Quyết định 64/2012/QĐ-UBND

Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo đã được thay thế bởi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND chính sách khuyến khích đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 04/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2012/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị đinh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức;

Căn c Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 ca Chính phủ về đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc S Nội vụ tại Công văn 1042/SNV-CCVC ngày 26/11/2012 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1481/BC-STP ngày 23/11/2012 ca Sở Tư pháp) và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B sung, thay thế một số nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo, bi dưỡng, thu hút và sdụng ngun nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015, như sau:

1. Bổ sung điểm b, Điều 3:

+ Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo cử nhân, cao cấp lý luận chính trị tập trung, tại chức ngoài tỉnh, được hỗ trợ mức phụ cấp bằng 07 tháng lương tối thiểu cho cả khóa học.

+ Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo cử nhân, cao cấp lý luận chính trị tập trung, tại chức trong tỉnh, được hỗ trợ mc phụ cấp bng 05 tháng lương tối thiu cho cả khóa học.

2. Thay thế điểm b Điều 4:

b) Quy định các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây với người được tuyn thẳng vào công chức, viên chức không phải qua thi tuyn đối với những người tốt nghiệp đại học trở lên, khi đơn vị có nhu cầu và đang còn chtiêu, biên chế, như sau:

- Những người tốt nghiệp Đại học thuộc các Trưng Đại học lấy đim chuẩn đầu vào 4 năm đến thời điểm tuyển dụng từ 18 điểm trlên xếp loại giỏi, xuất sắc thuộc các ngành tnh, đang có nhu cầu, được hưng 100% lương khi đim theo quy định của ngạch trong thời gian tập sự và được hỗ trợ 15.000.000 đồng;

- Những người tốt nghiệp Tiến sỹ, Thạc sỹ cùng ngành đào tạo đại học, thuộc các ngành tỉnh đang có nhu cầu, được hưng 100% lương bậc 2 (Thạc sỹ), bậc 3 (Tiến sỹ) theo quy định của ngạch trong thời gian tập sự và được hỗ trợ 15.000.000 đng;

- Người tốt nghiệp Đại học Y, Đại học Dược, được hưởng 100% lương khởi điểm theo quy định của ngạch trong thi gian tập sự.

"...Những người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo đại học công lập ở trong nước” được hưởng 100% lương khi đim theo quy định của ngạch trong thời gian tập sự và được htrợ 15.000.000 đng;

"...Những người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài ở những trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận được hưởng 100% lương khởi điểm theo quy định ca ngạch trong thời gian tập sự và được hỗ trợ 15.000.000 đồng;

- Những người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có chuyên ngành phù hợp với chức danh công chc xã theo quy định, có đơn tình nguyện về công tác tại xã, phường, thị trấn từ 05 năm trở lên (nếu còn chỉ tiêu, cơ cấu); trường hp 01 chỉ tiêu có 02 hồ sơ trở lên thì xét tuyn theo quy định. Giao Chtịch y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tuyển dụng, báo cáo Sở Nội vụ.

+ Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trường hp chcó 01 chỉ tiêu mà từ 02 hsơ dự tuyn trlên đủ điều kiện, thì ưu tiên người có kết quả học tập trường đại học cao hơn, nếu kết quả học tập ở trường đại học bằng nhau thì ưu tiên người có kết quả học tập trung học ph thông cao hơn;

Các trường hợp được tuyn thng nêu ở điểm b, mục 2 Điu 1 Quyết định này phải đảm bảo các điều kiện;

+ Đào tạo đại học hệ chính quy tập trung trong các cơ sở công lập, trừ loại hình đào tạo liên thông;

+ Phẩm chất chính tr, đạo đức, sức khỏe tốt;

+ Nếu là Đảng viên kết nạp trong Trường Đại học thi tuyển thẳng không phụ thuộc chỉ tiêu, biên chế, cơ cấu ngành nghề.

Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, y ban nhân dân tỉnh trình Hội đng nhân dân tỉnh bố trí từ 3 đến 5% biên chế dự phòng để thực hiện chính sách thu hút; các cơ quan, đơn vị có trên 30 biên chế phải dành 01 ch tiêu, cơ quan, đơn vị có trên 50 biên chế phải dành 02 ch tiêu đ thu hút.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thtrưởng các đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kim tra VB Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Đoàn Đại biểu QH tnh;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh, các Đoàn th cấp tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cng thông tin ĐT ca tỉnh;
- Trung tâm Công báo - TH;
-
Lưu: VT, SNV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành14/12/2012
       Ngày hiệu lực24/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2012/QĐ-UBND bổ sung tạm thời chính sách khuyến khích đào tạo