Quyết định 65/2018/QĐ-UBND

Quyết định 65/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án, công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2018/QĐ-UBND công tác nghiệm thu dự án yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ YÊU CẦU THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 316/TTr-SXD ngày 13 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án, công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SXây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và c
ác PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP+CV;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ YÊU CẦU THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (bao gồm các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương), Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh (Phòng PC07), Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Phòng chuyên môn cấp huyện) trong công tác: thẩm định thiết kế xây dựng; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng; kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng PC07, Phòng chuyên môn cấp huyện.

b) Chủ đầu tư các dự án, công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Điều 2. Mục tiêu phối hợp

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh để đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh so với các địa phương trên cả nước.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện song song các công tác: thẩm định thiết kế xây dựng; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

2. Đảm bảo tính thống nhất, khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Quy chế này.

3. Tạo điều kiện để các bên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Việc thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là thẩm định) theo nguyên tắc thẩm định song song.

2. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định có nội dung chưa phù hợp dẫn đến kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo kịp thời đến chủ đầu tư để bổ sung hoặc chỉnh sửa, đồng thời thông báo đến các cơ quan thẩm định có liên quan để xem xét, tạm dừng việc thẩm định (nếu thấy cần thiết).

Chủ đầu tư có trách nhiệm khắc phục các sai sót và bổ sung hồ sơ cho các cơ quan thẩm định trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định. Nếu quá thời hạn, cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

3. Các cơ quan thực hiện thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định và thông báo kết quthẩm định cho chủ đầu tư trong thời gian cụ thể như sau:

a) Trường hợp thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công có yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

- Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện theo phân cấp thẩm quyền thẩm định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện:

+ Thẩm định dự án: Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

+ Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 1 bước): Không quá 16 (mười sáu) ngày làm việc.

+ Thẩm định thiết kế cơ sở: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

+ Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 3 bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 2 bước): Không quá 26 (hai mươi sáu) ngày làm việc đối với công trình cấp II, cấp III và 16 (mười sáu) ngày làm việc đối với công trình cp IV.

- Phòng PC07 thực hiện:

+ Có ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc đi với dự án nhóm B và nhóm C.

+ Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 05 (năm) ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

b) Trường hợp thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế cơ sở có yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường

- Thời gian thực hiện thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện, Phòng PC07 thực hiện như quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc đối với dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp chưa thể có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về việc thẩm định hồ sơ trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc.

4. Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện tổng hợp các kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình của mình.

Phòng PC07, Sở Tài nguyên và Môi trường ngoài việc thông báo kết quả cho chủ đầu tư, có trách nhiệm thông báo kết quả về Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện theo thời gian quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, các cơ quan liên quan không có văn bản thông báo kết quả, ý kiến thẩm định thì được xem như đã chấp thuận về nội dung hồ sơ trình thẩm định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

5. Đối với trường hợp dự án chưa thể có kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, sau khi tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện thông báo kết quả thẩm định dự án cho chủ đầu tư, trong đó yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình phê duyệt dự án (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vn nhà nước ngoài ngân sách) hoặc khi thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng (đối với dự án sử dụng vốn khác).

Trường hợp kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường làm thay đổi quy mô thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm trình Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định lại.

Điều 5. Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

1. Việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là kiểm tra) theo nguyên tắc phối hợp cùng kiểm tra hiện trường, phần kiểm tra hồ sơ thực hiện theo nguyên tắc song song. Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện là cơ quan chủ trì tổ chức kiểm tra, Phòng PC07 là cơ quan phối hợp.

2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của chủ đầu tư (kèm theo hồ sơ), trên cơ sở quy mô, tính chất, đặc điểm công trình, cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra; nội dung kiểm tra; liên hệ với các cơ quan phối hợp đề nghị cử người tham gia đoàn kiểm tra; thành lập đoàn kiểm tra; phát hành văn bản gửi chủ đầu tư thông báo kế hoạch, thành phần đoàn, nội dung kiểm tra và tổ chức kiểm tra hiện trường công trình.

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, kết quả kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của từng lĩnh vực chuyên môn, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc các cơ quan phối hợp ban hành văn bản thông báo kết luận đợt kiểm tra gửi đến cơ quan chủ trì để tổng hợp.

Trong một số trường hợp theo yêu cầu của chủ đầu tư, việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy có thể thực hiện độc lập. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến cơ quan chủ trì mà không cần tham gia đoàn phối hợp.

Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan phối hợp không gửi văn bản thông báo kết luận đợt kiểm tra cho cơ quan chủ trì thì được xem như chấp thuận nghiệm thu và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

4. Cơ quan chủ trì ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu gửi chủ đầu tư trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi nhận được kết luận kiểm tra của các cơ quan phối hợp.

Trường hợp công trình còn các tồn tại, khiếm khuyết chưa thể chấp thuận nghiệm thu, các cơ quan chuyên môn ra văn bản thông báo kết quả đợt kiểm tra đề nghị chủ đầu tư khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục về các cơ quan chuyên môn để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra độc lập việc khắc phục các tồn tại của chủ đầu tư đối với chuyên môn do mình phụ trách. Trong các trường hợp này thì thời hạn ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư là không quá 08 (tám) ngày làm việc kể từ khi chủ đầu tư báo cáo hoàn thành việc khắc phục các tồn tại (bao gồm 07 ngày kiểm tra hồ sơ của cơ quan phối hợp và 01 ngày tng hợp, ban hành văn bản của cơ quan chủ trì).

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp

1. Trách nhiệm chung

a) Niêm yết công khai Quy chế này cùng với các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại mỗi cơ quan.

b) Thông báo kịp thời các văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, kết quả thẩm định, kết quả kiểm tra nghiệm thu cho các cơ quan thm định, kiểm tra liên quan.

2. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan nhà nước

a) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện:

- Đối với công tác thẩm định:

+ Xem xét, tổng hợp các kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

+ Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng.

- Đối với công tác kiểm tra nghiệm thu: Tổng hợp thông kết luận đợt kiểm tra của các cơ quan phối hợp và ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu gửi chủ đầu tư.

b) Phòng PC07:

- Tổ chức thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra nghiệm thu khi có đề nghị của cơ quan chủ trì, thực hiện kiểm tra và có văn bản thông báo kết luận đợt kiểm tra gửi cơ quan chủ trì đúng thời gian theo quy định tại Quy chế này.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và gửi đồng thời đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng PC07, Phòng chuyên môn cấp huyện để thm định, kiểm tra nghiệm thu.

2. Thông báo kịp thời cho cơ quan thẩm định, kiểm tra có liên quan về thời gian tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả.

3. Cung cấp kịp thời các văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, kết quả thẩm định, kiểm tra của các cơ quan thẩm định, kiểm tra có liên quan.

4. Kiểm tra, soát xét và chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định, kiểm tra và pháp luật về tính pháp lý, nội dung của hồ sơ; giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, kiểm tra.

Điều 8. Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo giữa các quan

1. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra các cơ quan thực hiện trao đổi thông tin liên quan (Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; các văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ; kết quả thẩm định, kiểm tra; lấy ý kiến, trao đổi nghiệp vụ) theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên sau:

a) Mỗi cơ quan cung cấp 01 địa chỉ email công vụ để trao đổi thông tin hoặc thông qua công văn đến điện tử tại văn phòng điện tử của tỉnh Bình Định (Idesk).

b) Thông qua công văn đến bằng đường bưu điện, fax.

2. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn cấp huyện thực hiện việc báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về tình hình tổ chức thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra theo Quy chế về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định, kiểm tra tại cơ quan mình và niêm yết công khai đthực hiện.

3. Những nội dung liên quan đến công tác phối hợp thẩm định thiết kế xây dựng; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng; kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của các dự án, công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2018/QĐ-UBND công tác nghiệm thu dự án yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2018/QĐ-UBND công tác nghiệm thu dự án yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành19/12/2018
       Ngày hiệu lực01/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 65/2018/QĐ-UBND công tác nghiệm thu dự án yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2018/QĐ-UBND công tác nghiệm thu dự án yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy Bình Định

          • 19/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực