Quyết định 645/QĐ-UBND

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2007 về việc chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 645/QĐ-UBND chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Đề án 112


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 645/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TIN HỌC ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 (ĐỀ ÁN 112)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 29/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban điều hành Đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 - 2005;
Thực hiên ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112 tại các Công văn số 4294/VPCP-CN ngày 03 tháng 8 năm 2007, công văn số 5648/VPCP-CN ngày 05 tháng 10 năm 2007;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển giao kết quả Đề án 112 tại Tờ trình số 640/TTr-TTTH ngày 01 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Văn phòng UBND tỉnh chuyển giao toàn bộ hồ sơ đã đầu tư mua sắm hạ tầng kỹ thuật tin học (phần cứng và phần mềm) từ nguồn kinh phí của Đề án 112 đã được cấp phát trong giai đoạn 2001 - 2005 (thực tế thực hiện đến 2007) về sở Bưu chính Viễn thông tiếp tục quản lý. Hồ sơ phải đầy đủ và chứng minh được tất cả các loại thiết bị và phần mềm đã trang bị đến từng đơn vị thụ hưởng là các Sở, ban ngành và các địa phương trong cả giai đoạn 2001 - 2005.

Điều 2. Sở Bưu chính Viễn thông tiếp tục theo dõi và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm của Đề án 112 đã được thực hiện.

Các Sở, ban ngành và các địa phương đã được thụ hưởng các sản phẩm của Đề án 112 trong cả giai đoạn 2001 - 2005 có trách nhiệm báo cáo các hoạt động liên quan đến Đề án 112 về Sở Bưu chính Viễn thông khi có yêu cầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông, Trưởng ban Điều hành Đề án 112 của tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành , Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-TT Tỉnh uỷ (b/c);
-VP Chính phủ (b/c);
-CT & các PCT.UBND tỉnh;
-Như điều 3; 
-Lưu L/đ VP,VT, TH-TTTH-CN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Việt Hường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 645/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu645/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2007
Ngày hiệu lực13/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 645/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 645/QĐ-UBND chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Đề án 112


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 645/QĐ-UBND chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Đề án 112
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu645/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýLê Việt Hường
        Ngày ban hành13/11/2007
        Ngày hiệu lực13/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 645/QĐ-UBND chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Đề án 112

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 645/QĐ-UBND chuyển giao kết quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật tin học đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Đề án 112

            • 13/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực