Quyết định 645/QĐ-UBND

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2008 về mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước dự án lâm sinh và trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 645/QĐ-UBND mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN LÂM SINH VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2010, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ Về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng/tháng;
Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng”;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh Khánh Hòa “Về việc mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng Nhà nước đối với các dự án Lâm sinh và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; văn bản số 15/VP ngày 29/02/2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Tờ trình số 768/TTr-SNN ngày 10 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện đơn giá ngày công lao động lâm sinh và mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước đối với các dự án đầu tư lâm sinh và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Đơn giá ngày công lao động lâm sinh:

1.1. Áp dụng cho các nội dung công việc lâm sinh, bao gồm: gieo ươm, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp, nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng, cải tạo rừng, trồng dặm rừng): 44.310 đồng/công (bốn mươi bốn nghìn, ba trăm mười đồng/công).

1.2. Đơn giá trên cũng được áp dụng để điều chỉnh dự toán chăm sóc, bảo vệ rừng trồng của các hồ sơ thiết kế do cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng còn hiệu lực thi hành từ năm 2008.

2. Mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước (cho các nhóm loài cây chính thông dụng) đối với các Dự án đầu tư lâm sinh và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo biểu tổng hợp sau:

Số TT

NHÓM LOÀI CÂY CHÍNH

SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG (đồng/ha)

TỔNG CỘNG

Vốn Trung ương

Vốn ngân sách tỉnh cấp bù

1

Nhóm: Dầu rái, Sao đen (6 năm)

14.420.000

6.000.000

8.420.000

2

Nhóm: Thông nhựa (5-6 năm)

16.180.000

6.000.000

10.180.000

3

Nhóm: Keo lá tràm (4 năm)

12.160.000

6.000.000

6.160.000

(Suất đầu tư chi tiết cho các nhóm loài cây từ khi trồng đến khi rừng khép tán có nêu trong các biểu: 01, 02, 03 ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Đối với một số cây trồng ít thông dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng vào các nhóm cây tương ứng để tính toán, phê duyệt thiết kế dự toán trên nguyên tắc: đơn giá lâm sinh 44.310 đồng/công và phương pháp tính suất đầu tư trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng không vượt quá suất đầu tư quy định cho các loài cây cùng nhóm. Trong suất đầu tư nêu tại khoản 2 của Điều 1 chưa bao gồm chi phí thiết kế và chi phí hoàn công.

Điều 3. Các đơn giá quy định tại Điều 1 và ủy quyền tại Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN&PTNT;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Cty LN Trầm Hương;
- Cty LS Khánh Hòa;
- Các BQL rừng phòng hộ;
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VP, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 645/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu645/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2008
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 645/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 645/QĐ-UBND mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 645/QĐ-UBND mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu645/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành17/03/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 645/QĐ-UBND mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 645/QĐ-UBND mức hỗ trợ suất đầu tư trồng rừng nhà nước

            • 17/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực