Quyết định 650/QĐ-UBDT

Quyết định 650/QĐ-UBDT năm 2015 kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 650/QĐ-UBDT hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan quản lý công tác dân tộc 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UBDT

Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC (03/5/1946-03/5/2016)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Công văn số 6313/VPCP-VIII ngày 11/8/2015 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan Công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016);

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về Công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về làm công tác dân tộc; Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTCN và các TT PCN UB;
- Ban Dân tộc các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TKTH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC (03/5/1946-03/5/2016)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBDT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về Công tác dân tộc (Công văn s 6313/VPCP-V.III ngày 11/8/2015 của Văn phòng Chính phủ); Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Thành lập Ban Tổ chức và các Tiu Ban phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển; ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành công tác dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần phấn khởi, tự hào về Ngành; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Tri ân, tôn vinh, biểu dương khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành tựu 70 năm công tác dân tộc; củng cố và phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động hăng say công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thành tựu 70 năm công tác dân tộc đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

- Nội dung:

+ Mở chuyên trang, chuyên mục “70 năm xây dựng và phát triển cơ quan Công tác dân tộc” trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc và một số báo cấp cho vùng dân tộc và miền núi (theo Quyết định 2472 và 1977 của Thủ tướng Chính phủ)

+ Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, tăng cường tuyên truyền về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, điển hình tiên tiến trong vùng dân tộc và miền núi; tổ chức tọa đàm những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động công tác dân tộc.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Vụ Tuyên truyền và Văn phòng Ủy ban thực hiện.

2. Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, gắn với chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Thời gian phát động: Trước ngày 15/11/2015; thời gian tổng kết thi đua: Tháng 4 năm 2016

- Cùng với việc phát động phong trào thi đua, cơ quan Công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, lập hồ sơ đề nghị các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác dân tộc và điển hình tiên tiến trong vùng dân tộc và miền núi; trong đó, chú ý suy tôn, đề nghị khen cao đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có sức lan tỏa rộng (Danh hiệu Anh hùng, Huân chương Lao động, Huân chương Đại Đoàn kết, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc...).

- Lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng (lần thứ 2) hoặc Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Tiểu ban thi đua khen thưởng chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng Ủy ban thực hiện (yêu cầu lập danh mục cụ thể về đối tượng, danh hiệu, hình thức khen thưởng báo cáo tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban).

3. Triển lãm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc:

- Nội dung: Sưu tầm triển lãm tranh, ảnh, tài liệu, hiện vật... về hoạt động và thành tựu của Ngành công tác dân tộc.

- Thời gian, địa điểm triển lãm: Cùng với thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm, tại tiền snh Hội trường tổ chức Lễ Kỷ niệm.

- Đơn vị thực hiện: Tiu ban Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Báo Dân tộc và Phát triển và Văn phòng Ủy ban thực hiện.

4. Xây dựng phim tài liệu “Chặng đường vẻ vang 70 năm Công tác dân tộc”:

- Nội dung: Phim tài liệu dài khoảng 25 đến 30 phút, ghi nhận các dấu mốc lịch sử, những hoạt động nổi bật, thành tựu mang dấu ấn của công tác dân tộc trong 70 năm qua.

- Thời gian hoàn thành, trình duyệt: Tháng 3 năm 2016; trình chiếu tại Lễ Kỷ niệm.

- Đơn vị thực hiện: Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Văn phòng Ủy ban thực hiện (yêu cầu xây dựng kịch bản hoàn chỉnh báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban).

5. Tổ chức biên tập và phát hành: Cuốn sách “Ủy ban Dân tộc - 70 năm xây dựng và phát triển”; cuốn Kỷ yếu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc:

- Nội dung: Các bài viết của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá thành tựu 70 công tác dân tộc; các bài viết của các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc đánh giá thành tựu 70 năm công tác dân tộc thuộc phạm vi phụ trách; các bài viết của các địa phương vùng dân tộc và miền núi đánh giá về thành tựu 70 năm công tác dân tộc, các gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố hệ thống chính trcơ sở, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, các dân tộc thiểu số rất ít người. Sưu tầm, biên tập, ghi nhận các dấu ấn lịch sử, thành tựu nổi bật qua các thời kỳ; các bài viết; hình ảnh, tư liệu quan trọng về hoạt động của công tác dân tộc; những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Cơ quan công tác dân tộc, các điển hình tiên tiến trong công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Tiểu Ban nội dung chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện (thành lập Ban soạn thảo gồm các cá nhân có chuyên môn trong và ngoài ngành để thực hiện).

6. Biên soạn bài Diễn văn Lễ kỷ niệm, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ Kỷ niệm:

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2016

- Đơn vị thực hiện: Tiểu ban nội dung chủ trì phối hợp với Vụ Tổng hợp và Văn phòng Ủy ban thực hiện.

7. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Lễ Kỷ niệm:

- Nội dung:

+ Đêm văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm do các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên biểu diễn;

+ Giao lưu thể thao môn cầu lông và bóng bàn các cơ quan trong khối cơ quan tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: Nửa cuối tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm: Tại Thủ đô Hà Nội;

- Đơn vị thực hiện: Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Ủy ban và Ban Dân tộc TP. Hà Nội thực hiện (Ban Dân tộc TP. Hà Nội là đơn vị đăng cai).

8. Tổ chức các hoạt động tri ân:

- Nội dung: Tổ chức gặp mặt tọa đàm, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ (từ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và tương đương trở lên).

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thăm thân nhân gia đình các đồng chí đứng đầu cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ mà đồng chí đó đã từ trần.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Tiểu Ban Hậu cần - Lễ tân phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và Văn phòng Ủy ban thực hiện.

9. Tổ chức Lễ Kỷ niệm:

9.1. Thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 03/5/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

9.2. Chương trình Lễ Kỷ niệm:

+ Văn nghệ chào mừng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan công tác dân tộc biểu diễn.

+ Chào cờ

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Diễn văn Lễ Kỷ niệm

+ Chiếu phim tài liệu “Chặng đường 70 năm công tác dân tộc”

+ Phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

+ Công tác thi đua, khen thưởng

+ Kết thúc Lễ Kỷ niệm

9.3. Thành phần và số lượng đại biểu: dự kiến 380 người

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

+ Đại diện các Bộ, ngành Trung ương;

+ Nguyên Lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc Trung ương qua các thời kỳ;

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;

+ Lãnh đạo của các tỉnh, thành phố vùng dân tộc và miền núi;

+ Lãnh đạo Ban Dân tộc (hoặc Phòng Dân tộc) cấp tỉnh;

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí;

+ Đại diện tập thể, cá nhân được khen cao (từ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên);

+ Cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc là Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng; chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương; Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên BCH Công Đoàn, Ủy viên BCH Hội Cựu Chiến binh; Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên.

10. Kinh phí và quà tặng đại biểu dự Lễ Kỷ niệm:

Kinh phí chi cho các hoạt động và quà tặng cho đại biểu sử dụng từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ trong dự toán NSNN cấp cho Ủy ban Dân tộc năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ kế hoạch này, các Tiểu ban phục vụ Lễ Kỷ niệm xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết đthực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Các Vụ, đơn vị, trực thuộc Ủy ban, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức, các Tiu ban thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo thành công của Lễ Kỷ niệm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các Tiểu ban báo cáo kịp thời với Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm để xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu650/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2015
Ngày hiệu lực26/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 650/QĐ-UBDT hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan quản lý công tác dân tộc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 650/QĐ-UBDT hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan quản lý công tác dân tộc 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu650/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýGiàng Seo Phử
        Ngày ban hành26/11/2015
        Ngày hiệu lực26/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 650/QĐ-UBDT hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan quản lý công tác dân tộc 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 650/QĐ-UBDT hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan quản lý công tác dân tộc 2015

            • 26/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực