Quyết định 64/1999/QĐ-UB

Quyết định 64/1999/QĐ-UB của UBND thành phố ban hành quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán trên địa bàn Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 64/1999/QĐ-UB Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán Hà Nội


BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI PHÁT HÀNH XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 324 ngày 17/01/1998 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ thống điện toán hoá xổ số tại Hà Nội cuả Công ty xổ số KTĐT.

- Căn cứ công văn số 3208/VPCP-KTTH ngày 19/7/1999 của Văn phòng Chính phủ.

- Căn cứ công văn số 2061 TC /TCNH ngày 5/5/1999 số 217 TC /TCNH ngày 5/8/1999 của Bộ Tài chính về việc Bộ Tài chính thống nhất nội dung và đề nghị UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán trên địa bàn Thành phố Hà Nội đượng áp dụng trong thời gian thủ nghiệm loại hình xổ số điện toàn tại Thành phố;

- Xét đề nghị của Tập đoàn AGS tại công thư đề ngày 1/8/1999;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá Hà Nội và Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, tại công văn 521/XSKT-CV ngày 2/8/1999.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán trên địa bàn Thành phố Hà Nội” theo những nội dung đã được Bộ Tài chính thống nhất ghi tại các công văn số 2061 TC /TCNH ngày 5/5/1999 và công văn số 217 TC /TCNH ngày 5/8/1999.

Điều 2: Giám đốc Sở Tài chính Vật giá Hà Nội phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thuộc Thành phố Hà Nội và Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong bản Quy chế kèm theo ghi tại điều 1 trên đây và các quy định khác của Nhà nước và của Thành phố liên quan đến việc quản lý thống nhất phát hành xổ số kiến thiết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với quy định này bị bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài chính vậ giá, Kế hoạch và đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

PHÁT HÀNH XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 64/1999 ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Xổ số điện toán là một loại hình xổ số kiến thiết được thực hiện bằng máy điện toán hiện đại bao gồm một hệ thống các máy bán lẻ lắp đặt tại các điểm đại lý được nối mạng với máy trung tâm đặt tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô. Xổ số điện toán có cách chơi riền biệt đáp ứng nhu cầu, tâm lý, yếu yếu của người mua bé và phù hợp với xu hướng hiện đại hoá, góp phần tăng thu cho Ngân sách, hạn chế, đẩy lùi tệ nạn số đề.

Điều 2: Việc phát hành xổ số điện toán phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thống nhất phát hành xổ số kiến thiết, luật pháp hiện hành và các quy định cụ thể trong quy chế này.

Điều 3: Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán được thực hiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Xổ số điện toán có nhiều hình thức dự thưởng. Hình thức xổ số được áp dụng trong giai đoạn thí điểm này là xổ số 1-2-3 và 6 ´ 36.

Hình thức xổ số điện toán 1-2-3 là trò chơi mà người mua vé chọn 6 số trong 1 bảng số tham gia dự thưởng và có thể trúng 1 trong 7 loại giải thưởng.

Hình thức xổ số điện toán 6 - 36 là trò chơi mà người mua vé chọn 6 số trong 36 số tham gia dự thưởng và có thể trúng 1 trong 3 loại giải thưởng.

Điều 5: Thẻ chọn số.

5.1- Thủ chọn số là phương tiện phục vụ cho việc lựa chọn số dự thưởng của người tham gia xổ số điện toán. Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô có trách nhiệm in các thẻ chọn số tại các nhà máy in của Nhà nước có uy tín, có trình độ kỹ thuật cao. Những thông tin trên thẻ chọn số phải rõ ràng, đầy đủ các yếu tố cần thiết để khách hàng dễ lựa chọn số dự thưởng bằng thẻ chọn số. Thẻ chọn số không có giá trị lĩnh thưởng và được phát miễn phí cho khách hàng.

5.2- Người tham gia mua vứ xổ số điện toán tự lựa chọn các số dự thưởng trên thẻ chọn số hoặc nhờ máy chọn hộ.

Sau khi lựa chọn số dự thưởng trên thẻ chọn số, người mua vé phải giao thẻ chọn số cho đại lý bán vé xổ số điện toán để được nhận vé.

5.3- Cách thức lựa chọn số của hình thức xổ số điện toán 1-2-3 và 6 ´ 36 được quy định cụ thể tại thể lệ kèm theo quy chế này.

Điều 6: Vé xổ số điện toán:

6.1- Vé xổ số điện toán được Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô thiết kế và phát hành thông qua các máy bán lẻ đặt tại các ddiểm đại lý bán vé xổ số điện toán. Giấy in vé xổ số điện toán phải là giấy chuyên dùng.

6.2- Vé xổ số điện toán chỉ có giá trị dự thưởng sau khi máy chấp nhận các con số tham gia dự thưởng theo yêu cầu của người mua và phải bao gồm những thông tin quy định cụ thể theo thể lệ phát hành kèm theo.

6.3- Giá vé:

- Giá vé cho hình thức xổ số điện toán 1-2-3 là 6.000 đồng cho 1 lần dự thưởng.

- Giá vé cho hình thức xổ số điện toán 6 ´ 36 là 6.000 đồng cho 2 lần dự thưởng.

Tổng gia trị của tờ vé tối đa không vượt quá 30.000 đồng.

6.4- Vé đã mua chỉ được trả lại trong vòng 20 phút tại điểm mua vé kể từ lúc mua. Trước giờ quay số mở thưởng 30 phút không đổi hoặc trả lại.

Điều 7: Giải thưởng

7.1- Hình thức xổ số 6 ´ 36 có 3 hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng cả 6 số)

- Giải nhất (trúng 5 số trong 6 số)

- Giải Nhì (trúng 4 số trong 6 số)

7.2- Hình thức xổ số 1-2-3 có 7 hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt trúng cả 3 bộ số (1/2/3)

- Trúng bộ thứ hai và bộ thứ ba (0/2/3)

- Trúng bộ thứ nhất và bộ thứ ba (1/0/3)

- Trúng bộ thứ nhất và bộ thứ hai (1/2/0)

- Trúng vộ thứ ba (0/0/3)

- Trúng bộ thứ hai (0/2/0)

- Trúng bộ thứ nhất (1/0/0)

Điều 8: Cơ cấu giải thưởng

8.1 - Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô xây dựng cơ cấu giải thưởng với tỷ lệ trả thưởng không vượt quá 60% doanh thu bán vé và từng hạng giải phải ấn định trước tỷ lệ trả thưởng.

8.2- Giải đặc biệt của hình thức xổ số điện toán 6 ´ 36 được ấn định bằng 30% doanh thu thực tế của đợt phát hành xổ số điện toán đó. Riêng giải đặc biệt của đợt phát hành đầu tiên được quy định là 1, 6 tỷ đồng.

8.3- Đối với giải đặc biệt, nếu không có người trúng thưởng thì số tiền của giải đặc biệt này được cộng dồn vào giải đặc biệt của kỳ kế tiếp. Nếu các kỳ kế tiếp sau vẫn không có người trúng thưởng thì giá trị giải đặc biệt của các kỳ trước đó được cộng dồn và dừng lại ở mức 6 tỷ đồng.

Khi cố tiền cộng dồn vượt quá 6 tỷ đồng thì giải đặc biệt chỉ được trả 6 tỷ đồng. Số tiền vượt hơn phải nộp vào ngân sách Nhà nước để sử dụng cho các chương trình phúc lợi xã hội của Thành phố Hà Nội.

8.4- Trường hợp có nhiều vé trúng thưởng giải đặc biệt thì số tiền thưởng giải đặc biệt chia đều cho các vé.

Điều 9: Công tác tuyên truyền và thông tin kết quả mở thưởng

Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô có trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền, quảng cáo, thông tin kịp thời rộng rãi thể lệ, hình thức dự thưởng, cơ cấu giải thường, giá trị các giải, kết quả quay số mở thưởng... trên các phương tiện thông tin đại chúng trong phạm vi được Nhà nước cho phép.

Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô cần giới thiệu các chương trình mục tiêu xã hội đã và sẽ xây dựng bằng nguồn vốn XSKT và các thông tin cần thiết khác nhằm thu hút nhiều người tham gia mua vé xổ số điện toán.

Điều 10: Tổ chức phát hành xổ số điện toán.

10.1- Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô tổ chức phát hành xổ số điện toán song song với các loại hình xổ số khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

10.2- Việc phát hành xổ số điện toán phải được thực hiện theo đúng thể lệ, cơ cấu giải thưởng và các quy định cần thiết khác đã công bố.

10.3- Xổ số điện toán có nhiều hình thức dự thưởng khác nhau, khi áp dụng hình thức nào, Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô phải in rõ loại hình đó trên thẻ chọn số và trên tờ vé thông báo phát hành, quy định thể lệ chơi cụ thể để hướg dẫn người mua vé biết.

10.4- Xổ số điện toán được phát hành thông qua hệ thống đại lý Lôtô điện toán được Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô ký hợp đồng. Các đại lý này phải thực hiện theo đúng quy chế đại lý Lôtô điện toán ban hành, kèm theo quyết định số 259/QĐ-UB ngày 20/01/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

10.5- Việc phát hành vé xổ số điện toán phải dừng trước giờ quay số mở thưởng 10 phút.

Điều 11: Lịch quay số mở thưởng được quy định như sau:

11.1- Đối với loại hình xổ số điện toán 1-2-3 : Mở thưởng 7 lần /tuần

11.2- Đối với loại hình xổ số điện toán 6 ´ 36 : Mở thưởng 1 lần /tuần.

Thời gian, địa điểm quay sổ mở thưởng do Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô ấn định và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

Điều 12: Quay số mở thưởng xổ số điện toán

12.1- Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho việc quay số mở thưởng.

12.2- Quay số mở thưởng phải thực hiện công khai, an toàn tuyệt đối, khách quan, trung thực và theo đúng ngày, giờ, địa điểm đã thông báo.

12.3- Hệ thống trung tâm phải tổng hợp đầy đủ các thông tin và thống kê các thông số cần thiết cho mỗi lần quay số mở thưởng trước giờ quay số mở thưởng của hình thức 6 ´ 36 và chuyển cho Hội đồng quay số mở thưởng làm cơ sở trả thưởng và tính toán doanh thu.

12.4- Khi quay số mở thưởng nhất thiết phải được sự chứng kiến và giám sát của Hội đồng quay số mở thưởng do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập theo quy định tại Thông tư số 18/TT-BTC ngày 12/2/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến XSKT.

12.5- Biên bản làm việc của Hội đồng giám sát chứng kiến XSKT và Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia buổi chứng kiến giám sát và là căn cứ pháp lý để Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô thanh quyết toán.

Điều 13: Trả thưởng

13.1- Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô có trách nhiệm trả thưởng nhanh chóng, thuận tiện đầy đủ cho khách hàng có vé trúng thưởng hợp lệ theo quy định.

13.2- Vé trúng thưởng có giá trị từ 1.000.000 đồng trở xuống, người trúng thưởng có thể có thể lĩnh thưởng tại các đại lý bán lẻ.

13.3- Đối với giải thưởng có giá trị 300.000 đồng trở lên, khi lĩnh thưởng người trúng thưởng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân vào mặt sau tờ vé. Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô chỉ trả thưởng theo đúng tên và địa chỉ đã ghi.

13.4- Khi có khiếu nại về vé trúng thưởng, người khiếu nại phải tuân theo quyết định của Hội đồng giám sát chứng kiến quay số mở thưởng. Hội đồng sẽ căn cứ vào các báo cáo tổng hợp của hệ thống điện toán trung tâm và kết quả quay số mở thưởng để giải quyết. Thời gian khiếu nại 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

13.5- Thời hạn lĩnh thưởng: Trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, số tiền không có người lĩnh thưởng sẽ được nộp vào quỹ dự trữ trả thưởng.

13.6- Mội trường hợp gian lận để lĩnh thưởng đều bị xử lý trước Pháp luật.

Điều 14: Quản lý và lưu trữ vé trung thưởng

Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô có trách nhiệm lưu trữ và quản lý vé trúng thưởng sau khi đã trả thưởng và tổ chức thanh huỷ những vé này theo đúng quy định tại Thông tư số 19/1998/TT/BTC ngày 13/2/1998 của Bộ Tài chính, đồng thời phải lưu trữ vào đĩa từ toàn bộ các thông tin liên quan đến vé trúng thưởng trong thời hạn 7 năm.

Điều 15: Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô:

- Quản lý chặt chẽ toàn bộ các khâu nghiệp vụ phát hành xổ số điện toán, tổ chức tốt việc tiếp thu, làm chủ công nghệ, quản lý chặt chẽ thị trường xổ số tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy loại hình xổ số điện toán phát triển và đạt được hiệu quả kinh doanh cao.

- Tổ chức mạng lưới đại lý vé xổ số điện toán.

- Nghiên cứu, cải tiến để ứng dụng các loại hình xổ số mới nhằm phát triển, mở rộng việc tổ chức phát hành xổ số điện toán trên địa bàn Thành phố. Các loại hình mới khi áp dụng phải được Bộ Tài chính phê duyệt.

- Ban hành nội quy sử dụng, bảo quản, đảm bảo an ninh cho toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị xổ số điện toán, phải có hệ thống dự phòng, lưu trữ số liệu tránh rủi ro. Các chương trình phần mềm và việc truyền thông tin phải được mã hoá và có các biện pháp bảo mật tránh xâm nhập, khi thác, sửa chữa số liệu.

Điều 16: Các khoản chi phí về xổ số điện toán

Ngoài các khoản chi phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô được phép hạch toán thêm các khoản chi phí sau:

- Chi phí tư vấn

- Chi phí thuê bao và bảo dưỡng đường truyền số liệu

- Chi phí khấu hao máy móc thiết bị.

Điều 17: Nghĩa vụ của Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô và người trúng thưởng

- Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô phải thực hiện đúng luật thuế hiện hành và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.

- Người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập (nếu có) theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 18: Công tác hạch toán -kế toán

- Toàn bộ hoạt động phát hành xổ số điện toán phải được mở sổ sách, chứng từ hạch toán riêng, thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước và Quyết định số 298/TC/QĐ/CĐKT ngày 28/4/1997 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xổ số điện toán.

- Phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Ngoài ra phải báo có nhanh hàng tuần kết quả kinh doanh về Sở Tài chính Vật giá, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 20: Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô có cách nhiệm thực hiện quy chế tạm thời này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc và những phát sinh mới, Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô cần tổng hợp báo cáo ngày với Sở Tài chính Vật giá, để Sở Tài chính Vật giá UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính kịp thời xem xét giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/1999
Ngày hiệu lực05/08/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 64/1999/QĐ-UB Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/1999/QĐ-UB Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐinh Hạnh
       Ngày ban hành05/08/1999
       Ngày hiệu lực05/08/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 64/1999/QĐ-UB Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/1999/QĐ-UB Quy chế tạm thời phát hành xổ số điện toán Hà Nội