Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT

Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT giao kế hoạch đầu tư dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6499/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
- Căn cứ Thông báo số 857/TB-TU ngày 20/8/1999 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương kích cầu thông qua đầu tư các dự án bức xúc để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 và số 06/NĐ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 1999 ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 2322/TT-KHĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 1999 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Giao kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố theo danh mục dự án kèm theo quyết định này.

Điều 2.- Chính sách ưu đãi đối với các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư như sau

1- Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo :

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo quyết định này. Sở Tài chánh- Vật giá bố trí ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay trong thời gian vay của từng dự án theo tiến độ giải ngân của ngân hàng.

+ Các dự án đầu tư tại các trường phổ thông và mầm non hoạt động theo chế độ trường bán công ; các dự án đầu tư tại các trường tiểu học hoạt động theo chế độ trường bán trú ; các dự án đầu tư tại các trường trung học chuyên nghiệp hoạt động theo chế độ tự cân đối trang trải chi phí. Đối với các trường nêu trên được thu học phí, chi phí bán trú và tiền sử dụng cơ sở vật chất theo hướng dẫn của Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Tài chánh- Vật giá. Thu tiền sử dụng cơ sở vật chất chỉ để trả nợ vay đầu tư xây dựng trường. Sau khi trường đã trả xong nợ vay đầu tư thì trường chỉ thu tiền sử dụng cơ sở vật chất ở mức đủ để bảo dưỡng trường không xuống cấp.

2- Các dự án thuộc lĩnh vực y tế :

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo quyết định này. Sở Tài chánh- Vật giá bố trí ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay trong thời gian vay của từng dự án theo tiến độ giải ngân của ngân hàng.

+ Chủ đầu tư các dự án được thu viện phí phục vụ theo yêu cầu của bệnh nhân để hoàn trả vốn gốc đã vay. Mức thu và các khoản chi viện phí do Sở Y tế và Sở Tài chánh- Vật giá hướng dẫn thực hiện.

3- Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật không có nguồn thu, do ngân sách thành phố trả toàn bộ nợ gốc và lãi vay :

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo điều 1 quyết định này.

+ Sở Tài chánh- Vật giá bố trí ngân sách thành phố để trả lãi vay và nợ gốc trong thời gian vay của từng dự án theo tiến độ giải ngân của ngân hàng.

4- Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật có nguồn thu trả vốn gốc và lãi vay :

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo điều 1 quyết định này. Chủ đầu tư các dự án này phải chịu trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi vay phát sinh trong suốt thời gian vay vốn.

+ Nguồn thu để trả vốn gốc và lãi vay được quy định cụ thể trong quyết định đầu tư của từng dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5- Các dự án đầu tư đổi mới công nghệ :

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo điều 1 quyết định này.

+ Doanh nghiệp (chủ đầu tư) phải chịu trách nhiệm trả nợ gốc và lãi vay 6%/năm ; Sở Tài chánh- Vật giá bố trí ngân sách thành phố cấp hỗ trợ phần lãi suất chênh lệch còn lại để chủ đầu tư trả lãi vay theo tiến độ giải ngân của ngân hàng.

6- Các dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng để di dời vào khu công nghiệp, khu quy hoạch.

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng trong nước để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo điều 1 quyết định này.

+ Doanh nghiệp (chủ đầu tư) phải chịu trách nhiệm trả nợ gốc và lãi vay 6%/năm ; Sở Tài chánh- Vật giá bố trí ngân sách thành phố cấp hỗ trợ phần lãi suất chênh lệch còn lại khi vay của các tổ chức tín dụng để doanh nghiệp trả lãi vay trong thời gian 2 năm.

7- Các dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp :

+ Được vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư. Thời gian vay vốn của từng dự án được xác định trong danh mục dự án kèm theo điều 1 quyết định này. Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm về việc hoàn trả nợ gốc và lãi vay phát sinh trong suốt thời gian vay vốn.

Ngân sách thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp nước, thoát nước và cơ sở phúc lợi cho các dự án xây dựng các khu nhà ở để hỗ trợ một phần chi phí đầu tư, giảm giá thành cho các căn hộ. Những khoản đầu tư hỗ trợ này phải lập thành dự án riêng thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.

Điều 3.- Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ; kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền giải quyết của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

Điều 4.- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án và thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chánh- Vật giá thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông công chánh, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6499/1999/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6499/1999/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/1999
Ngày hiệu lực27/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6499/1999/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT giao kế hoạch đầu tư dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT giao kế hoạch đầu tư dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6499/1999/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành27/10/1999
        Ngày hiệu lực27/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT giao kế hoạch đầu tư dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư thành phố

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 6499/1999/QĐ-UB-KT giao kế hoạch đầu tư dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư thành phố

             • 27/10/1999

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/10/1999

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực