Quyết định 65/2004/QĐ-UB

Quyết định 65/2004/QĐ-UB về thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2004/QĐ-UB thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 14 tháng 06 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Pháp lệnh Thanh tra;

- Căn cứ Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 02/2004/TTLT/BKHĐT-BNV ngày 01/6/2004 của Liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Thanh tra thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, là tổ chức thanh tra chuyên ngành, có con dấu riêng, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác kế hoạch và đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo Pháp lệnh thanh tra và theo hướng dẫn của cấp trên.

Điều 2: Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra và Thanh tra viên được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật thanh tra.

Biên chế của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2004 cân đối trong tổng biên

chế hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 3.
+ TT Tỉnh Ủy, TT HĐND tỉnh.
+ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.
+ Ban TCTU, CA, VKSND, TAND tỉnh.
+ Lưu VT,NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2004
Ngày hiệu lực14/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2007
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 65/2004/QĐ-UB thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2004/QĐ-UB thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành14/06/2004
        Ngày hiệu lực14/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2007
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 65/2004/QĐ-UB thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2004/QĐ-UB thành lập thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai

            • 14/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực