Quyết định 64/2020/QĐ-UBND

Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm; Phòng Thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm; Phòng Thanh tra thành Phòng Nghiệp vụ.

Điều 2. Cơ cấu, tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo quy định phân cấp hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng số biên chế công chức của Sở Y tế.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Cục An toàn VSTP;
- Chi cục An toàn VSTP;
- Công báo tỉnh;

- Các PCVP và CV;
- Lưu: VT,
NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2020
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2020
        Ngày hiệu lực01/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 64/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2020/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thừa Thiên Huế

              • 21/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực