Quyết định 65/2012/QĐ-UBND

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng hóa đã được thay thế bởi Quyết định 62/2014/QĐ-UBND thực hiện hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chủ yếu sản xuất đến năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển xuất khu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tnh về việc phê duyệt Đ án Phát triển xuất khu giai đoạn 2007 - 2011, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh về ban hành một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết đnh số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khu trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của S Tài chính và Sở Công Thương tại Văn bản liên ngành số 1987/STC-CT ngày 25/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách htrợ sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xut khu trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

Điều 2. S Công Thương chủ trì, phối hợp với S Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết đnh s 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển xuất khẩu giai đoạn 2009 - 2015 tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các S, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thcấp tnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra
văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp ch
ế Bộ: Công Thương, Tài chính;
- TTr T
ỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Ch tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐXK tnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tnh;
- u: VT, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Kim Cự

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
65/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 Ủy ban nhân dân tnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các tchức, cá nhân được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, thực hiện sn xuất, kinh doanh và có trụ schính hoặc chi nhánh tại địa bàn tnh Hà Tĩnh (sau đây gọi chung là đơn vị).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khu hàng hóa trực tiếp hoặc y thác xuất khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu của tnh (ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Các hoạt động chđạo, hỗ trợ, hướng dẫn của các tchức, cá nhân trên địa bàn tnh nhằm đy mạnh thực hiện Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh do UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo xuất khu tỉnh phân công hàng năm.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ, từ viết tắt sau đây được hiểu như sau:

1. Xuất khẩu hàng hóa: Là việc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và nhận thanh toán theo quy định của pháp luật (không bao gồm xuất khẩu hàng hóa vào các khu kinh tế, khu chế xuất và các khu vực đặc biệt trong nước).

2. y thác xuất khẩu: Là hoạt động dịch vụ thương mại dưới hình thức thuê và nhận làm dịch vụ xuất khẩu. Hoạt động này được thực hiện trên cơ s hp đồng y thác xuất khẩu giữa các doanh nghiệp, phù hp với các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Nguồn ngân sách tỉnh bố trí hàng năm để thực hiện chính sách xuất khẩu.

2. Lồng ghép các nguồn vốn khác: Nguồn bsung có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách Trung ương b sung hàng năm cho tnh; nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh; nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo và các ngun vn hợp pháp khác.

Chương 2.

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA TỈNH

Điều 5. Hỗ tr xúc tiến thương mại

1. Hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, khảo sát tìm kiếm thị trường xuất khu.

a). Đối với các đơn vị tham gia hội chợ quốc tế trong nước và ngoài nước hoặc khảo sát, tìm kiếm thị trường nước ngoài theo chương trình xúc tiến xuất khu ca tỉnh phê duyệt được hỗ trợ 100% kinh phí hợp đồng thuê gian hàng (tối đa 18m2) và chi phí sử dụng hoặc hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển người, hàng hóa chiu đi và v, chi phí ăn, nghtheo quy định, mức tối đa 02 người/1 đơn vị xuất khẩu/1 lần; thời gian không quá 05 ngày/1 lần.

b). Trong trường hợp đơn vtự tham gia các hi chợ, triển lãm thương mại nước ngoài (không thuộc chương trình của tnh nhưng được UBND tnh đồng ý cho tham gia) được hỗ trợ 50% tiền thuê gian hàng (tối đa 18m2) và tối đa 70% chi phí sử dụng hoặc thuê phương tiện vận chuyn người, hàng hóa chiều đi và về, chi phí ăn, nghtheo quy định cho tối đa 02 người/1 đơn vị xuất khẩu/1 lần, thời gian không quá 05 ngày/1 ln.

c). Căn cứ tình hình thực tế cụ thể hàng năm, UBND tnh có thtchức các đoàn công tác hoặc ccác đơn vị đi khảo sát, học tập mô hình sn xuất, chế biến xuất khu, tìm kiếm thị trường xuất khu ở trong nưc và nước ngoài. Thành viên là cán bộ công chức, viên chc được thanh toán theo chế độ; thành viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ 50% kinh phí thực trcho toàn bộ chuyến đi theo quy định hiện hành.

2. Đơn vị xuất khẩu hàng hóa vào một quốc gia mới hoặc vùng lãnh thổ mới mà chưa có đơn vị trong tỉnh xuất khu đến thị trường này hoặc xuất khẩu các mt hàng mới (chưa có đơn vị trong tỉnh xuất khẩu) hoặc đảm bảo cả hai điều kiện này thì được hỗ trợ một ln kinh phí xúc tiến thương mại như sau:

a). Đạt kim ngạch xuất khẩu từ 100.000 USD đến dưới 300.000 USD/năm cho mỗi loại mặt hàng hoặc quốc gia được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

b). Đạt kim ngạch xuất khẩu từ 300.000 USD /năm trở lên đuợc hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng cho mỗi loại mặt hàng hoặc quốc gia.

Trường hợp đơn vị xuất khẩu nhiều loại mặt hàng mới hoặc xuất khu vào nhiều quốc gia mới, nhưng giá trị các hợp đồng xuất khẩu tính trên mỗi loại mặt hàng hoặc mỗi quốc gia nhỏ hơn 100.000 USD/năm, thì giá trị thực hiện hợp đồng xuất khẩu để xét hỗ trợ theo các nội dung Điểm a) hoặc Điểm b) Khoản này là tng giá trị thực hiện các hợp đng xuất khu của các loại mặt hàng mới hoặc các quc gia mới.

3. Đi với các đơn vị mới tham gia hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có kim ngạch xuất khẩu đến thời đim xét hỗ trợ nếu đạt kim ngạch từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD thì được hỗ trợ 1 lần các chi phí về xúc tiến thương mại, gia nhập thị trườngvới mức tối đa 100.000.000 đồng/đơn vị. Trong trường hợp kim ngạch xuất khẩu đạt trên 100.000 USD thì được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều này.

4. Htrợ tuyên truyền, qung cáo.

a). Các đơn vị thực hiện quảng cáo hình ảnh, sản phẩm trên các ấn phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các Website thương mại điện tử, xúc tiến thương mại có uy tín trong và ngoài nước phải trả phí thì được hỗ trợ 50% tng chi phí thuê quảng cáo, đăng tải nhưng không quá 20 triệu đồng/đơn vị/năm.

b). Được ưu tiên đặt logo quảng cáo miễn phí; không hạn chế số lần, thời gian trên Trang tin, Cổng thông tin điện tử, Sàn giao dịch Thương mại điện tcủa tỉnh.

c). Trang tin điện tử của đơn vị được liên kết miễn phí trên các trang thông tin điện tử ca tnh, của các sở, ngành, địa phương.

d). Các đơn vị có nhu cầu xây dựng Website thông tin và sàn giao dịch thương mại điện tử riêng để giới thiệu, qung bá, giao dịch được htrợ xây dựng Website, mức hỗ trợ một lần bằng 50% tổng chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/đơn vị.

5. Hàng năm UBND tnh mở các lớp tập huấn miễn phí về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế; tư vấn xây dựng thương hiệu hàng hóa; tư vấn thtục hải quan; tổ chức cho một số doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động xuất khẩu đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số thị trường xuất khẩu trong và ngoài nước (do Ban Chỉ đạo Đán Phát triển xuất khu của tnh chủ trì và hỗ trợ kinh phí thực hiện).

Điều 6. Hỗ tr lãi suất đầu tư thực hiện dự án và thu mua dự trữ hàng hóa nguyên liệu phục vụ xuất khẩu

1. Hỗ trợ đầu tư dự án: Quá trình đầu tư dự án được hưởng các khoản htrợ theo Quyết định s07/2012/QĐ-UBND ngày 21/03/2012 của UBND tnh Hà Tĩnh về ban hành một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

2. Htrợ lãi suất sau đầu tư dự án sản xuất hàng xuất khẩu:

Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư mới hoặc nâng cấp nhà máy, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ xuất khẩu thuộc danh mục mặt hàng khuyến khích xuất khu của tỉnh, chp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, sau khi dự án đi vào hoạt động và có sản phẩm xuất khu thì được hỗ trợ một phần chi phí lãi suất vay vn đu tư với mức tỷ lệ tối đa 7% tổng giá trị đầu tư được quyết toán nhưng không quá 01 t đng (hỗ trợ một lần/1 dự án).

3. Hỗ trợ lãi suất thu mua dự trữ hàng hóa, nguyên liệu để chế biến xuất khẩu:

Các đơn vị sản xuất và xuất khu trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu trên các mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu ca tnh nếu mua hàng hóa, nguyên liệu sn xuất, kinh doanh dự trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa bằng 1% tng gíá trị hp đồng xuất khẩu thực hiện trong năm, tính bằng VND theo tỷ giá quy đổi ti thời đim xét htrợ, nhưng không quá 500 triu đồng/đơn v/năm.

4. Các đơn vị sn xuất, kinh doanh xuất khu hoặc phục vụ xuất khẩu được ưu tiên vay vốn của Quỹ htrợ đầu tư Hà Tĩnh theo quy định hiện hành.

Điều 7. Các h trợ khác

1. Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế: Các đơn vị đăng ký và được các tchức có thm quyền trong nước và ngoài nước đánh giá, cấp giấy chứng nhận áp dụng hệ thng quản lý chất lượng tiên tiến được hỗ trợ lần đu 35 triệu đồng/đơn vị và được htrợ 06 triệu đồng/đơn vị cho mỗi ln được các tchức có thm quyền trong và ngoài nưc đánh giá, cấp lại giấy chứng nhận, nhưng tối đa không quá 3 ln.

2. Các tổ chức, đơn vị du nhập các quy trình, công nghệ mới đtạo ra sản phẩm xuất khẩu mới hoặc nâng cao chất lượng hàng hóa xut khu, được htrợ chi phí đào tạo, chuyển giao máy móc hoặc quy trình công nghệ, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/đơn vị/năm và chỉ áp dụng hỗ trợ chi phí không thuộc trách nhiệm bên giao theo hợp đồng.

3. Các tổ chức, đơn vị sản xuất, chế biến xuất khẩu trên địa bàn tỉnh thực hin đào to chuyên môn, nghiệp vchế biến, xuất nhập khu cho người lao động với thời gian từ 07 ngày trở lên, sau khóa đào tạo được cơ sở đào tạo cp chứng chỉ, được hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/lao động nhưng không quá 100 lao động/đơn vị/năm.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm ca các cơ quan quản lý nhà nước

1. SCông Thương

Chủ trì, phối hợp với các s, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phbiến, hướng dẫn triển khai đến các tchức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Ch trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy định này.

Hàng năm lập kế hoạch các nhiệm vụ và dự toán nhu cầu hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển xuất khẩu; phối hợp với các S: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan để thống nhất lồng ghép các nguồn kinh phí thực hiện các chính sách theo Quy định này.

Chủ trì phối hợp vi Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đi tượng theo quy định tại Quy chế này trình UBND tnh phê duyệt.

2. S Tài chính

Hàng năm, căn cdự toán của Sở Công Thương, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách và trin khai thực hiện chính sách theo quy định.

Chủ trì phối hp với Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí htrợ theo đúng quy định hiện hành.

3. Các Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội v, Giáo dục và Đào tạo, Liên minh HTX; UBND huyện, thành ph, thị xã và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện, lồng ghép bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện xuất khu hàng năm; kim tra, giám sát thực hiện và giải quyết kịp thời, đúng quy định nhng kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp nhm mục đích đẩy mạnh xuất khẩu.

4. Tchức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm thực hiện quy trình thtục, hồ sơ theo đúng văn bản hướng dẫn Quy định này. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả và chịu sự kiểm tra, giám sát ca cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đán xuất khẩu tnh và các cơ quan liên quan quy định trong Quy định này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức trin khai thực hiện Quy định này; phối hợp vi các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách xuất khu, tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bsung Danh mục các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu ca tỉnh cho phù hợp với thực tế; định kỳ, đột xut báo cáo y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước liên quan về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định này./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU CỦA TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 65/2
012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh)

STT

TÊN HÀNG

1

Hàng nông, lâm, thủy, hải sản

 

- Chè

 

- Lc

 

- Các sản phm chế biến từ gia súc, gia cầm

 

- Thủy hải sản chế biến các loại

 

- Các loại nông sản khác sản xuất, chế biến

 

- Gạo

 

- G ván sàn; đồ gỗ gia dụng

2

Hàng may mặc, da dày các loại

3

Hàng thcông mỹ nghệ, làng nghề

4

Các loại khoáng sản chế biến sâu

5

Hàng công nghiệp chế biến

 

- Bia, rượu, nước giải khát các loại

 

- Các sản phm chế biến từ mủ cao su

 

- Dược phẩm

 

- Thiết bị điện, điện tử viễn thông, phần mềm

 

- Sản xuất, lắp ráp cơ khí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực29/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành19/12/2012
       Ngày hiệu lực29/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 65/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2012/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng hóa