Quyết định 643/QĐ-UBND

Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2007 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 643/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 643/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;
Căn cứ  Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 79 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 67 quyết định, 12 chỉ thị) của UBND tỉnh ban hành từ năm 1993 đến 30/6/2007 đã hết hiệu lực thi hành do đã hết thời gian thực hiện hoặc đã có văn bản khác thay thế (Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đăng công báo danh mục và lập hồ sơ lưu trữ các văn bản nêu tại điều 1 để làm tài liệu phục vụ nghiên cứu lâu dài theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Việt Hường

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1993  ĐẾN 30/6/2007 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 643/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

 

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do

01

Chỉ thị

05/CT-UB

01-3-1993

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đã được thay thế bằng Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh Gia Lai.

02

Quyết định

211/QĐ-UB

04-3-1996

Về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 71/2007/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh.

03

Quyết định

212/QĐ-UB

04-3-1996

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Được thay bằng Quyết định 86/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh

04

Quyết định

619/QĐ-UB

02-7-1997

Về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Được thay thế bằng Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của UBND tỉnh Gia Lai

05

Chỉ thị

14/CT-UB

14-07-1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 05 năm 1997 cuả Chính phủ về quản lý hộ khẩu

Thực hiện theo Luật Cư trú và Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh

06

Quyết định

164/1998/QĐ-UB

11-02-1998

Quy định về hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Được thay bằng Quyết định 148/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

07

Quyết định

307/1998/QĐ-UB

04-4-1998

V/v thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Gia Lai

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 27/6/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và Quyết định số 327/QĐ-UB ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh về kiện toàn Trung tâm trợ giúp pháp lý.

08

Quyết định

1739/1998/QĐ-UB

12-12-1998

V/v thành lập trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 80/2006/ QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh.

09

Quyết định

28/1999/QĐ-UB

16-4-1999

V/v chuyển giao các trường phổ thông trung học và trung học phổ thông thuộc UBND huyện về cho Sở Giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý

Thời gian thực hiện đã hết, các trường này đã chuyển giao về Sở Giáo dục - đào tạo. Đồng thời đây cũng là quyết định cá biệt, không mang tính quy phạm

10

Quyết định

08/2000/QĐ-UB

21-02-2000

Về việc quy định mức thu tiền lao động nghĩa vụ công ích hàng năm cho người không trực tiếp đi lao động.

Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích đã được bãi bỏ

11

Quyết định

61/2000/QĐ-UB

16-8-2000

V/v thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh (trên cơ sở Phòng Kế hoạch doanh nghiệp) thuộc Sở Kế hoạch đầu tư

Về tổ chức Phòng Đăng ký kinh doanh đã có trong Quyết định 86/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh

12

Chỉ thị

11/2000/CT-UB

28-9-2000

Về việc thực hiện Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hiện đang thực hiện theo Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005

13

Quyết định

43/2001/QĐ-UB

24-5-2001

V/v thành lập Uỷ ban Dân số gia đình trẻ em tỉnh

Được thay bằng Quyết định 47/2005/QĐ-UBND ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh

14

Quyết định

73/2001/QĐ-UB

19-9-2001

V/v chuyển nhiệm vụ và biên chế làm nhiệm vụ lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị từ Sở Xây dựng sang Sở Địa chính thực hiện

Được thay bằng Quyết định 104/2003/ QĐ-UBND ngày 24/9/2003  và Quyết định 118/2004/QĐ-UBND ngày 08/11/2004

15

Quyết định

88/2001/QĐ-UB

06-11-2001

V/v thành lập Ban quản lý dự án phòng chống sốt rét EC Gia Lai

Được thay bằng Quyết định của UBND tỉnh số 107/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004

16

Quyết định

52/2002/QĐ-UB

11-7-2002

V/v thành lập Hội đồng duyệt phim truyện nước ngoài phát trên truyền hình của tỉnh

Vì căn cứ để ban hành quyết định đã không còn phù hợp, nội dung không mang tính QPPL

17

Quyết định

61/2002/QĐ-UB

29-7-2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết công viên văn hoá các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Được thay bằng Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh

18

Quyết định

69/2002/QĐ-UB

15-8-2002

V/v chuyển giao đội bóng đá tỉnh Gia Lai cho xí nghiệp Hoàng Anh Gia lai

Thời gian thực hiện đã xong, hình thức không phải là VBQPPL

19

Quyết định

987/QĐ-UB

18-11-2002

Về việc sửa đổi giá tính thuế đối với hạt ươi tươi

Đã có Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh thay thế

20

Quyết định

102/2002/QĐ-UB

24-12-2002

Về việc ban hành kế hoạch đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2003-2005.

Hết thời gian thực hiện

21

Quyết định

37/2003/QĐ-UB

10-4-2003

Về việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho đối tượng mại dâm và nghiện ma tuý đang tập trung tại các trung tâm.

Được thay bằng Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh

22

Quyết định

42/2003/QĐ-UB

29-4-2003

Về việc phê duyệt đề án lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2003-2005.

Thời gian thực hiện đã hết

23

Quyết định

56/2003/QĐ-UB

23-5-2003

V/v thành lập Ban quản lý dự án lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2003 - 2005

Văn bản mang tính thời điểm (2003-2005), hết thời gian thực hiện.

24

Quyết định

64/2003/QĐ-UB

04-6-2003

V/v kiện toàn một số Sở

Văn bản kiện toàn Sở Tài nguyên môi trường, liên quan đến một số chức năng của các Sở như Sở Công nghiệp, Sở KHCN, Sở nông nghiệp. Hiện nay đã có Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, Tổ chức bộ máy các Sở này.

25

Quyết định

451/QĐ-UB

11-06-2003

Về việc ban hành quy định khuyến khích và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay bằng Quyết định 84/2007/ QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh

26

Quyết định

75/2003/QĐ-UB

18-7-2003

Về việc ban hành thiết kế mẫu trụ sở HĐND và UBND xã.

Thời gian thực hiện đã hết

27

Chỉ thị

17/2003/CT-UB

17-10-2003

Về việc triển khai thực hiện Thông tư 77/2003/TTLT-BTC-BYT ngày 07/8/2003 về bảo hiểm y tế tự nguyện.

Thông tư số 77/2003/TTLT-BTC -BYT đã được thay thế bằng Thông tư số 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005

28

Quyết định

03/2004/QĐ-UB

08-01-2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Gia Lai

Vì Ban Cải cách hành chính tỉnh không còn .

29

Quyết định

12/2004/QĐ-UB

16-02-2004

Về việc quy định về phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô

Thay  thế bằng Quyết định 116/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh

30

Quyết định

15/2004/QĐ-UB

16-02-2004

Về việc ban hành quy định về phí đấu thầu, đấu giá

Thay thế bằng Quyết định 123/2006/ QĐ-UBND của UBND tỉnh

31

Quyết định

17/2004/QĐ-UB

16-02-2004

Về việc quy định về phí vệ sinh

Thay bằng Quyết định 115/ 2006/ QĐ-UBND

32

Quyết định

24/2004/QĐ-UB

24-02-2004

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh

Quyết định 62/2001/QĐ-UB đã công bố hết hiệu lực và được thay bằng Quyết định 47/2005/ QĐ-UBND ngày 13/4/2005

33

Quyết định

57/2004/QĐ-UB

05-5-2004

Về việc quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Thay bằng Quyết định 118/ 2006/ QĐ-UBND

34

Quyết định

58/2004/QĐ-UB

05-5-2004

Về việc quy định về phí lề đường, bến, bãi.

Thay bằng Quyết định 121/ 2006/QĐ-UBND

35

Quyết định

65/2004/QĐ-UB

14-6-2004

V/v thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư

Được thay bằng Quyết định 86/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh

36

Quyết định

71/2004/QĐ-UB

15-6-2004

Bãi bỏ Quyết định 11/2003/QĐ-UB ngày 29-01-2003 và Quyết định 81/2003/QĐ-UB ngày 28-7-2003.

Đương nhiên hết hiệu lực khi thực hiện Nghị định 24/ 2006/NĐ-CP và Thông tư 97/ 2006/TT-BTC

37

Quyết định

77/2004/QĐ-UB

17-6-2004

Về giá tính thuế tài nguyên

Đã có Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh thay thế.

38

Quyết định

100/2004/QĐ-UB

09-9-2004

Về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi

Được thay bằng Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 26/7/2007 của UBND tỉnh.

39

Quyết định

106/2004/QĐ-UB

13-10-2004

Về việc ban hành quy định về quy trình, thủ tục thực hiện một số biện pháp khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của địa phương theo Quyết định 451/2003/QĐ-UB ngày 11-6-2003 của UBND tỉnh Gia Lai

Đã có Quyết định 84/2007/ QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh thay thế.

40

Quyết định

127/2004/QĐ-UB

24-11-2004

V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn tỉnh

Văn bản mang tính thời vụ (Ban chỉ đạo đối với vụ hè thu 2005)

41

Quyết định

55/2005/QĐ-UB

22-4-2005

V/v thành lập Tiểu ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Gia Lai

Hết thời gian thực hiện (giai đoạn 2003-2005). Văn bản này không phải là Văn bản quy phạm pháp luật

42

Quyết định

70/2005/QĐ-UB

08-06-2005

Về việc giá tính thuế tài nguyên (đối với tài nguyên đá Bazan)

Đã có Quyết định 55/2007/ QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh thay thế.

43

Quyết định

73/2005/QĐ-UB

17-06-2005

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển hàng năm của tỉnh

Được thay bằng Quyết định 48/2006/ QĐ-UB ngày 03/7/2006

44

Chỉ thị

09/2005/CT-UB

28-06-2005

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Hết thời gian thực hiện

45

Quyết định

83/2005/QĐ-UB

18-07-2005

Về việc bổ sung chỉ tiêu cấp không muối Iôt cho các huyện Đăk Đoa, Krông Pa và Ia Pa

Hết thời gian thực hiện, Quyết định 140/2004/QĐ-UBND hết hiệu lực

46

Quyết định

92/2005/QĐ-UB

01-08-2005

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo Thông tư 118/2004/TT-BTC ngày 18/12/2004 của Bộ Tài chính

Đã có Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007  của UBND tỉnh thay thế.

47

Quyết định

98/2005/QĐ-UB

05-08-2005

Về việc bổ sung chính sách  Quy định khuyến khích và hỗ trợ ưu đãi đầu tư ban hành tại Quyết định số 451/QĐ-UB ngày 11-06-2003 của UBND tỉnh Gia Lai.

Thay bằng Quyết định 84/2007/ QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh

48

Quyết định

150/2005/QĐ-UB

26-10-2005

Về việc giao chỉ tiêu kinh tế kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2005-2006

Hết thời gian thực hiện

49

Quyết định

160/2005/QĐ-UB

15-12-2005

Về việc giao dự toán ngân sách năm 2006 cho các đơn vị dự toán

Hết thời gian thực hiện

50

Quyết định

161/2005/QĐ-UB

15-12-2005

Về việc dự toán thu chi ngân sách năm 2006

Hết thời gian thực hiện

51

Quyết định

162/2005/QĐ-UB

16-12-2005

Về việc giao chỉ tiêu kinh tế kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006

Hết thời gian thực hiện

52

Quyết định

166/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 133/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

53

Quyết định

167/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 146/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

54

Quyết định

168/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 136/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

55

Quyết định

169/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 144/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

56

Quyết định

170/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 140/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

57

Quyết định

171/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 142/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

58

Quyết định

172/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 137/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

59

Quyết định

173/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 134/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

60

Quyết định

174/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 141/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

61

Quyết định

175/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 138/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

62

Quyết định

176/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định  147/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

63

Quyết định

177/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định  145/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

64

Quyết định

178/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định 143/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

65

Quyết định

179/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định  135/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

66

Quyết định

180/2005/QĐ-UB

31-12-2005

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Được thay bằng Quyết định  139/ 2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

67

Quyết Định

02/2006/QĐ-UB

10-01-2006

Về việc ban hành tạm thời giá đất khu tái định cư Nguyễn Đức Cảnh và Khu tái định cư Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông thành phố Pleiku

Được thay bằng Quyết định 64/ 2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006

68

Quyết định

05/2006/QĐ-UB

14-02-2005

Về chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2006

Hết thời gian thực hiện

69

Chỉ thị

01/2006/CT-UB

02-3-2006

Về việc triển khai một số nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương năm 2006

Hết thời gian thực hiện

70

Quyết định

22/2006/QĐ-UB

24-04-2006

Về việc ban hành quy định việc xử lý tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai

Đã được thay thế bằng Quyết định 78/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/ 2007 của UBND tỉnh

71

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

05-6-2006

Về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thời gian thực hiện đã hết

72

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND

19-6-2006

Về việc công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thời gian thực hiện đã hết

73

Quyết định

57/2006/QĐ-UB

08-8-2006

Về việc ban hành "Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006-2010"

Được thay bằng Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh

74

Chỉ thị

11/2006/CT-UB

28-8-2006

Về việc một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự tóan ngân sách Nhà nước năm 2006

Hết thời gian thực hiện

75

Chỉ thị

14/2006/CT-UB

16-10-2006

Về việc một số giải pháp cấp bách phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2006

Hết thời gian thực hiện

76

Quyết định

92/2006/QĐ-UB

6-11-2006

Về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đã có Quyết định 104/ 2006/QĐ - UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh thay thế.

77

Quyết định

96/2006/QĐ-UB

06-11-2006

Về việc ban hành tạm thời giá đất khu tái định cư khu đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku

Được thay bằng Quyết định  111/ 2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

78

Chỉ thị

17/2006/CT-UB

11-12-2006

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007)

Hết thời gian thực hiện

79

Chỉ thị

01/2007/CT-UB

22-01-2007

Về việc tổ chức đón tết Đinh Hợi năm 2007

Hết thời gian thực hiện

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 643/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu643/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2007
Ngày hiệu lực23/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 643/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 643/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 643/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu643/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýLê Việt Hường
       Ngày ban hành13/11/2007
       Ngày hiệu lực23/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 643/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 643/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Gia Lai

           • 13/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực