Quyết định 6454/QĐ-UBND

Quyết định 6454/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 6454/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng 2020 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6454/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Thực hiện Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/07/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- VPUB: CVP, PVP: N.V.Hoạt, NC, TNMT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6454/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả mục tiêu của “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/07/2013 của Bộ Tư pháp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Công chứng ngày 29/11/2006.

1.2. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ những nội dung đã được quy định trong Quy hoạch.

2.2. Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố và hoạt động hành nghề công chứng.

2.3. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Quy hoạch.

2.4. Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Quy hoạch, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Quy hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công chứng, Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức của các Sở, Ngành, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến công chứng).

Công bố Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và liên tục trong các năm thực hiện Quy hoạch.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, thực hiện Quy hoạch

2.1. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về công chứng; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động công chứng để xử lý, chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

2.3. Nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông giữa cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chức hành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

2.4. Vận hành Chương trình Quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng, tăng cường chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các tổ chức hành nghề công chứng và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2020.

2.5. Quyết định chuyển giao việc chứng thực các giao dịch về bất động sản đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng.

Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

2.6. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã và Hội Công chứng thành phố Hà Nội.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

2.7. Hoàn thiện các hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

3. Rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; sắp xếp lại các tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch

3.1. Thống kê, rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

3.2. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn phát triển vượt Quy hoạch, khuyến khích việc hợp nhất các Văn phòng công chứng.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

4. Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng theo lộ trình phù hợp

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, một số Phòng công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2020.

5. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cần thiết

Báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch số lượng, lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội qua từng thời kỳ trong trường hợp cần thiết.

Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn 1: Năm 2014 - 2015.

- Giai đoạn 2: Năm 2016 - 2017.

6. Thể chế hóa tiêu chí xét duyệt lựa chọn hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hoàn thiện và ban hành vào năm 2014.

7. Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình của Quy hoạch

Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

8. Phát triển thêm khoảng 100 công chứng viên, bảo đảm đủ số lượng công chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứng hiện có

Cơ quan chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Hội Công chứng thành phố Hà Nội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2020.

9. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đào tạo nghề cho công chứng viên, bảo đảm đến năm 2020, 100% công chứng viên trên địa bàn Thành phố được bồi dưỡng thường xuyên.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng thành phố Hà Nội, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2020.

10. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Công chứng thành phố Hà Nội

Cơ quan chủ trì: Hội Công chứng thành phố Hà Nội.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và các cơ quan liên quan, chỉ đạo Hội Công chứng thành phố Hà Nội, tổ chức hành nghề công chứng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Quy hoạch.

1.2. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố (Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội) và các đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

1.3. UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

1.4. Hội Công chứng thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch chi tiết của Hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch và Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6454/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6454/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2013
Ngày hiệu lực28/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6454/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6454/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng 2020 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6454/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng 2020 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6454/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành28/10/2013
        Ngày hiệu lực28/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6454/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng 2020 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6454/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng 2020 Hà Nội

           • 28/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực