trí đô thị. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đủ nước sạch cho sinh hoạt, đảm bảo công tác thoát nước, môi trường, đô thị.

12. Công ty Điện lực Hà Nội: Có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ các hoạt động trước, trong và sau sự kiện, điện chiếu sáng, sinh hoạt của Thành phố; Có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện xảy ra, đặc biệt là nơi diễn ra các hoạt động hoặc nơi ở của các đoàn khách quốc tế.

13. Sở Công Thương: Triển khai chỉnh trang nâng cấp, chuẩn bị các nguồn hàng, xây dựng Trung tâm thương mại, Chợ, Cửa hàng – Quầy hàng: an toàn, văn minh, hiệu quả. Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và quảng bá tiêu thụ các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm mang dấu ấn Năm Du lịch Quốc gia; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển lãm làng nghề, phố nghề thủ công mỹ nghệ.

14. Đề nghị Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế Đô thị, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và các báo đài Hà Nội: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của Thành phố: Triển khai kế hoạch động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô với phương châm xây dựng Thủ đô trật tự, kỷ cương, an toàn, xanh, sạch đẹp để chào đón sự kiện trọng đại này. Duy trì thường xuyên và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch văn minh. Vận động toàn thể nhân dân Thủ đô thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày, cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực: Các cộng đồng dân cư, cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Trung ương và Hà Nội, lực lượng vũ trang, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học, bệnh viện … trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng, quầy hàng, tuyến phố…

16. Các sở, ban, ngành thành phố: Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của sự kiện: Hướng dẫn thực hiện tốt chương trình mục tiêu xây dựng văn hóa người Hà Nội; Vận động các thanh niên và nhân dân Thủ đô có lời nói, cử chỉ đúng mực khi tiếp xúc với khách quốc tế thể hiện lòng hiếu khách, trọng thị; Không nài, ép mua, bán tại các khu vực, đặc biệt là nơi các đoàn khách quốc tế đến tham quan như các điểm du lịch, danh thắng… Mời các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các sự kiện…

17. UBND Quận Hoàn Kiếm: Tham gia công tác tổ chức Lễ công bố - Tổng kết Năm Du lịch Quốc gia và một số hoạt động có liên quan khác diễn ra trên địa bàn.

18. UBND các quận, huyện, thị xã:

Căn cứ yêu cầu, nội dung hoạt động của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Chủ động triển khai kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với chương trình phát triển du lịch của địa phương.

- Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, mục đích của Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, hấp dẫn.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, ứng xử lịch sự, văn minh nơi công cộng, chấp hành pháp luật.

19. Tổng công ty du lịch Hà Nội:

- Xây dựng kế hoạch, đề án phát triển du lịch gắn với văn hóa năm 2010 và những năm tiếp theo; Phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, là tiềm năng để phát triển các tua du lịch phục vụ du khách trong nước và quốc tế;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch mạng lưới cơ sở của ngành du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố; Mở rộng hoạt động phối hợp với các địa phương về lĩnh vực du lịch trên địa bàn cả nước.

- Phát triển các hoạt động về lữ hành, hoạt động vui chơi, giải trí; gắn du lịch với các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với làng nghề phố nghề; du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa.

20. Các Tổng Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn: Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2010, đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp các sản phẩm du lịch phục vụ du khách tới tham quan Thủ đô Hà Nội.

21. Đề nghị các tỉnh, thành phố: Tham gia công tác tuyên truyền quảng bá cho chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực thuộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Liên hoan Du lịch Quốc tế Hà Nội 2010 để quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương tại Thủ đô Hà Nội.

22. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ngành có liên quan: Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động tham gia và hỗ trợ trực tiếp, phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội chủ động tổ chức triển khai các nội dung hoạt động liên quan đến Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội, định kỳ theo tháng báo cáo công tác triển khai và kết quả hoạt động Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6377/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6377/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2009
Ngày hiệu lực17/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6377/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6377/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành07/12/2009
        Ngày hiệu lực17/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6377/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội

            • 07/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực