Quyết định 640/QĐ-UBND

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2016 công bố thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn các huyện phía Nam tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 640/QĐ-UBND công bố thiên tai xâm nhập mặn các huyện phía nam Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Long An, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THIÊN TAI XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN PHÍA NAM TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách h trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Quyết định s 142); Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg 15/8/2014 của Th tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Xét Tờ trình số 419/SNN-CCTL ngày 19/02/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thiên tai xâm nhập mặn các huyện phía Nam trên địa bàn tỉnh Long An (gồm các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, thành phố Tân An), cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 2.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện phía Nam triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế, khắc phục thiệt hại do xâm nhập mặn kéo dài và có văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyên môn để thực hiện lệnh công bố thiên tai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện phía Nam và Thủ trưởng các sở, ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT “b/c”;
- TT.TU
, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Báo Long An, Đài PT và TH;
- Phòng MCKT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 640/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 640/QĐ-UBND công bố thiên tai xâm nhập mặn các huyện phía nam Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 640/QĐ-UBND công bố thiên tai xâm nhập mặn các huyện phía nam Long An 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu640/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Nam
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 640/QĐ-UBND công bố thiên tai xâm nhập mặn các huyện phía nam Long An 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 640/QĐ-UBND công bố thiên tai xâm nhập mặn các huyện phía nam Long An 2016

            • 23/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực