Quyết định 651/QĐ-UBND

Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 651/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 250/TTr-SXD ngày 16/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng, như sau:

1. Tên dự án đầu tư xây dựng: sửa chữa, cải tạo Trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng.

2. Địa điểm xây dựng: phường 8, thành phố Đà Lạt.

3. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Đạt.

6. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Hồ Đắc Tùng.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: cải tạo, nâng cấp công trình nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu sử dụng của Trung tâm.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Cải tạo khối cách ly: cạo bỏ lp vôi cũ tường, cột, dầm, trần và bả ma tít, hoàn thiện bằng sơn nước; cạo bỏ sơn cũ cửa đi, cửa sổ và hoàn thiện bằng sơn dầu; tháo dỡ trần nhựa cũ và hoàn thiện bằng trần thạch cao khung nhôm chìm, bả ma tít, sơn nước.

- Cải tạo sân khấu với diện tích 25,2m2: xây tường gạch bó nền sân khấu cao 20cm; đổ cát nâng nền cao 10cm; kết cấu: lớp dưới bằng bê tông đá 4x6cm vữa mác 75, trên lát gạch vữa mác 75; làm mới hệ thống điện, cắm.

- Hệ thống thoát nước thải: làm mới bể tự hoại bằng bê tông cốt thép đá 1x2cm mác 200; đấu nối toàn bộ hệ thống thoát nước thải; thay mới một số thiết bị vệ sinh, cửa nhà vệ sinh của khu cách ly và khu người già.

9. Tổng mức đầu tư (giá trị dự toán bao gồm thuế giá trị gia tăng): 221.215.808 đồng (hai trăm hai mươi mốt triệu đồng, hai trăm mười lăm ngàn, tám trăm lẻ tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 184.207.665 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 4.226.729 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 15.461.757 đồng;

- Chi phí khác: 6.785.571 đồng;

- Chi phí dự phòng: 10.534.086 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: năm 2016.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng đtriển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,
KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 651/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu651/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 651/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 651/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 651/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu651/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 651/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 651/QĐ-UBND báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo trung tâm bảo trợ xã hội Lâm Đồng

            • 25/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực