Quyết định 641/QĐ-BHXH

Quyết định 641/QĐ-BHXH năm 2016 phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 641/QĐ-BHXH Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bảo hiểm xã hội 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BHXH ngày 28/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Vụ trưng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành năm 2016 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đ
c (để b/c);
-
Các PTGĐ;
- Lưu: VT, CNTT(03), KHĐT (03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BHXH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 641/QĐ-BHXH ngày 28/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Đơn vị: đồng

TT

Tên dự án hoặc nhiệm vụ

Chủ đầu tư hoặc đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị chủ trì thuê dịch vụ

Thời gian thực hiện

Hình thức đầu tư

Ước tính tng mức đầu tư hoặc tng kinh phí

Kinh phí bố trí 2016

Kinh phí b trí các năm tiếp theo

A

B

C

D

E

F

G

H = F-G

 

TNG CỘNG (A+B)

 

 

 

2.906.198.781.610

1.256.171.799.595

757.027.282.015

A

CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016

 

 

 

 

I

Nhóm hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm, CSDL chuyên ngành

 

1.987.299.081.610

1.230.271.799.595

757.027.282.015

1

Thay thế, trang bị và hiện đại hóa thiết bị CNTT năm 2016

Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Ngành

2016

Mua sắm tập trung

378.715.196.600

378.715.196.600

0

2

Hệ thống chăm sóc khách hàng (Call center)

Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Ngành

2016-2017

Dự án đầu tư hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

42.897.890.000

21.448.945.000

21.448.945.000

3

Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Ngành

 

Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

707.749.457.000

180.000.000.000

527.749.457.000

4

Nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ và trang bị công cụ quản lý phần mềm, mã nguồn

Trung tâm CNTT

2016-2017

Dự án đầu tư

70.425.963.600

49.298.174.520

21.127.789.080

5

Hệ thống đào tạo nghiệp vụ Ngành BHXH

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

2016-2017

Dự án đầu tư

44.827.271.500

22.413.635.750

22.413.635.750

6

Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH

Trung tâm CNTT

2016-2017

Dự án đầu tư

125.000.400.000

62.500.200.000

62.500.200.000

7

Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH

Trung tâm Lưu trữ

2016-2017

Dự án đầu tư

107.999.508.550

75.599.655.985

32.399.852.565

8

Hệ thống quản trị điều hành mạng, an ninh bảo mật, quản lý định danh và chia sẻ dữ liệu

Trung tâm CNTT

2016-2017

Dán đầu tư hoặc kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

149.137.422.800

104.396.195.960

44.741.226.840

9

Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT

Trung tâm CNTT

2016

Dự án đầu tư hoặc Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

290.000.000.000

290.000.000.000

0

10

Hệ thống chữ ký số ngành BHXH

Trung tâm CNTT

2016-2017

Mua sm tập trung hoặc dự án đầu tư

53.134.050.000

37.193.835.000

15.940.215.000

11

Xây dựng, nâng cấp, mở rộng mạng LAN các cấp

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2016-2017

Dự án đầu tư

17.411.921.560

8.705.960.780

8.705.960.780

II

Chi hoạt động vận hành và phát triển hệ thống CNTT

 

 

24.500.000.000

24.500.000.000

0

1

Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ

Viện Khoa học BHXH

2016

Tư vấn

5.000.000.000

5.000.000.000

0

2

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT Ngành BHXH

Trung tâm CNTT

2016

Tư vấn

4.000.000.000

4.000.000.000

0

3

Đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống Ngành CNTT

Trung tâm CNTT

2016

Tư vấn

500.000.000

500.000.000

0

4

Đào tạo, nâng cao năng lực, chuẩn hóa cán bộ CNTT Ngành BHXH

Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH

2016

Dịch vụ

15.000.000.000

15.000.000.000

0

B

CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2016

 

 

894.399.700.000

1.400.000.000

 

1

Nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử Ngành BHXH

Trung tâm CNTT

2017-2020

Dự án đầu tư

136.399.700.000

400.000.000

135.999.700.000

2

CSDL Quốc gia về Bảo hiểm

Trung tâm CNTT

2017-2020

Dự án đầu tư

758.000.000.000

1.000.000.000

757.000.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 641/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu641/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 641/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 641/QĐ-BHXH Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bảo hiểm xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 641/QĐ-BHXH Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bảo hiểm xã hội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu641/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành28/04/2016
        Ngày hiệu lực28/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 641/QĐ-BHXH Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bảo hiểm xã hội 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 641/QĐ-BHXH Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Bảo hiểm xã hội 2016

            • 28/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực