Quyết định 64/QĐ-UBND

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Danh mục thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Danh mục Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về vic phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020;

Thực hiện Thông báo số 519-TB/TU, ngày 08-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Chi bộ và đồng chí đảng viên, Giám đốc S Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội ch nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 20/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chtrì dự án khoa học và công nghệ; xét duyệt thuyết minh đề cương, thẩm định dự toán kinh phí; ký kết hợp đồng và tổ chức quản lý dự án khoa học và công nghệ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, Thtrưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- N điều 3 (thực hiện);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Li Xuân Lâm

 


DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 64/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên dự án

Mục tiêu

Nội dung

Sn phẩm

Thời gian thực hin

01

Xây dựng chỉ dn địa lý “Đăk Hà” cho sn phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

- Xác lập quyền đối với chdẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Góp phần duy trì danh tiếng của sn phẩm và nâng cao đời sống cho người dân trong vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.

- Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu và đánh giá xác định vùng xây dựng chdẫn địa lý Đăk Hà cho sản phẩm cà phê.

- Xây dựng cơ sở khoa học thực tiễn phục vụ việc đăng ký chdẫn địa lý “Đăk Hà” cho sn phẩm cà phê.

- Xây dựng hồ sơ đăng ký chdẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê.

- Xây dựng các điều kiện, công cụ phục vụ công tác quản lý ch dn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê.

- Báo cáo tổng kết d án đạt yêu cầu được nghiệm thu.

- Chỉ dẫn địa lý được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận.

36 tháng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Danh mục Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Danh mục Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Danh mục Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Danh mục Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Kon Tum

            • 16/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực