Quyết định 64/2014/QĐ-UBND

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 621/TTr-SXD ngày 06 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (bao gồm nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng triển khai thực hiện Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại khoản 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật; điều chỉnh giá thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ tăng của tiền lương (trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh mức lương cơ sở).

Điều 4. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố là đơn vị quản lý vận hành nhà ở trên địa bàn quản lý thực hiện:

1. Tổ chức ký kết hợp đồng theo giá cho thuê nhà ở đúng quy định tại Mục II Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng; thực hiện miễn giảm tiền cho thuê nhà ở cho các đối tượng được quy định tại Điều 3 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ vào thời gian đã sử dụng, mức độ hư hỏng, xuống cấp của nhà cho thuê, mức độ mà người thuê nhà đã đầu tư sửa chữa các hư hỏng của nhà được thuê để điều chỉnh giảm giá cho thuê nhà nhưng mức giảm tối đa không được vượt quá 30% số tiền thuê nhà phải trả theo giá quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND, ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh)

STT

Loại nhà

Giá thuê
(đồng/m2/tháng)

Ghi chú

I

Nhà cấp III, trệt

 

 

1

Thành phố Tây Ninh

13.643

 

2

Thị trấn các huyện, xã Hiệp Tân huyện Hòa Thành

12.343

 

3

Địa bàn còn lại

8.445

 

II

Nhà cấp III, trệt + 1 lầu

 

 

1

Thành phố Tây Ninh

12.343

 

2

Thị trấn các huyện, xã Hiệp Tân huyện Hòa Thành

11.044

 

3

Địa bàn còn lại

7.146

 

III

Nhà cấp IV, trệt

 

 

1

Thành phố Tây Ninh

9.170

 

2

Thị trấn các huyện, xã Hiệp Tân huyện Hòa Thành

8.296

 

3

Địa bàn còn lại

5.676

 

IV

Nhà cấp IV, trệt + 1 lầu

 

 

1

Thành phố Tây Ninh

8.296

 

2

Thị trấn các huyện, xã Hiệp Tân huyện Hòa Thành

7.423

 

3

Địa bàn còn lại

4.803

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 64/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày hiệu lực 15/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 64/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Huỳnh Văn Quang
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày hiệu lực 15/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 64/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại Tây Ninh

  • 05/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực