Quyết định 64/2007/QĐ-UBND

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2007/QĐ-UBND Quyết định 64/2007/QĐ-UBND và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 64/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2007/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi đoạn đầu của Điều 4 như sau:

" Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng toàn bộ công trình trên địa bàn quận; phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình đã được Sở Xây dựng cấp phép, công trình do tổ chức làm chủ đầu tư." Các đoạn còn lại giữ nguyên.

2. Sửa đổi đoạn đầu của Điều 5 như sau:

" Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về tình hình quản lý trật tự xây dựng toàn bộ công trình trên địa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình đã được Sở Xây dựng cấp phép, công trình do tổ chức làm chủ đầu tư." Các đoạn còn lại giữ nguyên.

3. Sửa đổi khoản 6 Điều 5 như sau:

"6.Trong quá trình xét cấp giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, nếu nhà ở xây dựng không phép, sai phép thì phải lập hồ sơ chuyển cho cơ quan cấp phép theo phân cấp tại điều 31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ trong khu quy hoạch được miễn cấp phép mà xây dựng sai với quy định về quản lý xây dựng thì Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét xử lý theo quy định".

4. Sửa đổi các khoản 4, 5, 7 Điều 9 như sau:

"4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Không cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện đối với tổ chức là Chủ đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm. yêu cầu tổ chức đó phải chuyển đến địa điểm khác phù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa điểm hoạt động sản xúât kinh doanh, đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng".

"5. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Không thẩm định hồ sơ hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố thu hồi Giấy phép đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các cơ quan, đơn vị khác của tổ chức hành chính, sự nghiệp, các Hội thuộc Bộ ngành trung ương đặt Văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm; yêu cầu tổ chức đó phải chuyển đến địa điểm khác phù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa điểm đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng".

"6. Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm:

Trong quá trình xét cấp giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu công trình của tổ chức, nếu công trình xây dựng không phép, sai phép, sai với Quyết định phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở thì phải lập hồ sơ chuyển cho Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định".

Điều 2. Sửa đổi bố cục các chương của Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Chương IV sửa thành chương III.

2. Chương V sửa thành chương IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị các quận; huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành23/11/2007
       Ngày hiệu lực03/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2008
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2007/QĐ-UBND sửa đổi trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng