Quyết định 6432/QĐ-UBND

Quyết định 6432/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6432/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6432/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 19683/TTr-STP-THPL ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6432/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố, qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, các cấp chính quyền.

- Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, đơn vị một cách rõ ràng, công khai, minh bạch.

II. LĨNH VỰC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

1. Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp về thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xác định, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm bổ sung vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 để triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật có trọng tâm, trọng điểm.

2. Các Sở-ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện chủ động rà soát, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình một cách thường xuyên, toàn diện.

III. NỘI DUNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Chương II Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , trong đó chú trọng, xem xét đánh giá các nội dung sau:

1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực được lựa chọn để kịp thời chủ động đề xuất, kiến nghị ban hành thủ tục hành chính mới, hoặc sửa đổi, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết, gây cản trở, khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

3. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật.

4. Tình hình tuân thủ pháp luật khi áp dụng trên thực tiễn.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp để phục vụ cho việc đánh giá về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành hoặc của địa phương mình. Việc xử lý thông tin thu thập được thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP .

Thời gian thực hiện: cả năm 2018.

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của năm và yêu cầu thực tế của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Sở-ban, ngành thành phố triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật, với thành phần Đoàn kiểm tra gồm: lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, đại diện các Sở -ban- ngành có liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm tra đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, có mời đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan khác cùng tham gia đoàn kiểm tra liên ngành.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018

Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực trọng tâm, tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố hoặc giao các Sở-ban, ngành thành phố tổ chức kiểm tra đối với những lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của các Sở-ban, ngành thành phố có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập.

3. Điều tra, khảo sát:

- Sở (ngành) được phân công là đơn vị chủ trì thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP .

- Căn cứ yêu cầu về việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, Sở Tư pháp chủ động quyết định tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP .

Thời gian thực hiện: cả năm 2018.

4. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật:

a) Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của Sở-ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện

- Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong đó có tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành gửi cho Sở Tư pháp và Sở (ngành) được giao là đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

- Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai, hướng dẫn của Sở Tư pháp (nếu có).

- Thời hạn báo cáo: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, Sở Tư pháp.

b) Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở báo cáo của Sở (ngành) được giao là đơn vị chủ trì, thông tin tổng hợp, đánh giá từ kết quả của hoạt động kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của Đoàn kiểm tra liên ngành, hoạt động điều tra, khảo sát (nếu có), Sở Tư pháp xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng Sở - ban, ngành thành phố:

a) Chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

b) Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình quản lý, gửi về Sở (ngành) được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và Sở Tư pháp đúng thời hạn, đảm bảo đầy đủ về nội dung theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.

c) Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành, đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có).

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

a) Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố; phân công, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm của thành phố và bảo đảm các điều kiện cho việc tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

c) Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn quận-huyện, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, gửi về Sở (ngành) được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, liên ngành năm 2018 và Sở Tư pháp đúng thời hạn, đảm bảo đầy đủ về nội dung theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.

d) Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành, đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có).

Phòng Tư pháp quận-huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện trong việc xây dựng Kế hoạch; triển khai thực hiện Kế hoạch; triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân quận-huyện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận-huyện phân công phòng, ban chuyên môn xây dựng báo cáo gửi Sở (ngành) chủ trì, Sở Tư pháp theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.

2. Giám đốc Sở Tư pháp

a) Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, đôn đốc các Sở-ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện thực hiện.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xác định lĩnh vực trọng tâm thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch này.

c) Căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, chủ động ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc tổ chức kiểm tra đối với những lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của các Sở-ban, ngành thành phố có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập (nếu có).

e) Chủ động quyết định tổ chức hội nghị, tập huấn, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

g) Chủ trì, triển khai, hướng dẫn và xây dựng báo cáo vê tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thủ trưởng Sở-ngành thành phố được phân công là đơn vị chủ trì thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành có trách nhiệm

a) Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật để Sở (ngành) mình tổng hợp theo yêu cầu nêu tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này.

b) Phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành, đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có).

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đầy đủ về nội dung, gửi Sở Tư pháp đúng thời hạn theo yêu cầu nêu tại Điểm c Khoản 4.1 Mục IV của Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp và các Sở (ngành) được phân công chủ trì thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

5. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo các quy định hiện hành có quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động tương ứng. Cụ thể:

- Hoạt động hội nghị, tập huấn, kiểm tra thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TTBTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

- Hoạt động thống kê báo cáo thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Hoạt động điều tra khảo sát thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; và các quy định khác có liên quan.

b) Đối với các hoạt động do Sở Tư pháp chủ trì, thực hiện (bao gồm các hoạt động do Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện, như: tổ chức hội nghị, tập huấn; tổ chức công tác kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố):

Kinh phí thực hiện trong dự toán kinh phí không tự chủ năm 2018 của Sở Tư pháp và giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp dự toán, quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

c) Đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm của các Sở-ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện:

Các cơ quan thực hiện việc lập dự toán, phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6432/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2017
Ngày hiệu lực 12/12/2017
Ngày công báo 15/03/2018
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6432/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6432/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 6432/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6432/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành 12/12/2017
Ngày hiệu lực 12/12/2017
Ngày công báo 15/03/2018
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 6432/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6432/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Hồ Chí Minh

 • 12/12/2017

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/2018

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/12/2017

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực