Quyết định 644/QĐ-UBND

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 644/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND doanh nghiệp hộ kinh doanh Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ: 501/2013/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2013 CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số: 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 16/2013/NĐ-CP ngày 02/6/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 315/SKH&ĐT-TTr ngày 29/12/2015 và Văn bản số: 231/STP-XD&KTVB ngày 22/4/2016 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến bãi bỏ Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 644/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2016
Ngày hiệu lực 09/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 644/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND doanh nghiệp hộ kinh doanh Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 644/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND doanh nghiệp hộ kinh doanh Bắc Kạn 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Lý Thái Hải
Ngày ban hành 09/05/2016
Ngày hiệu lực 09/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 644/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND doanh nghiệp hộ kinh doanh Bắc Kạn 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 644/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 501/2013/QĐ-UBND doanh nghiệp hộ kinh doanh Bắc Kạn 2016

  • 09/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực