Quyết định 640/QĐ-UBND

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”; Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”; Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 828/TTr-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Công văn số 225/SNV-CCHC ngày 03 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Cơ quan quản lý dự án: Sở Nội vụ.

3. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

4. Mục tiêu dự án:

- Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định để thu thập ý kiến của tổ chức, công dân về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công, đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm cung cấp thông tin phục vụ lập dự toán ngân sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Khởi xướng đối thoại và giải quyết vướng mắc thực tế, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định.

5. Phạm vi, đối tượng của Dự án:

a. Phạm vi: Lập kế hoạch hàng năm tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đi với các dịch vụ hành chính công, dịch vụ công:

- Đối với các dịch vụ hành chính công: Tập trung khảo sát, đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư; đất đai; xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;...

- Đối với các dịch vụ công: Tập trung khảo sát, đánh giá trên các lĩnh vực: y tế; giáo dục.

b. Đối tượng khảo sát hàng năm (cung cấp thông tin): Các tổ chức (doanh nghiệp), công dân (hoặc người thân) trực tiếp sử dụng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công. Thực hiện theo phương pháp điều tra chọn mẫu: Số lượng phiếu tiến hành khảo sát hàng năm2.200 phiếu.

c. Đối tượng đánh giá: Các cơ quan hành chính triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các đơn vị cung ứng dịch vụ công.

6. Kết quả của dự án:

- Bộ công cụ điều tra và Sổ tay hướng dẫn thực hiện khảo sát, điều tra đánh giá mức độ hài lòng.

- Phần mềm khảo sát trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công hàng năm.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và của tổ chức, công dân đối với việc đáp ứng sự hài lòng, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định.

7. Tổng mức vốn của Dự án: 2.042.314.000 đồng (Hai tỷ không trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm mười bốn nghìn đồng). Trong đó:

- Tiếp nhận vốn hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là: 402.050.000 đồng (Bốn trăm lẻ hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

- Vốn từ ngân sách tỉnh: 1.640.264.000 đồng (Một tỷ sáu trăm bốn mươi triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn đồng). Cụ thể:

+ Nguồn vốn ngân sách bố trí thực hiện năm 2014: 276.164.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

+ Nguồn vốn ngân sách bố trí thực hiện hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2020): 227.350.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).

8. Thời gian thực hiện Dự án: Từ tháng 03 năm 2014 đến tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả và theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu640/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-UBND 2014 mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công Bình Định

            • 13/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực