Quyết định 65/2009/QĐ-UBND

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xây dựng xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh đã được thay thế bởi Quyết định 46/2013/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 65/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP THANH TRA XÂY DỰNG HUYỆN MÊ LINH THANH TRA XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN MÊ LINH  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tại Tờ trình số 477/TTr-SNV-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh.

Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở Xây dựng. Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh có trụ sở làm việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Biên chế Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh có 10 người, gồm Chánh Thanh tra, 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra, một số Thanh tra viên và 03 chức danh khác (lái xe, kế toán kiêm tổng hợp, thủ quỹ kiêm đánh máy – văn thư, lưu trữ).

Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra xây dựng cấp huyện. Phó Chánh Thanh tra huyện Mê Linh thực hiện nhiệm vụ do Chánh Thanh tra phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về lĩnh vực được phân công

Điều 2. Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh gồm:

1. Thanh tra xây dựng thị trấn Quang Minh

2. Thanh tra xây dựng thị trấn Chi Đông

3. Thanh tra xây dựng xã Đại Thịnh  

4. Thanh tra xây dựng xã Kim Hoa

5. Thanh tra xây dựng xã Thạch Đà

6. Thanh tra xây dựng xã Tiến Thắng 

7. Thanh tra xây dựng xã Tự Lập

8. Thanh tra xây dựng xã Thanh Lâm

9. Thanh tra xây dựng xã Tam Đồng

10. Thanh tra xây dựng xã Liên Mạc  

11. Thanh tra xây dựng xã Vạn Yên 

12. Thanh tra xây dựng xã Chu Phan

13. Thanh tra xây dựng xã Tiến Thịnh

14. Thanh tra xây dựng xã Mê Linh

15. Thanh tra xây dựng xã Văn Khê

16. Thanh tra xây dựng xã Hoàng Kim

17. Thanh tra xây dựng xã Tiền Phong

18. Thanh tra xây dựng xã Tráng Việt

Thanh tra xây dựng xã, thị trấn là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra xây dựng cấp huyện. Thanh tra xây dựng xã, thị trấn có địa điểm làm việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, được trang bị các phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật, được sử dụng con dấu và tài khoản của Ủy ban nhân dân cấp xã để hoạt động.

Thanh tra xây dựng xã, thị trấn do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thanh tra xây dựng cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của mình.

Biên chế của Thanh tra xây dựng xã, thị trấn thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của huyện Mê Linh; Trước mắt bố trí mỗi thị trấn 02 biên chế; mỗi xã 01 biên chế. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh căn cứ đặc điểm và tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn có trách nhiệm bố trí lực lượng thanh tra theo quy định.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc, chính sách và kinh phí hoạt động của Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 8, Điều 14 và Điều 15 của Quyết định 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Thanh tra Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Thường trực HĐND TP Hà Nội;
- Các thành viên Ủy viên UBND TP;
- Trung tâm công báo;
- CVP, các PVP UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2009/QĐ-UBND thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh Thanh tra xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh