Quyết định 647/QĐ-UBDT

Quyết định 647/QĐ-UBDT năm 2017 về phê duyệt Đề án “Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2017-2020”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”;

Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBDT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020”;

Xét tờ trình số 292/TTr-TTTT ngày 03/10/2017 của Trung tâm Thông tin về việc phê duyệt đề án “Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 283/KHTC-KHĐTTK ngày 11/10/2017 về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020” với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu đề án

1.1. Mục tiêu chung:

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng, công tác truyền thông, tuyên truyền trên internet và các thiết bị di động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng Dân tộc; Cung cấp các công cụ hỗ trợ chia sẻ thông tin đa phương tiện trực tuyến; tổ chức hội thảo, đối thoại trực tuyến với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Dân tộc.

- Xây dựng một kênh thông tin chính thống, trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước đến với đng bào các dân tộc thiu s, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chng lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Diễn đàn trực tuyến là kênh thông tin phản hồi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tạo cơ sở hình thành các đề xuất nhằm tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các văn bản pháp luật có liên quan đến các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hỏi, đáp, trợ giúp pháp lý, tổ chức thi tìm hiu pháp luật, chính sách dân tộc trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và Cng thông tin điện tử các địa phương vùng dân tộc thiểu số và min núi.

- Diễn đàn sau khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông trao đổi trực tuyến hai chiều từ Ủy ban Dân tộc tới tất cả các vùng miền trong cả nước thông qua hệ thống internet (kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và min núi). Nội dung thảo luận trên diễn đàn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Diễn đàn được xây dựng theo mô hình hệ thống mở đcó thể phát triển thêm các tính năng, đáp ứng mục tiêu phát triển của Ủy ban Dân tộc theo từng giai đoạn cụ thể.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Nhiệm vụ:

- Ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng diễn đàn đi thoại trực tuyến về công tác dân tộc tạo công cụ triển khai thực hiện quyết định 1163/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giúp khắc phục được những hạn chế của các loại hình tuyên truyền khác, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

- Xây dựng diễn đàn đối thoại tuyên truyền là kênh thông tin đa phương tiện nhằm tuyên truyền, phổ biến những quan điểm đúng đắn các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2.2. Giải pháp:

- Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020 phải được xây dựng phù hợp với các quy định của nhà nước và Ủy ban Dân tộc về quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020.

- Phần mềm hệ thống được xây dựng tuân thủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ƯDCNTT trong cơ quan nhà nước.

3. Kinh phí và cơ chế tài chính

3.1. Nguồn kinh phí thực hiện đề án: Ngân sách nhà nước.

3.2. Cơ chế tài chính:

- Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn chi không thường xuyên của ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Ủy ban Dân tộc.

- Khái toán kinh phí: Theo biểu đính kèm.

4. Tổ chức thực hiện

Giao Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đề án theo các quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Cng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC(10)
;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2017-2020”

(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

STT

Nội dung

Kinh phí trước thuế (VNĐ)

Kinh phí sau thuế (VNĐ)

I

Năm 2017

7.250.000.000

7.275.000.000

1

Xây dựng công cụ thu thập, phân loại các các nội dung trên internet có liên quan tới chủ đề dân tộc

4.500.000.000

4.500.000.000

2

Xây dựng công cụ số hóa các văn bản, dliệu liên quan tới công tác dân tộc

2.500.000.000

2.500.000.000

3

Cập nhật các nội dung, thông tin

250.000.000

275.000.000

II

Năm 2018

5.500.000.000

5.800.000.000

1

Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến

2.500.000.000

2.500.000.000

2

Cập nhật các nội dung, thông tin

1.500.000.000

1.650.000.000

3

Chi phí thuê thiết bị

1.000.000.000

1.100.000.000

4

Đào tạo, tập huấn vận hành và các chi phí khác

500.000.000

550.000.000

III

Năm 2019

14.000.000.000

15.150.000.000

1

Xây dựng phần mềm quản lý khảo sát số liệu nhằm thăm dò ý kiến trực tuyến trong vấn đề Dân tộc

2.500.000.000

2.500.000.000

2

Tổ chức các hội thảo, truyền thông

1.500.000.000

1.650.000.000

3

Chi phí thuê thiết bị

1.000.000.000

1.100.000.000

4

Cập nhật, bổ sung thông tin; Cập nhật hệ thống thư viện các dữ liệu số các ấn phẩm, tài liệu số (hoặc điện tử), các video phóng sự tuyên truyền...

8.500.000.000

9.350.000.000

5

Đào tạo, tập huấn vận hành và các chi phí khác

500.000.000

550.000.000

IV

Năm 2020

3.200.000.000

3.120.000.000

1

Kênh truyền thông đa phương tiện trực tuyến về lĩnh vực Dân tộc

2.000.000.000

2.000.000.000

2

Chi phí thuê thiết bị và các chi phí khác

1.200.000.000

1.120.000.000

 

TNG CỘNG

 

31.345.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 647/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu647/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 647/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu647/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýPhan Văn Hùng
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực