Quyết định 65/2012/QĐ-UBND

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An đã được thay thế bởi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND quy định tạm giá tính thuế tài nguyên Long An 2016 và được áp dụng kể từ ngày 09/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2012/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật thuế tài nguyên của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét công văn số 1082/STP-XDKTVB ngày 13/11/2012 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 3283 /TTr-STC ngày 05/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

STT

Tên tài nguyên

Giá tính thuế (Đồng/ m3)

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1

Đất khai thác san lắp, xây lắp công trình

25.000

2

Than bùn

40.000

3

Sỏi đỏ

60.000

4

Đất làm gạch nung

45.000

TÀI NGUYÊN NƯỚC

5

Nước thiên nhiên dưới đất dùng làm nguyên liệu sản xuất nước khoáng

2.600.000

6

Nước thiên nhiên dưới đất dùng làm nguyên liệu sản xuất nước tinh lọc, đóng chai, đóng hộp

200.000

7

Nước thiên nhiên sử dụng vào các mục đích khác, trừ mục 5 và mục 6.

 

a.

Nước mặt

2.000

b.

Nước dưới đất

4.000

- Đơn giá tính thuế nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Trường hợp khi giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên thì Cục thuế tỉnh có văn bản gửi Sở Tài chính để chủ trì tổ chức khảo sát tình hình về giá bán tài nguyên trên thị trường tại địa phương và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh và các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về ban hành giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế);
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, STC.THY.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 65/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2012
Ngày hiệu lực 27/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/04/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2012/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 65/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký ***
Ngày ban hành 17/12/2012
Ngày hiệu lực 27/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/04/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 65/2012/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2012/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An