Quyết định 64/QĐ-UBND

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo Quyết định 1538/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo 1538/QĐ-UBND Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KHOẢN 1 MỤC I PHẦN B PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1538/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 08/9/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 12/TTr-SNN ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Chi tiết Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Thủ trưởng các ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 458/QĐ-TTG NGÀY 09/4/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 66-KH/TU NGÀY 08/9/2014 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 97-KL/TW NGÀY 15/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp quyết định

Thời gian thực hiện

Thời gian trình

B

Nhiệm vụ cụ thể

I

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới quy hoạch

1

Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

a

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển chăn nuôi, các khu vực phát triển chăn nuôi tập trung và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh

Năm
2016-2017

Tháng 12/2017

b

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND tỉnh

Năm
2016-2017

Tháng 12/2017

...

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- UBND: Ủy ban nhân dân;

- HĐND: Hội đồng nhân dân;

- PTNT: Phát triển nông thôn.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo 1538/QĐ-UBND Trà Vinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo 1538/QĐ-UBND Trà Vinh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo 1538/QĐ-UBND Trà Vinh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 1 mục I phần B Phụ lục kèm theo 1538/QĐ-UBND Trà Vinh 2016

            • 15/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực