Quyết định 64/2006/QĐ-UBND

Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chức năng Ban chỉ đạo khoa học nông thôn Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010”

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 13/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2006 – 2010”;

- Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 17/TT-KHCN ngày 28/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010”.

Điều 2. Ban chỉ đạo chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010” chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội nông dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010” chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P;
- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiệp

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2006 – 2010”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 09/03/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 1. Ban chỉ đạo chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2006 – 2010” (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2006 – 2010” được quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 13/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ sau đây:

1. Cụ thể hóa mục tiêu và nội dung của chương trình đã được xác định trong Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 13/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh để làm căn cứ cho việc lựa chọn và bố trí các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc chương trình vào kế hoạch thực hiện hàng năm.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, tổ chức các hoạt động chung của chương trình như:

a) Tổ chức lễ phát động, vận động cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia chương trình;

b) Khảo sát tổ chức, cá nhân tham gia chương trình;

c) Tham gia các hội đồng xét duyệt đề cương đề tài dự án, tuyển chọn, nghiệm thu đề tài dự án thuộc chương trình;

d) Tổ chức sơ kết, báo cáo và tổng kết khi kết thúc chương trình.

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các đề tài, dự án, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án và cơ quan chuyển giao công nghệ.

4. Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện và tổ chức, cá nhân tích cực trong việc vận động thực hiện nhiệm vụ khoa học. Đề xuất xử phạt những trường hợp vi phạm quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học thuộc chương trình.

Điều 3. Các thành viên của Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

1. Trưởng Ban chỉ đạo

a) Lãnh đạo Ban chỉ đạo hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 chương I của Quy định này;

b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban chỉ đạo;

c) Chỉ đạo xây dựng các báo cáo tổng hợp về tình hình và kết quả hoạt động của chương trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó trưởng Ban chỉ đạo

a) Giúp Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ được phân công phụ trách;

b) Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban chỉ đạo khi Trưởng ban chỉ đạo vắng mặt.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công;

b) Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban chỉ đạo và đóng góp ý kiến vào nội dung của các vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp. Được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 và Điều 2, chương I của Quy định này.

Chương II

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 5. Ban chỉ đạo định kỳ 6 tháng họp 1 lần. Các phiên họp bất thường của Ban chỉ đạo do Trưởng ban triệu tập để giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất và đề xuất kiến nghị đối với việc quản lý của chương trình.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Trong quá trình hoạt động, khi có sự thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo hoặc sửa đổi bổ sung Quy định này, Sở Khoa học và Công nghệ cần trao đổi thống nhất với các ngành có thành viên tham gia và lập văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2006
Ngày hiệu lực19/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chức năng Ban chỉ đạo khoa học nông thôn Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chức năng Ban chỉ đạo khoa học nông thôn Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành09/03/2006
        Ngày hiệu lực19/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chức năng Ban chỉ đạo khoa học nông thôn Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chức năng Ban chỉ đạo khoa học nông thôn Bình Dương

            • 09/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực