Quyết định 640/QĐ-UBND

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 về điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên, Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23-7-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 29-12-2011 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại các Công văn: số 1845/STC-QLG ngày 14-11-2011; s 811/STC-QLG ngày 16-5-2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Điu chỉnh giá tính thuế tài nguyên tại biu kèm theo Quyết định s 2599/QĐ-UBND ngày 29-12-2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. - Thời gian áp dụng giá tính thuế tài nguyên điều chỉnh tại Quyết định này kể từ ngày 01-6-2014.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 29-12-2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S: Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trưng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điu 3;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Chánh, Phó VP/UKND t
nh;
- Lưu: VT, TCTM, TT (25b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Đăng Ninh

 

BIỂU GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Tên sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế

1

Đá xây dựng

 

 

 

- Đá 1x2

M3

95.000

 

- Đá 2x3

M3

95.000

 

- Đá 2x4

M3

85.000

 

- Đá 4x6

M3

80.000

 

- Đá mt

M3

60.000

 

- Đá base (Rải mặt đường)

M3

65.000

 

- Đá subase, đá asô (Hỗn hợp đt, đá làm nền đường)

M3

50.000

 

- Đá hc

M3

65.000

2

Đá nung vôi và sản xut xi măng

M3

65.000

3

Cao lanh

Tấn

150.000

4

Nước thiên nhiên dùng cho sản xut

 

 

 

- Sử dụng nước mặt

M3

4.250

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/05/2014
Ngày hiệu lực 22/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hòa Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành 22/05/2014
Ngày hiệu lực 22/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hòa Bình

  • 22/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực