Quyết định 638/QĐ-UBND

Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh (Tờ trình số 36 /TTr-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2019) và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 60 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh (Có danh mục và nội dung quy trình nội bộ cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Sở Xây dựng tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

A. Danh mục thủ tục hành chính:

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

2

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến

3

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I

4

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, công trình tín ngưỡng

5

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

6

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

7

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

8

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng cho dự án

9

Thủ tục cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

10

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

11

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn

12

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng

13

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

14

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng

15

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

16

Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

17

Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

18

Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

19

Thủ tục cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực khảo sát xây dựng

20

Thủ tục cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng

21

Thủ tục cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình

22

Thủ tục cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

23

Thủ tục cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực định giá xây dựng

24

Thủ tục cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực quản lý dự án

25

Thủ tục cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết thời hạn hiệu lực) chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

26

Thủ tục cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề cũ bị mất hoặc hư hỏng) chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

27

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

28

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức khảo sát xây dựng

29

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

30

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức thiết kế xây dựng

31

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý dự án

32

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức thi công xây dựng công trình

33

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng

34

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức kiểm định xây dựng

35

Thủ tục cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng

36

Thủ tục cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

37

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

38

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

39

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng

40

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng

41

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị

42

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch đô thị

43

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù

44

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù

45

Thủ tục cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị đối với các loại cây cổ thụ, cây bảo tồn

46

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

47

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

48

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở

49

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch

50

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật

51

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

52

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

53

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

54

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

55

Thủ tục cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

56

Thủ tục cho thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

57

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

58

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (đối với trường hợp không chuyển quyền thuê nhà ở)

59

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (đối với trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở)

60

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy trình số 1:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 2:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 3:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 4:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, công trình tín ngưỡng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 5:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 6:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 7:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 8:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 9:

Thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 10:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 11:

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

6,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp cấp giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 12:

Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ lưu trữ, chuyển Văn phòng Sở thực hiện sao y giấy phép xây dựng.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

2,75 ngày/ ngày làm việc

Bản sao y giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Bản sao y giấy phép xây dựng/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Bản sao y giấy phép xây dựng/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

04 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 13:

Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ, dự thảo nội dung gia hạn trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Công chức được giao xử lý

1,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy phép xây dựng/ Văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Văn thư vào số văn bản trả lời hoặc đóng dấu, quét (scan) nội dung gia hạn giấy phép xây dựng.

Văn thư Sở Xây dựng

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy phép xây dựng/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Giấy phép xây dựng/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

03 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 14:

Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, thực địa. Nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần, thời gian không quá 04 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép theo quy định. Trường hợp cần thiết có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về các lĩnh vực liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc, sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình) hoặc có thể tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan để xem xét cấp giấy phép xây dựng thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

7,25 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản lấy ý kiến/Giấy mời họp/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0, 5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản trả lời hoặc đóng dấu, quét (scan) nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu vào các bản vẽ (trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng).

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế)/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 15:

Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ.

- Lập Kế hoạch kiểm tra công trình trình lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt.

- Tiến hành kiểm tra.

Công chức được giao xử lý

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Dự thảo văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trình lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt.

- Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tài, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời gian giải quyết được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Công chức được giao xử lý

4,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả nghiệm thu/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả nghiệm thu/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản thông báo kết quả nghiệm thu/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ ngày làm việc, kể từ khi kết thúc kiểm tra

 

Quy trình số 16:

Thủ tục: Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng quy định, tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 04 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

+ Trường hợp hồ sơ phải thẩm tra, tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra (thời gian thẩm tra không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

11,5 ngày/ ngày làm việc đối với dự án nhóm B

6,5 ngày/ ngày làm việc đối với dự án nhóm C

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản chuyển thẩm tra hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Trường hợp hồ sơ có các nội dung chưa phù hợp, Chi cục có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ để đủ điều kiện trình lãnh đạo Sở xem xét, ra văn bản thông báo kết quả thẩm định.

- Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí thẩm định theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 10 ngày/ngày làm việc đối với dự án nhóm C

Quy trình số 17:

Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

* Riêng đối với công trình có nhu cầu đồng thời thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư nộp thêm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định (trừ bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng).

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng quy định, tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 04 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

+ Trường hợp hồ sơ phải thẩm tra, tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra (thời gian thẩm tra không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

11,5 ngày/ ngày làm việc đối với dự án nhóm B

6,5 ngày/ ngày làm việc đối với dự án nhóm C

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản chuyển thẩm tra hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Trường hợp hồ sơ có các nội dung chưa phù hợp, Chi cục có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ để đủ điều kiện trình lãnh đạo Sở xem xét, ra văn bản thông báo kết quả thẩm định.

- Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

* Riêng đối với công trình có nhu cầu đồng thời thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng, thời gian cấp giấy phép xây dựng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ và bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt (sau khi có kết quả thẩm định) theo quy định của Luật Xây dựng.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí thẩm định theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 10 ngày/ngày làm việc đối với dự án nhóm C

Quy trình số 18:

Thủ tục: Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

* Riêng đối với công trình có nhu cầu đồng thời thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư nộp thêm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định (trừ bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng).

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng quy định, tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 04 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

+ Trường hợp hồ sơ phải thẩm tra, tham mưu lãnh đạo Chi cục có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra (thời gian thẩm tra không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

Công chức được giao xử lý

11,5 ngày/ ngày làm việc đối với công trình cấp II, III

6,5 ngày/ ngày làm việc đối với các công trình còn lại

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Văn bản chuyển thẩm tra hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Trường hợp hồ sơ có các nội dung chưa phù hợp, Chi cục có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ để đủ điều kiện trình lãnh đạo Sở xem xét, ra văn bản thông báo kết quả thẩm định.

- Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi cục có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

* Riêng đối với công trình có nhu cầu đồng thời thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng, thời gian cấp giấy phép xây dựng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư bổ sung đủ hồ sơ hợp lệ và bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt (sau khi có kết quả thẩm định) theo quy định của Luật Xây dựng.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí thẩm định theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc đối với công trình cấp II, III; 10 ngày/ngày làm việc đối với các công trình còn lại

Quy trình số 19:

Thủ tục: Cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực khảo sát xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

07 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 20:

Thủ tục: Cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

07 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 21:

Thủ tục: Cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

07 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 22:

Thủ tục: Cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

07 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 23:

Thủ tục: Cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực định giá xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

07 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 24:

Thủ tục: Cấp lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong lĩnh vực quản lý dự án

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

07 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 25:

Thủ tục: Cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết thời hạn hiệu lực) chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

1,75 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

03 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 26:

Thủ tục: Cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề cũ bị mất hoặc hư hỏng) chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp hồ sơ; dự thảo Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

1,5 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,75 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

03 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 27:

Thủ tục: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề để phê duyệt danh sách cá nhân đủ điều kiện tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không đủ điều kiện thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có văn bản thông báo cho cá nhân biết.

- Tổ chức thi sát sạch chứng chỉ hành nghề cho cá nhân:

+ Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề có thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

+ Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến Sở Xây dựng.

+ Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Cá nhân hoàn thành việc nộp chi phí sát hạch trước khi thi sát hạch (chi phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề/Bộ phận sát hạch

Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp kết quả sát hạch; dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề/Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

09 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

17 ngày/ngày làm việc, kể từ khi có kết quả sát hạch

Quy trình số 28:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức khảo sát xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 29:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 30:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức thiết kế xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 31:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý dự án

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 32:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức thi công xây dựng công trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 33:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 34:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức kiểm định xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 35:

Thủ tục: Cấp lần đầu; điều chỉnh; bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

- Gửi văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thời gian lấy ý kiến không quá 04 ngày làm việc.

- Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

- Tổng hợp Biên bản họp Hội đồng và Bảng đánh giá tiêu chí về điểm số của tổ chức; trường hợp hồ sơ không đạt thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có văn bản thông báo cho tổ chức biết.

- Dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức; dự thảo văn bản gửi Cục quản lý hoạt động xây dựng xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý/Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản bản lấy ý kiến/Biên bản họp Hội đồng/Văn bản thông báo (hồ sơ không đạt)/dự thảo Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Dự thảo văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực/ Văn bản xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Xin cấp Mã số chứng chỉ năng lực cho các tổ chức đủ điều kiện.

- In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

04 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 36:

Thủ tục: Cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

- Thu lệ phí cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ.

Công chức được giao xử lý

(05 ngày làm việc) Không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

 

Bước 4

Tổng hợp hồ sơ; dự thảo Quyết định cấp lại chứng chỉ năng lực cho tổ chức trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

01 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cấp lại chứng chỉ năng lực/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp lại chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

In, đóng dấu chứng chỉ năng lực.

Công chức được giao xử lý/Văn thư Sở Xây dựng

03 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ năng lực/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ngày làm việc + 05 ngày kiểm tra hồ sơ (không tính vào thời gian xử lý hồ sơ)

Quy trình số 37:

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 05 ngày làm việc (thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

11 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép hoạt động xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép hoạt động xây dựng/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

 

sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

 

 

/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép hoạt động xây dựng/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 38:

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 05 ngày làm việc (thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

11 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép hoạt động xây dựng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Giấy phép hoạt động xây dựng/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Giấy phép hoạt động xây dựng/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 39:

Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ cần bổ sung, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho chủ đầu tư, trình Lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần (thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Phòng về điều kiện thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp cần thiết, dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở về việc lấy ý kiến (trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình); hoặc dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định.

+ Hoặc dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch (thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

10 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)/Dự thảo văn bản lấy ý kiến/Dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến/Dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Dự thảo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra Văn bản thông báo cho chủ đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở để thông báo chủ đầu tư biết, thực hiện.

- Kiểm tra Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Giấy mời họp lấy ý kiến để tham mưu lãnh đạo Sở; hoặc kiểm tra Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ(nếu có)/ Văn bản lấy ý kiến/ Giấy mời họp lấy ý kiến/Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 40:

Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ cần bổ sung, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho chủ đầu tư, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần (thời gian mà chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Phòng về điều kiện thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp cần thiết, dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở về việc lấy ý kiến (trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình); hoặc dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định.

+ Hoặc dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Đồ án quy hoạch (thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

15 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)/Dự thảo văn bản lấy ý kiến/Dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến/Dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch/Dự thảo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra Văn bản thông báo cho chủ đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở để thông báo chủ đầu tư biết, thực hiện.

- Kiểm tra Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Giấy mời họp lấy ý kiến để tham mưu lãnh đạo Sở; hoặc kiểm tra Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ(nếu có)/ Văn bản lấy ý kiến/ Giấy mời họp lấy ý kiến/Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch/Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 41:

Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch quy hoạch đô thị

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ cần bổ sung, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho chủ đầu tư, trình Lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần (thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Phòng về điều kiện thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp cần thiết, dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở về việc lấy ý kiến (trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình); hoặc dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định.

+ Hoặc dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch (thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

10 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)/Dự thảo văn bản lấy ý kiến Dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến/Dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Dự thảo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra Văn bản thông báo cho chủ đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở để thông báo chủ đầu tư biết, thực hiện.

- Kiểm tra Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Giấy mời họp lấy ý kiến để tham mưu lãnh đạo Sở; hoặc kiểm tra Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ(nếu có)/ Văn bản lấy ý kiến/ Giấy mời họp lấy ý kiến/Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 42:

Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch đô thị

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ cần bổ sung, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho chủ đầu tư, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần (thời gian mà chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Phòng về điều kiện thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp cần thiết, dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở về việc lấy ý kiến (trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình); hoặc dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định.

+ Hoặc dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Đồ án quy hoạch (thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

15 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)/Dự thảo văn bản lấy ý kiến/Dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến/Dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch/Dự thảo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra Văn bản thông báo cho chủ đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở để thông báo chủ đầu tư biết, thực hiện.

- Kiểm tra Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Giấy mời họp lấy ý kiến để tham mưu lãnh đạo Sở; hoặc kiểm tra Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ(nếu có)/ Văn bản lấy ý kiến/ Giấy mời họp lấy ý kiến/Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch/Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 43:

Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ cần bổ sung, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho chủ đầu tư, trình Lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần (thời gian chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Phòng về điều kiện thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp cần thiết, dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở về việc lấy ý kiến (trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình); hoặc dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định.

+ Hoặc dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch (thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

10 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)/Dự thảo văn bản lấy ý kiến/Dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến/Dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Dự thảo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra Văn bản thông báo cho chủ đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở để thông báo chủ đầu tư biết, thực hiện.

- Kiểm tra Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Giấy mời họp lấy ý kiến để tham mưu lãnh đạo Sở; hoặc kiểm tra Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ(nếu có)/ Văn bản lấy ý kiến/ Giấy mời họp lấy ý kiến/Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Báo cáo kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

15 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 44:

Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ cần bổ sung, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo văn bản thông báo cho chủ đầu tư, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần (thời gian mà chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Phòng về điều kiện thẩm định theo quy định:

+ Trường hợp cần thiết, dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở về việc lấy ý kiến (trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem là thống nhất với nội dung hồ sơ và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình); hoặc dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng để tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định.

+ Hoặc dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, trình lãnh đạo Phòng xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Đồ án quy hoạch (thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

- Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Phòng và dự thảo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

15 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)/Dự thảo văn bản lấy ý kiến/Dự thảo Giấy mời họp lấy ý kiến/Dự thảo văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch/Dự thảo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

- Kiểm tra Văn bản thông báo cho chủ đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Sở để thông báo chủ đầu tư biết, thực hiện.

- Kiểm tra Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Giấy mời họp lấy ý kiến để tham mưu lãnh đạo Sở; hoặc kiểm tra Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh.

- Rà soát, kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ(nếu có)/ Văn bản lấy ý kiến/ Giấy mời họp lấy ý kiến/Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch/Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Báo cáo kết quả thẩm định Đồ án quy hoạch/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 45:

Thủ tục: Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị đối với các loại cây cổ thụ, cây bảo tồn

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao lý

06 ngày/ ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây cổ thụ, cây bảo tồn/Dự thảo văn bản trả lời trong trường hợp không đủ điều kiện chặt hạ, dịch chuyển/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây cổ thụ, cây bảo tồn/Văn bản trả lời trong trường hợp không đủ điều kiện chặt hạ, dịch chuyển/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây cổ thụ, cây bảo tồn/Văn bản trả lời trong trường hợp không đủ điều kiện chặt hạ, dịch chuyển/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây cổ thụ, cây bảo tồn/Văn bản trả lời trong trường hợp không đủ điều kiện chặt hạ, dịch chuyển/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 46:

Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

03 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/Văn bản trả lời/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Văn thư Sở Xây dựng/ Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/ Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/ Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 47:

Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

03 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- In, đóng dấu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Văn thư Sở Xây dựng/

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 48:

Thủ tục: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phân dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra sự phù hợp của thành phần, nội dung hồ sơ.

- Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

10 ngày/ ngày làm việc

Văn bản lấy ý kiến/ Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, quyết định:

- Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng, Sở Xây dựng có văn bản trả lời cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Xây dựng có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Tờ trình/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng, Văn thư vào số văn bản trả lời và chuyển cho Công chức được giao xử lý để trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Văn thư vào số Tờ trình và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Tờ trình (kèm theo hồ sơ)/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển kết quả về Sở Xây dựng.

UBND tỉnh

05 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cho phép chuyển nhượng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Quyết định cho phép chuyển nhượng/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Quyết định cho phép chuyển nhượng

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ngày làm việc (trong đó, Sở Xây dựng: 15 ngày làm việc; UBND tỉnh: 05 ngày làm việc)

Quy trình số 49:

Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ nếu có tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế thì thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 05 ngày làm việc. Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

- Tiến hành thẩm định hồ sơ dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

3,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,75 ngày/ ngày làm việc

Quyết định phê duyệt dự toán/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

- Công chức xử lý hồ sơ đóng dấu thẩm định vào hồ sơ dự toán.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định phê duyệt dự toán/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Quyết định phê duyệt dự toán/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

07 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 50:

Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, tiến hành thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

1,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy đăng ký/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,25 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,25 ngày/ ngày làm việc

Giấy đăng ký/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Giấy đăng ký/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

04 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 51:

Thủ tục: Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

14 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

03 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản thông báo kết quả thẩm định/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 52:

Thủ tục: Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

05 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản trả lời/Văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản trả lời/Văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

10 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 53:

Thủ tục: Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về dự án hoặc tổ chức họp cùng các cơ quan liên quan thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian góp ý của các cơ quan có liên quan là 05 ngày làm việc.

- Tổng hợp ý kiến tham gia trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

12 ngày/ ngày làm việc

Văn bản lấy ý kiến/ Giáy mời họp/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

03 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày/ ngày làm việc

Tờ trình đề nghị/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số Tờ trình và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Tờ trình đề nghị (kèm theo hồ sơ)/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Xin ý kiến của HĐND cùng cấp/ Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển kết quả về Sở Xây dựng.

UBND tỉnh

05 ngày/ ngày làm việc

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

24 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 54:

Thủ tục: Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ; tổ chức họp Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

10 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, quyết định.

- Nếu nhà đầu tư đủ điều kiện làn chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh để công nhận.

- Nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện làn chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Văn bản đề nghị công nhận/Văn bản thông báo không đủ diều kiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số Văn bản thông báo không đủ diều kiện và chuyển cho Công chức được giao xử lý để trả kết quả.

- Văn thư vào số văn bản đề nghị công nhận và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản đề nghị công nhận (kèm theo hồ sơ)/ Văn bản thông báo không đủ diều kiện/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển kết quả về Sở Xây dựng.

UBND tỉnh

05 ngày/ ngày làm việc

Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 55:

Thủ tục: Cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra, phân loại hồ sơ; tham mưu lãnh đạo Phòng trực tiếp xét duyệt hoặc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ để thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện hoặc chấm điểm xét chọn ưu tiên (nếu có).

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

14 ngày/ ngày làm việc 34 ngày/ ngày làm việc (đối với trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê nhà/Văn bản thông báo không đủ điều kiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê nhà/Văn bản thông báo không đủ điều kiện/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê nhà/Văn bản trả lời/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ngày làm việc; 40 ngày/ ngày làm việc đối với trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm

Quy trình số 56:

Thủ tục: Cho thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra, phân loại hồ sơ; tham mưu lãnh đạo Phòng trực tiếp xét duyệt hoặc thành lập Hi đồng xét duyệt hồ sơ để thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện hoặc chấm điểm xét chọn ưu tiên (nếu có).

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

10 ngày/ ngày làm việc 25 ngày/ ngày làm việc (đối với trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, quyết định.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc chưa được xét duyệt, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho người có nhu cầu thuê mua nhà ở biết.

- Trường hợp đủ điều kiện hoặc được ưu tiên xét duyệt thuê mua nhà ở, Sở Xây dựng có Tờ trình báo cáo UBND tỉnh cấp quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Tờ trình/Văn bản thông báo không đủ điều kiện/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số Văn bản thông báo không đủ diều kiện và chuyển cho Công chức được giao xử lý để trả kết quả.

- Văn thư vào số Tờ trinh và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Tờ trình (kèm theo hồ sơ)/Văn bản thông báo không đủ điều kiện/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển kết quả về Sở Xây dựng

UBND tỉnh

05 ngày/ ngày làm việc 10 ngày/ ngày làm việc (đối với trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm)

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê mua nhà ở xã hội/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê mua nhà ở xã hội/ Văn bản thông báo không đủ điều kiện/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Quyết định phê duyệt danh sách người được thuê mua nhà ở xã hội/ Văn bản thông báo không đủ điều kiện

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ngày làm việc; 40 ngày/ ngày làm việc đối với trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm

Quy trình số 57:

Thủ tục: Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ, xin ý kiến của UBND tỉnh về việc cho thuê nhà ở công vụ. Thời gian xin ý kiến là 05 ngày làm việc.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

08 ngày/ ngày làm việc

Văn bản xin ý kiến/ Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cho thuê nhà ở công vụ/Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định cho thuê nhà ở công vụ/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quy trình hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Quyết định cho thuê nhà ở công vụ/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

13 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 58:

Thủ tục: Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (đối với trường hợp không chuyển quyền thuê nhà ở)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

14 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày/ ngày làm việc

Quyết định đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 59:

Thủ tục: Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (đối với trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

Kiểm tra, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo Phòng xem xét. Đối với trường hợp người thuê nhà nhận chuyển nhượng trước ngày 6/6/2013, nếu hồ sơ hợp lệ thì Sở Xây dựng chuyển cho Đơn vị quản lý vận hành để đăng tải thông tin. Sau 30 ngày đăng tin, nếu không có tranh chấp thì Đơn vị quản lý vận hành ký hợp đồng với người thuê nhà và báo cáo Sở Xây dựng biết.

Công chức được giao xử lý

14 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

02 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày/ ngày làm việc

Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý về việc chuyển nhượng quyền thuê nhà/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

Văn thư vào số văn bản giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

- Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn trả kết quả lần sau không được quá 05 ngày làm việc.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý về việc chuyển nhượng quyền thuê nhà/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý về việc chuyển nhượng quyền thuê nhà/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

20 ngày/ ngày làm việc

 

Quy trình số 60:

Thủ tục: Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng để thực hiện.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày/ ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Duyệt hồ sơ và chuyển đến công chức được phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 3

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ; tham mưu lãnh đạo Phòng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở, quyền sử dụng đất.

- Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức được giao xử lý

17 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 4

Rà soát, kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

04 ngày/ ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 5

Xem xét, quyết định.

- Trường hợp người có nhu cầu mua nhà ở cũ không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho người có nhu cầu mua nhà ở cũ biết.

- Trường hợp người có nhu cầu mua nhà ở cũ thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày/ ngày làm việc

Tờ trình/Văn bản thông báo/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 6

- Văn thư vào số văn bản thông báo cho người có nhu cầu mua nhà ở cũ không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ và chuyển cho Công chức được giao xử lý để trả kết quả.

- Văn thư vào số Tờ trình và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày/ ngày làm việc

Tờ trình (kèm theo hồ sơ)/Văn bản thông báo/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 7

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển kết quả về Sở Xây dựng.

UBND tỉnh

05 ngày/ ngày làm việc

Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 8

Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức được giao xử lý

0,5 ngày/ ngày làm việc

Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ/ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 9

Trả kết quả cho cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

 

Quyết định đối tượng được mua nhà ở cũ

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

30 ngày/ ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 638/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 638/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 638/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 638/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu638/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 638/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 638/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

         • 19/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực