Quyết định 640/QĐ-BNN-TC

Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 2) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (l


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ văn bản số 4170/BTC-HCSN ngày 30/03/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định số 616/QĐ-BNN-TC ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 2) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 2) cho:

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 443/QĐ-BNN-TC ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II giao dự toán NSNN cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-BNN-TC ngày 23/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Mã số sử dụng ngân sách: 1052481, KBNN Q. Đống Đa - Hà Nội

 

ĐVT: 1.000 đồng

Loại - Khoản

Mã số

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

526.000

 

490-503

 

2

Đào tạo sau đại học

46.000

 

 

 

2.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

2.2

Kinh phí không thường xuyên

46.000

 

370-371

 

3

Khoa học công nghệ

480.000

 

 

 

3.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN

380.000

 

 

 

 

- Trong đó kinh phí không khoán

380.000

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

3.2

Kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

- Trong đó Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

 

 

 

 

3.3

Kinh phí không thường xuyên

100.000

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

280-281

 

4

Sự nghiệp hoạt động môi trường

0

 

 

 

4.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

4.1

Kinh phí không thường xuyên

 

 

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (mục 3.1) được giao kinh phí không khoán, sẽ được điều chỉnh kinh phí khoán khi có hướng dẫn bổ sung. Không bao gồm vốn đối ứng

- Kinh phí không thường xuyên loại (mục 3.3): chi tiết xây dựng nhỏ, sửa chữa, mua sắm TSCĐ thực hiện theo phê duyệt của Vụ KHCN - MT

- Vụ KHCN-MT thông báo chi tiết từng nhiệm vụ đối với KHCN, Môi trường và Khuyến nông.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu640/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2011
Ngày hiệu lực23/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (l


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (l
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu640/QĐ-BNN-TC
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýĐinh Thị Phương
       Ngày ban hành23/05/2011
       Ngày hiệu lực23/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (l

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (l

          • 23/05/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/05/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực