Quyết định 643/QĐ-NHNN

Quyết định 643/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay đã được thay thế bởi Quyết định 1073/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất cấp vốn lãi suất tái chiết khấu và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 643/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 8,0%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 6,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 9,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013 và thay thế Quyết định số 2646/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2012 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 643/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu643/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực26/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 643/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 643/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 643/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu643/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýNguyễn Đồng Tiến
      Ngày ban hành25/03/2013
      Ngày hiệu lực26/03/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2013
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 643/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 643/QĐ-NHNN năm 2013 lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu cho vay