Quyết định 646/QĐ-UBND

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 646/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp Bình Thuận 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Công văn số 223/HĐND-TH ngày 02/3/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về cho ý kiến Tờ trình số 482/TTr-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 88/TTr-SKHCN ngày 03/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THEO CHƯƠNG TRÌNH “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp và các mức chi khác theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình) được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình, gồm:

a) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có lợi thế của tỉnh;

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường.

2. Các cơ quan có liên quan đến việc xét duyệt nội dung, quản lý kinh phí và quản lý dự án.

Chương II

MỨC CHI HỖ TRỢ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Điều 3. Mức chi hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

1. Hỗ trợ 7.000.000 đồng/sản phẩm cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá).

2. Hỗ trợ 10.000.000 đồng/sản phẩm cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá).

3. Hỗ trợ 50% số tiền của giá trị hợp đồng đánh giá chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ ba (thuê tổ chức đánh giá độc lập).

Tổng số tiền hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/sản phẩm.

Điều 4. Mức chi hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng

Hỗ trợ 01 lần kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng mới hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng (không hỗ trợ kinh phí xây dựng lại, đánh giá giám sát, tái đánh giá, điều chỉnh phạm vi áp dụng, duy trì áp dụng) như sau:

1. Hỗ trợ 30% số tiền của tổng giá trị hợp đồng tư vấn và hợp đồng đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế.

Tổng số tiền hỗ trợ tối đa không quá 40.000.000 đồng/01 hệ thống quản lý.

2. Hỗ trợ 30% số tiền của tổng giá trị hợp đồng tư vấn và hợp đồng đánh giá chứng nhận, xác nhận mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.

Tổng số tiền hỗ trợ tối đa không quá 30.000.000 đồng/01 mô hình, công cụ.

Điều 5. Mức chi hỗ trợ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương hàng năm

Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương trong năm như sau:

1. Đạt Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương: 30.000.000 đồng.

2. Đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia: 25.000.000 đồng.

3. Đạt Giải bạc Chất lượng Quốc gia: 20.000.000 đồng.

Điều 6. Mức chi hỗ trợ duy trì năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm của tỉnh (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận)

Hỗ trợ 100% số tiền của giá trị hợp đồng tư vấn (xây dựng mới và xây dựng mở rộng), hợp đồng đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, tái đánh giá chứng nhận cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận trong quá trình xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO/IEC 17025 và ISO/IEC 17021.

Chương III

CÁC MỨC CHI KHÁC

Điều 7. Mức chi họp xét chọn hồ sơ hỗ trợ và họp xem xét, chấm điểm hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Mức chi cho các thành viên (chủ trì, thư ký và các thành viên) họp thẩm định, xét chọn hồ sơ hỗ trợ và mức chi cho các thành viên của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh họp xem xét, chấm điểm hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp được áp dụng theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 8. Mức chi kiểm tra, giám sát, xác nhận tình hình thực hiện của tổ chức, doanh nghiệp

Áp dụng theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí áp dụng cho các cơ quan nhà nước tại Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:

Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy định này và Chương trình đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tiếp nhận và giải quyết các đề xuất hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

- Tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

- Hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Trên cơ sở dự toán của Sở Khoa học và Công nghệ, khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí cho đơn vị thực hiện Chương trình hàng năm.

3. Trách nhiệm của các cơ quan khác có liên quan:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Tham gia việc xem xét, thẩm định hồ sơ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp khi có đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan căn cứ Quy định này để tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy định này, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 646/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu646/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2017
Ngày hiệu lực13/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 646/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 646/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp Bình Thuận 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 646/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp Bình Thuận 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu646/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành13/03/2017
        Ngày hiệu lực13/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 646/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp Bình Thuận 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 646/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp Bình Thuận 2016 2020

         • 13/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực