Quyết định 643/QĐ-BNN-TC

Quyết định 643/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí duy trì trang web do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 643/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí duy trì trang web


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ DUY TRÌ CÁC TRANG WEB NĂM 2011 DO CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-BNN-TC ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 2) cho Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối;
Xét đề nghị của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối v/v đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết nhiệm vụ duy trì các trang web do Cục quản lý sử dụng nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2011 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, gồm các nội dung sau:

1. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp (loại 010-013 - kinh phí không tự chủ) Chương trình xúc tiến thương mại năm 2011

2. Dự toán được duyệt: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)

Trong đó:

- Kinh phí duy trì trang điện tử http://www.chebien.gov.vn: 200.000.000 đồng (biểu số 01)

- Trang thông tin điện tử cà phê ASEAN: 200.000.000 đồng (biểu số 02)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ DUY TRÌ TRANG TIN ĐIỆN TỬ HTTP://WWW.CHEBIEN.GOV.VN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 643/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

Đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

ĐVT: đồng

STT

Hạng mục

Diễn giải

Thành tiền

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

200.000.000

 

I

Duy trì kỹ thuật

 

24.000.000

 

1

Duy trì và hỗ trợ kỹ thuật trang web

12 tháng x 2.000.000đ

24.000.000

Hợp đồng thuê khoán do cán bộ KT TT TH&TK thực hiện

II

Duy trì nội dung (thu thập tài liệu, viết tin, dịch tin, hiệu đính, đưa tin bài)

 

166.616.000

Áp dụng đơn giá theo Thông tư số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 1/7/2003 với mức lương cơ bản là 730.000đ và 830.000đ

1

Duy trì nội dung tin, bài

 

143.400.000

Các đ/v thuộc Cục tự thực hiện

1,1

Thực hiện trước 1/5/2011

 

43.800.000

 

-

Thu thập, viết bài (10 chuyên đề x 12 tin/tháng x 12 tháng)

10 cđ x 15tin x 40.000đ x 4 tháng

24.000.000

 

-

Hiệu đính, kiểm duyệt

10 cđ x 15tin x 20.000đ x 4 tháng

12.000.000

 

-

Chuyển sang HTML, đưa tin

10 cđ x 15tin x 13.000đ x 4 tháng

7.800.000

 

1,2

Thực hiện sau 1/5/2011

 

99.600.000

 

-

Thu thập, viết bài (10 chuyên đề x 12 tin/tháng x 12 tháng)

10 cđ x 15tin x 50.000đ x 8 tháng

60.000.000

 

-

Hiệu đính, kiểm duyệt

10 cđ x 15tin x 20.000đ x 8 tháng

24.000.000

 

-

Chuyển sang HTML, đưa tin

10 cđ x 15tin x 13.000đ x 8 tháng

15.600.000

 

2

Trao đổi thông tin với các đơn vị khác trong Bộ

 

23.216.000

 

-

Phòng Tuyên truyền

20 tin x 40.000đ x 4 tháng

9.600.000

 

-

Phòng Tuyên truyền

20 tin x 50.000đ x 8 tháng

8.000.000

 

-

Chuyển sang HTML, đưa tin

20 tin x 13.000đ x 12 tháng

5.616.000

 

III

Duy trì tên miền, đường truyền sửa chữa bảo hành thiết bị trong năm

 

9.384.000

 

1

Phí duy trì tên miền

1 năm x 480.000đ

480.000

 

2

Phí đường truyền ADSL

12 tháng x 605.000đ

7.260.000

 

3

Vật tư phục vụ sửa chữa thay thế, bảo hành hệ thống mạng nội bộ

 

1.644.000

 

 

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ DUY TRÌ TRANG TIN ĐIỆN TỬ CÀ PHÊ ASEAN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 643/QĐ-BNN-TC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

ĐVT: đồng

STT

Hạng mục

Diễn giải

Thành tiền

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

200.000.000

 

I

Duy trì kỹ thuật và hỗ trợ chỉnh sửa trang web

12 tháng x 2.000.000đ

24.000.000

HĐ thuê khoán do cán bộ KT TT TT&TK thực hiện

II

Duy trì nội dung (thu thập tài liệu, viết tin, dịch tin, hiệu đính, đưa tin bài)

 

167.655.000

Áp dụng theo TT số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 1/7/2003 với mức lương CB là 730.000đ và 830.000đ

II.1

Thực hiện trước 1/5/2011

 

38.320.000

 

1

Thu thập, viết bài (tin trong nước và TG)

20 tin x 40.000đ x 4 tháng

3.200.000

HĐ cung cấp tin với HH Cà phê Ca cao VN

2

Dịch tin (Anh - Việt; Việt - Anh)

20 tin x 45.000đ x 4 tháng

3.600.000

 

3

Thu thập, viết bài (tin trong khối ASEAN)

9 nước x 5 tin x 40.000đ x 4 tháng

7.200.000

Nhóm điều hành coffeeasean thực hiện

4

Dịch tin (Anh - Việt; Việt - Anh)

45 tin x 40.000đ x 4 tháng

8.100.000

 

5

Dịch tin sang tiếng Anh

9 nước x 5 tin x 45.000đ x 4 tháng

8.100.000

 

6

Hiệu đính, kiểm duyệt

20 tin x 20.000đ x 4 tháng

1.600.000

 

7

Hiệu đính, kiểm duyệt

9 nước x 5 tin x 20.000đ x 4 tháng

3.600.000

 

8

Bài viết bc và diễn biến thị trường (5 trang)

1 bài x 4 tháng x 830.000đ

2.920.000

 

II.2

Thực hiện sau 1/5/2011

 

129.335.000

 

1

Thu thập, viết bài (tin trong nước và TG)

20 tin x 50.000đ x 12 tháng

8.000.000

HĐ cung cấp tin với HH Cà phê Ca cao VN

2

Dịch tin (Anh - Việt; Việt - Anh)

20 tin x 45.000đ x 12 tháng

10.800.000

 

3

Thu thập, viết bài (tin trong khối ASEAN)

9 nước x 5 tin x 50.000đ x 8 tháng

27.000.000

Nhóm điều hành coffeeasean thực hiện

4

Dịch tin (Anh - Việt; Việt - Anh)

45 tin x 50.000đ x 8 tháng

16.200.000

 

5

Dịch tin sang tiếng Anh

9 nước x 5 tin x 45.000đ x 8 tháng

16.200.000

 

6

Hiệu đính, kiểm duyệt

20 tin x 20.000đ x 8 tháng

3.200.000

 

7

Hiệu đính, kiểm duyệt

9 nước x 5 tin x 20.000đ x 8 tháng

7.200.000

 

8

Bài viết bc và diễn biến thị trường (5 trang)

1 bài x 8 tháng x 830.000đ

6.640.000

 

9

Dịch bài viết sang tiếng Anh (5 trang x 45000đ/trang = 225.000đ)

1 bài x 12 tháng x 225.000đ

2.700.000

 

10

Chuyển sang HTML, đưa tin

75 tin x 13.000đ x 12 tháng

12.675.000

 

11

Cập nhật số liệu vào CSDL sản xuất, XNK, giá cà phê trong nước và TG

200 trường x 7.800đ x 12 tháng

18.720.000

HĐ thuê khoán do cán bộ KT TT TH&TK thực hiện. Áp dụng định mức theo TT số 137/2007/TT-BTC

III

Duy trì tên miền, đường truyền sửa chữa bảo hành thiết bị trong năm

 

8.345.000

 

1

Phí duy trì tên miền

1 năm x 654.000đ

654.000

HĐ GTGT

2

Vật tư phục vụ sửa chữa thay thế, bảo hành hệ thống mạng phục vụ trang web

 

7.691.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 643/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu643/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 643/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 643/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí duy trì trang web


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 643/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí duy trì trang web
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu643/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành24/05/2011
        Ngày hiệu lực24/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 643/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí duy trì trang web

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 643/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí duy trì trang web

            • 24/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực