Quyết định 646/QĐ-UBND

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tỉnh Hà Nam

Quyết định 646/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 750/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Công Thương Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 646/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nam


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH H� NAM

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 646/QĐ-UBND

H� Nam, ng�y 30 th�ng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ C�NG THƯƠNG TỈNH H� NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH H� NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ c�c Nghị định của Ch�nh phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ng�y 01 th�ng 4 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh ban h�nh �Quy chế phối hợp trong việc c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh tr�n địa b�n tỉnh H� Nam�;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở C�ng thương v� Gi�m đốc Sở Tư ph�p,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở C�ng Thương.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh; Gi�m đốc c�c Sở, Thủ trưởng c�c Ban, Ng�nh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư ph�p (Cục KSTTHC- để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, c�c PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Th�ng tin điện tử tỉnh;
- Đ�i PTTH tỉnh H� Nam, B�o H� Nam;
- VPUB: LĐVP (4), NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 646/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu646/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 646/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 646/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 646/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu646/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 646/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 646/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nam