Quyết định 638/QĐ-UBND

Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-UBND 2015 cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 638/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 79/TTr-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội (trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin và xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội).

- Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Investment, Trade, Tourism Promotion Centre.

- Tên viết tắt: H.I.T.T.P.C

- Trụ sở chính đặt tại số 10 phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ có liên quan của Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin và xúc tiến đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn Thành phố; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các quy định quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ chuyên môn về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố xây dựng, ban hành chính sách, định hướng thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch. Xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được UBND Thành phố giao:

- Phối hợp, tham mưu giúp UBND Thành phố các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu, đầu tư nước ngoài vào Thành phố, đầu tư của doanh nghiệp Thành phố ra nước ngoài và các địa phương khác;

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng của Thành phố: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất, UBND các quận, huyện, thị xã, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, Hiệp hội doanh nghiệp... đề xuất các chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố;

- Triển khai các giải pháp, thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch do UBND Thành phố giao;

- Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo chương trình hợp tác với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các hiệp hội doanh nghiệp...

b) Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin và nghiên cứu về thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế:

- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin trong và ngoài nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu và ngành hàng để tham mưu cho UBND Thành phố và tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch;

- Tổ chức thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch theo nhiều hình thức cho nhà nhập khẩu, xuất khẩu và nhà đầu tư. Tổ chức điều hành Cổng thông tin điện tử đầu tư, thương mại, du lịch để cung cấp thông tin thị trường, sản phẩm, ngành hàng cho các nhà xuất khẩu, người mua hàng nước ngoài, khách du lịch và nhà đầu tư;

- Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ đạo của UBND Thành phố và theo yêu cầu của các hiệp hội, các doanh nghiệp;

- Hỗ trợ nhà đầu tư thông tin về dự án, triển khai dự án sau khi được cấp phép đầu tư.

c) Xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư; chủ trì (làm bên mời thầu) thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án UBND Thành phố chuẩn bị kêu gọi đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện theo quy định. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo quy định.

d) Triển khai các chương trình của Thành phố về cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Tổ chức và giới thiệu các đơn vị cung cấp các dịch vụ về bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, kỹ thuật, ngoại thương, đầu tư, ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tư vấn hoặc giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp về giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán, bảo hiểm, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp, bao bì đóng gói... giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực về thương mại trong nước và nước ngoài về quản trị doanh nghiệp;

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm;

- Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài;

- Đề xuất việc áp dụng các chương trình khuyến khích xuất khẩu và đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài vào Thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư, thương mại, du lịch ở Thành phố, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt và theo đề nghị của các tổ chức quốc tế;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, sản phẩm; giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố;

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ và triển lãm hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm Việt Nam phục vụ thị trường nội địa của Thành phố theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt;

- Cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đến Thành phố tìm cơ hội và đối tác kinh doanh: Phòng hội nghị, văn phòng làm việc, dịch vụ thư ký, phiên dịch và chuyên viên nghiệp vụ; lập dự án đầu tư; tham quan các doanh nghiệp ở Thành phố; gặp gỡ các doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ khảo sát thông tin, xử lý dữ liệu, chuyển phát, phát hành báo chí, tạp chí, bản tin chuyên ngành; tổ chức các hoạt động tư vấn đầu tư: cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh, văn phòng đại diện; tư vấn các dịch vụ liên quan đến môi trường: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, xử lý môi trường; tư vấn thực hiện thủ tục quy hoạch, xây dựng, phòng chống cháy nổ, bảo hiểm cho doanh nghiệp;

đ) Là đầu mối tổ chức, điều hành chung của “Hệ thống đối thoại giữa Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố”. Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, qua đó kiến nghị UBND Thành phố các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách kinh tế, tuyển dụng lao động, khoa học-công nghệ, đào tạo, hải quan, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Thành phố; tổ chức hội nghị để lãnh đạo Thành phố, cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch làm Trưởng ban điều hành Hệ thống.

e) Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố.

g) Căn cứ vào tình hình thực tế trình UBND Thành phố quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc để phát triển các hoạt động xúc tiến theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn

a) Được yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp tài liệu, thông tin về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố có liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch;

b) Được yêu cầu tham khảo các dự án quy hoạch phát triển của Thành phố và tham gia cùng các cơ quan chức năng trình bày các vấn đề kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố;

c) Được UBND Thành phố đảm bảo các điều kiện về tài chính, tài sản, phương tiện làm việc và nhân sự để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển ...theo quy định của pháp luật và phân cấp công tác cán bộ của Thành phố.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Phó Giám đốc Trung tâm được UBND Thành phố bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

b) Bộ máy Trung tâm có 05 phòng gồm

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Xúc tiến Đầu tư;

- Phòng Xúc tiến Thương mại;

- Phòng Xúc tiến Du lịch;

- Phòng Thông tin - Truyền thông.

Trung tâm xây dựng, quản lý hệ thống điều hành Cổng thông tin điện tử đầu tư, thương mại, du lịch; cung cấp thông tin từ bản tin Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thông qua trang website của Trung tâm, Hệ thống đối thoại doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến với chính quyền Thành phố.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan của Thành phố và Trung ương xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế phối hợp, Quy chế tài chính của Trung tâm, trình UBND Thành phố phê chuẩn theo quy định.

2. Biên chế

- Biên chế Trung tâm được UBND Thành phố giao hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Thành phố. Trước mắt, biên chế giao cho Trung tâm là 70 chỉ tiêu.

- Căn cứ tiêu chuẩn viên chức theo quy định, Giám đốc Trung tâm thống nhất với Sở Nội vụ rà soát số viên chức hiện có để bố trí về các phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tiến tới tinh giản đội ngũ viên chức. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục kiện toàn số viên chức, lao động hợp đồng.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội do ngân sách Nhà nước cấp một phần và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các KCN và Chế xuất TW;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: Các PCVP UBND Thành phố; KT, VX, CT, NC, TH;
- TT Tin học-Công báo; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 638/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/02/2015
Ngày hiệu lực 05/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 638/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 638/QĐ-UBND 2015 cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 638/QĐ-UBND 2015 cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành 05/02/2015
Ngày hiệu lực 05/02/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 638/QĐ-UBND 2015 cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 638/QĐ-UBND 2015 cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

  • 05/02/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/02/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực