Quyết định 64/2002/QĐ-UBT

Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã - phường - thị trấn và hợp tác xã trong tỉnh Trà Vinh

Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp người có bằng đại học đã được thay thế bởi Quyết định 18/2007/QĐ-UBND chế độ trợ cấp người có bằng đại học và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp người có bằng đại học


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/2002/QĐ-UBT

Trà Vinh, ngày 21 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC Ở XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN VÀ HỢP TÁC XÃ TRONG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lư­ợng hệ thống chính trị ở cơ sở xã - ph­ường - thị trấn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ư­ơng Đảng (khóa IX);

- Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Thư­ờng vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 31/10/2002;

- Đư­ợc sự thống nhất của Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 38/TT.HĐNDT ngày 12/1l/2002;

- Theo đề nghị của Tr­ưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định tạm thời chế độ trợ cấp đối với những người có bằng đại học về công tác tại xã - phường - thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (gọi chung là xã) trong tỉnh Trà Vinh, cụ thể nh­ư sau :

1/- Đôi t­ượng áp dụng :

Những ng­ười trong tỉnh, ngoài tỉnh đã có bằng đại học, đư­ợc cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và quyết định phân công về công tác tại xã.

2/- Phạm vi áp dụng và không áp dụng:

- Những người đã có bằng đại học các ngành kinh tế - kỹ thuật (nông nghiệp, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, môi trường, nông học, địa chính...) phù hợp với điều kiện ngành nghề và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa ph­ương, đư­ợc cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và quyết định phân công công tác lâu dài (từ 5 năm trở lên) ở xã.

- Những người đã có bằng đại học có hộ khẩu thường trú tại xã, nếu có nhu cầu công tác tại xã, được cơ quan thẩm quyền quyết định phân công thuộc đối tượng, phạm vi áp dụng của quy định này.

- Cán bộ - công chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế, khuyến nông, khuyến ngư do ngành dọc quản lý công tác tại xã không thuộc đối tượng, phạm vi áp dụng của quy định này.

- Cán bộ hiện công tác ở xã (được sắp xếp theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ) có bằng cử nhân chính trị không thuộc đối tượng, phạm vi áp dụng của quy định này.

3/- Điều kiện áp dụng :

a/- Đơn xin công tác tại xã (theo mẫu quy định);

b/- Tuổi đời không quá 40;

c/- Tờ cam kết làm việc tại xã từ 5 năm trở lên, có ý kiến đồng ý tiếp nhận của Ủy ban nhân dân xã (theo mẫu quy định);

d/- Bằng tốt nghiệp đại học (photo có công chứng);

đ/- Bản sao giấy khai sinh hoặc photo giấy chứng minh nhân dân (có công chứng);

e/- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp đủ sức khỏe để làm việc lâu dài;

f/- Lý lịch (theo mẫu quy định)

4/- Chế độ trợ cấp :

Những ng­ười có bằng đại học đ­ược cấp thẩm quyền quyết định phân công công tác tại xã, được trợ cấp ban đầu là 5.000.000đ, ngoài ra:

- Tr­ờng hợp đư­ợc sắp xếp vào các chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ, ngoài chế độ phụ cấp theo quy định của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP được hưởng thêm trợ cấp mỗi tháng 400.000Đ nếu công tác tại xã, mỗi tháng 300.000Đ nếu công tác tại phường thị trấn.

- Trư­ờng hợp ch­ưa đư­ợc sắp xếp vào các chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và công tác ở hợp tác xã, được hư­ởng trợ cấp mỗi tháng 600.000đ nếu công tác tại xã, mỗi tháng 500.000đ nếu công tác tại phường - thị trấn.

5/- Quyến lợi:

- Kể từ ngày đ­ược cơ quan thẩm quyền quyết định phân công công tác tại xã những người có bằng đại học đ­ược h­ưởng mọi quyền lợi như­ cán bộ tại xã (Trừ phần Bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nư­ớc trích nộp theo quy định đối với trường hợp chưa được sắp xếp vào các chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và công tác ở hợp tác xã).

- Đối với những ngư­ời chư­a đ­ược bố trí vào các chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP quá trình công tác nếu có thành tích tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì đợưc xem xét, bố trí vào các chức danh khác theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ, hoặc được cơ quan thẩm quyền quyết định tuyển dụng vào biên chế Nhà nư­ớc.

6/- Nghĩa vụ :

- Trong 5 năm đầu, những ng­ười có bằng đại học có nghĩa . vụ nghiên cứu, xây dựng hoặc ứng dụng một số đề tài về kinh tế - xã hội ở xã và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Làm tham mư­u, t­ư vấn ... cho Lãnh đạo xã về những vấn đề có tính thiết thực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

7/- Số lượng:

Phân công những người có bằng đại học về công tác ở mỗi xã không quá 5 ng­ười; mỗi hợp tác xã không quá 2 người.

8/- Thẩm quyến tiếp nhận và phân công những ngư­ời có bầng đại học về công tác tại xã:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - thị xã tiếp nhận hồ sơ những người có bằng đại học (sau khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của UBND xã), trao đổi với Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; trên cơ sở có văn bản thỏa thuận (về thủ tục, hồ sơ ...) của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - thị xã quyết định tiếp nhận và phân công những người có bằng đại học về công tác tại xã.

9/- Việc khen thư­ởng và bồi th­ường kinh phí :

- Những ng­ười có bằng đại học đ­ược cơ quan thẩm quyền quyết định phân công về công tác tại xã, phải chấp hành sự phân công của Lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý, trường hợp tự ý bỏ việc (trong thời gian 5 năm đầu) hoặc không hoàn thành nhiệm vụ bị cơ quan thẩm quyền buộc thôi việc, thì phải bồi thư­ờng toàn bộ số tiền trợ cấp lúc ban đầu 5.000.000đ.

- Trong 5 năm đầu công tác ở xã, những ngư­ời có bằng đại học phải xây dựng và tổ chức thực hiện hoặc ứng dụng có hiệu quả một số đề tài; mỗi đề tài được cơ quan thẩm quyền đánh giá ứng dụng có hiệu quả tại địa ph­ương, sẽ đư­ợc xem xét khen thưởng theo quy định, ngoài ra tỉnh còn thưởng thêm từ 1.000.000đ trở lên.

10/ Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí trợ cấp cho những ng­ười có bầng đại học đ­ược bố trí từ nguồn ngân sách xã và hợp tác xã, ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung hàng năm đối với những xã và hợp tác xã có khó khăn về ngân sách.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kề từ ngày ký.

- Tr­ưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thực hiện quyết định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân. dân xã, ph­ường, thị trấn và Lãnh đạo các hợp tác xã có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi (kể cả chỗ ở) cho những ng­ười có bằng đại học thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Trư­ởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ph­ường, thị trấn và Lãnh đạo các hợp tác xã tiến hành sơ kết kết quả việc phân công những ngư­ời có bằng đại học về công tác tại xã, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các hợp tác xã căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU-TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Sở, Ban ngành tỉnh (3 hệ)
- Như điều 3
- BLĐVP, phòng NC
-Lưu VP, VX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Vẹn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2002/QĐ-UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2002/QĐ-UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2002
Ngày hiệu lực06/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2002/QĐ-UBT

Lược đồ Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp người có bằng đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp người có bằng đại học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2002/QĐ-UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Văn Vẹn
        Ngày ban hành21/11/2002
        Ngày hiệu lực06/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2007
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp người có bằng đại học

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2002/QĐ-UBT quy định tạm thời chế độ trợ cấp người có bằng đại học