Quyết định 65/2015/QĐ-UBND

Quyết định 65/2015/QĐ-UBND quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2015/QĐ-UBND dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ ngân sách Nhà nước Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 681/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 9 năm 2015 và Báo cáo thẩm định số 1491/BC-STP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Các định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN)

a) Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi (08 giờ/01 ngày; trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính ½ ngày công) và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán. Dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh được tính theo công thức và định mức sau:

Tc = Lcs x Hstcn x Snc

Trong đó:

Tc: Dự toán tiền công của chức danh

Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định

Snc: Số ngày công của từng chức danh

Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh, cụ thể như sau:

STT

Chức danh

Hệ số chức danh nghiên cứu (Hcd)

Hệ số lao động khoa học (Hkh)

Hệ số tiền công theo ngày
Hstcn= (Hcd x Hkh)/22

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ

5,42

2,5

0,62

2

Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học

3,66

2,0

0,33

3

Thành viên

3,00

1,5

0, 2045

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

2,26

1,2

0,12

b) Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu

- Thuê chuyên gia trong nước

+ Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên gia trong nước không quá 28.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng). Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

+ Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên gia trong nước vượt quá 28.000.000 đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm.

- Thuê chuyên gia ngoài nước

+ Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài nước, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội đồng tư vấn đánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp đồng khoán việc. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí thuê chuyên gia ngoài nước.

+ Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm;

c) Chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu

- Người chủ trì: 1.000.000 đồng/buổi hội thảo.

- Thư ký hội thảo: 350.000 đồng/buổi hội thảo.

- Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 1.400.000 đồng/báo cáo.

- Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo: 700.000 đồng/báo cáo.

- Thành viên tham gia hội thảo: 150.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo;

d) Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện

+ Chủ tịch hội đồng: 500.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Thành viên hội đồng: 350.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Thư ký hành chính: 100.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Đại biểu được mời tham dự: 70.000 đồng/nhiệm vụ.

- Chi nhận xét đánh giá

+ Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng: 200.000 đồng/nhiệm vụ.

+ Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện:  300.000 đồng/nhiệm vụ;

đ) Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN: dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

2. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Định mức

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

Chủ tịch hội đồng

 

700

 

Thành viên hội đồng (*)

 

500

 

Thư ký hành chính

 

200

 

Đại biểu được mời tham dự

 

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

 

200

 

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

 

350

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

Chủ tịch hội đồng

 

1.000

 

Thành viên hội đồng (*)

 

700

 

Thư ký hành chính

 

200

 

Đại biểu được mời tham dự

 

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

 

350

 

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

 

500

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

Tổ trưởng tổ thẩm định

nhiệm vụ

500

 

Thành viên tổ thẩm định

nhiệm vụ

350

 

Thư ký hành chính

nhiệm vụ

200

 

Đại biểu được mời tham dự

nhiệm vụ

150


4

Chi cho Hội đồng đánh giá giữa kỳ (trong trường hợp cần thiết có đánh giá giữa kỳ)

 

 

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

nhiệm vụ

 

 

Chủ tịch hội đồng

 

500

 

Thành viên hội đồng (*)

 

350

 

Thư ký hành chính

 

100

 

Đại biểu được mời tham dự

 

70

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

 

200

 

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

 

300

5

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

nhiệm vụ

 

 

Chủ tịch hội đồng

 

1.000

 

Thành viên hội đồng (*)

 

700

 

Thư ký hành chính

 

200

 

Đại biểu được mời tham dự

 

150

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu

 

 

Nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng

 

350

 

Nhận xét đánh giá của thành viên phản biện

 

500

(*): gồm Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký khoa học và các thành viên khác của hội đồng.

3. Các Hội đồng xét chọn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hưởng chế độ hỗ trợ trong hoạt động khoa học và công nghệ, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng mức chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN tại khoản 2 Điều này để chi cho các phiên họp.

4. Các Hội thảo khoa học cấp tỉnh do các sở, ngành chủ trì tổ chức được áp dụng mức chi Hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 190/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Nhật Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực27/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2015/QĐ-UBND dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ ngân sách Nhà nước Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2015/QĐ-UBND dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ ngân sách Nhà nước Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýBùi Nhật Quang
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực27/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 65/2015/QĐ-UBND dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ ngân sách Nhà nước Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2015/QĐ-UBND dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ ngân sách Nhà nước Ninh Thuận

            • 17/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực