Quyết định 640/QĐ-BTP

Quyết định 640/QĐ-BTP ban hành kế hoạch năm 2014 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-BTP 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 640/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2014 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Cục TGPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH NĂM 2014

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tăng cường việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2014 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2013;

b) Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật;

c) Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Tổ chức 01 buổi hội thảo hoặc tọa đàm nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với sự tham gia của các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng.

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý III.

Hoạt động 2: Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình,...) với nội dung truyền thông phong phú, sinh động, đi vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông: đài phát thanh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

Hoạt động 3: Tiếp tục biên soạn và phát hành sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số), băng cát-xét, đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý thực hiện việc biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông về chính sách, quy định pháp luật chung về người khuyết tật trong toàn quốc; Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ tài liệu pháp luật do Cục Trợ giúp pháp lý phát hành và nhu cầu cụ thể của địa phương để biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về các chính sách đặc thù đối với người khuyết tật ở địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

Hoạt động 4: Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại 30% địa điểm (trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật).

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

Hoạt động 5: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề,...).

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư và Tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý), thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (ít nhất 01 lần/năm).

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong phạm vi toàn quốc; Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước xây dựng nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở phạm vi địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý III.

Hoạt động 2: Phát triển đội ngũ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là những thành viên, hội viên của các cơ quan, tổ chức, hội của người khuyết tật có đủ điều kiện.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát nguồn Cộng tác viên, ký hợp đồng Cộng tác viên trợ giúp pháp lý đối với những cán bộ, thành viên của các cơ quan, tổ chức, hội của người khuyết tật ở địa phương có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tự nguyện tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...).

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý tiến hành khảo sát trong phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác quản lý nhà nước (theo dõi, đánh giá hiệu quả các hoạt động); Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiến hành khảo sát để phục vụ việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý III.

Hoạt động 2: Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật tại trụ sở Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm khi có yêu cầu. Thuê người phiên dịch trong trường hợp trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật về nghe, nói.

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

Hoạt động 3: Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

Hoạt động 4: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các các Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hướng dẫn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV.

4. Nghiên cứu kinh nghiệm trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật của nước ngoài

Hoạt động: Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai các hình thức trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở nước ngoài, tham khảo, dịch tài liệu nước ngoài có liên quan đến các mô hình trợ giúp trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (có kế hoạch riêng trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt).

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý III.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thực hiện ở phạm vi địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Từ Quý III đến Quý IV.

Hoạt động 2: Sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý tham mưu cho Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết, đánh giá trong toàn quốc, xây dựng báo cáo gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp chung để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ kết ở phạm vi địa phương, xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp.

b) Thời gian thực hiện: Quý IV.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Trung ương và địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

a) Cục Trợ giúp pháp lý lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động do Cục chủ trì thực hiện ở Trung ương.

b) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động do địa phương chủ trì thực hiện.

c) Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Cục Trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong phạm vi cả nước.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý trong việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở địa phương.

4. Trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu640/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-BTP 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 640/QĐ-BTP 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu640/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-BTP 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-BTP 2014 trợ giúp pháp lý người khuyết tật

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực