Quyết định 650/QĐ-UBND

Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH BẠC LI�U
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 650/QĐ-UBND

Bạc Li�u, ng�y 05 th�ng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GI�O DỤC V� Đ�O TẠO TỈNH BẠC LI�U

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH BẠC LI�U

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 89/TTr-STP ng�y 17 th�ng 4 năm 2014 v� Gi�m đốc Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo tại C�ng văn số 425/SGDĐT ng�y 04 th�ng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 01 (một) thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo.

Điều 2. Giao Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; th�ng b�o 01 thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung đến sở, ng�nh c� li�n quan v� Ủy ban nh�n d�n cấp huyện. Sở Tư ph�p thực hiện việc cập nhật hồ sơ thủ tục h�nh ch�nh được c�ng bố v�o Cơ sở dữ liệu Quốc gia theo quy định.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo, Gi�m đốc Sở Tư ph�p v� c�c đơn vị li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
L� Thị �i Nam

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu650/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu650/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thị Ái Nam
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu

            • 05/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực