Quyết định 64/2016/QĐ-UBND

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2016/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng ngân sách Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2016/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình s 2774/TTr-STC ngày 20 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do nhà nước đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung

Đơn giá

1. Đối với hộ kinh doanh cố định

 

a) Chợ hạng 1:

 

Thu theo diện tích thuê

1.500 đồng/m2/ngày

Thu theo hình thức hộ khoán

5.000 đồng/hộ/ngày

b) Chợ hạng 2:

 

Chợ đô thị

1.000 đồng/m2/ngày

Chợ vùng huyện

3.000 đồng/hộ/ngày

c) Chợ hạng 3:

2.000 đồng/hộ/ngày

2. Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên, không cố định

 

a) Đối với hộ mang hàng hóa vào bán

 

Chợ hạng 1: hộ có diện tích:

 

Trên 5m2

6.000 đồng/hộ/ngày

Từ 3 m2 đến 5 m2

5.000 đồng/hộ/ngày

Từ 1 m2 đến dưới 3 m2

4.000 đồng/hộ/ngày

Dưới 1 m2

3.000 đồng/hộ/ngày

Chợ hạng 2: hộ có diện tích:

 

Trên 5m2

5.000 đồng/hộ/ngày

Từ 3 m2 đến 5 m2

4.000 đồng/hộ/ngày

Từ 1 m2 đến dưới 3 m2

3.000 đồng/hộ/ngày

Dưới 1 m2

2.000 đồng/hộ/ngày

Chợ hạng 3: hộ có diện tích:

 

Trên 5m2

3.000 đồng/hộ/ngày

Từ 3 m2 đến 5 m2

2.000 đồng/hộ/ngày

Từ 1 m2 đến dưới 3 m2

1.000 đồng/hộ/ngày

Dưới 1 m2

500 đồng/hộ/ngày

b) Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ: (Xe ô tô vận tải hàng hóa)

 

Từ 2,5 tấn trở xuống

5.000 đồng/xe/lượt

Trên 2,5 tấn

10.000 đồng/xe/lượt

Điều 2. Quản lý và sử dụng nguồn thu dịch vụ

Tổ chức và cá nhân thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do Nhà nước đầu tư có trách nhiệm quản lý nguồn thu dịch vụ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- Đo
àn Đại biu Quốc hội tỉnh;
- TT: TU,HĐND, UBND;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VPUBND t
nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 64/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2016/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng ngân sách Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2016/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng ngân sách Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýDương Văn Thắng
       Ngày ban hành20/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2016/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng ngân sách Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2016/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng ngân sách Tây Ninh

           • 20/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực